Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie publiczne oraz metody i techniki zarządzania publicznego [moduł: Zarządzanie w sferze publicznej] WZ.ISP.ZP.1.2.ZPMT
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa

Z. Dobrowolski (2017),Zarządzanie finansami lokalnymi : zarys problematyki i metod, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ

J. Hausner (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

Dodatkowa

H. Bieniok (red.) (1999), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Z. Dobrowolski (1995), Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Z. Mikołajczyk (1998), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, (2014) Zasady zarządzania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business

M.J. Hatch (2002), Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

A.K. Koźmiński (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

M. Trocki (red.) (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa: PWE

M. Bugdol (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z. Dobrowolski (2008), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2019), Kontrola publiczna: ciągłość i zmiana, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu

Z. Dobrowolski (2017), Prolegomena epistemologii oraz metodologii kontroli zarządczej, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ

Z. Dobrowolski (2017), Combating Corruption and Other Organizational Pathologies, Frankfurt am Main : Peter Lang

W. Kieżun (1998), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, II wydanie, Warszawa: Wydawnictwo SGH

Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak (2018), Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie istotę zarządzania publicznego, kluczowe metody i techniki zarządzania w organizacjach publicznych.

Student potrafi zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z funkcjonowaniem organizacji publicznych i zarządzania nimi. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania publicznego.

Student jest gotów do zdobywania i pogłębiania oraz wykorzystywania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst • 65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Zakres tematów:

Organizacje publiczne w teorii zarządzania, specyfika organizacji publicznych. Otoczenie organizacji publicznych

Funkcje zarządzania w organizacjach publicznych. Walory sprawności. Rola etyki w zarządzaniu publicznym

Role i umiejętności kierownicze w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

Współdziałanie w sektorze publicznym. Kontrolowanie publiczne - istota, cele. Postępowanie kontrolne

Zastosowanie wybranych koncepcji, metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych

Standardy międzynarodowe w zarządzaniu publicznym

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych- zarys problematyki. Patologie organizacyjne.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 10:20 - 12:15, sala 1.111
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:30, sala 0.304
Zbysław Dobrowolski 79/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.