Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: językoznawstwo angielskie II - rok II WF.FEN-SMIISJ3n
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Bailey, R.W., Robinson, J.L. 1973. Varieties of Present-Day English

Bauer, L. 1994. Watching English Change. An Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century

Brook, G.L. 1973. Varieties of English

Chambers, J.K, Trudgill, P. 1980. Dialectology

Coates, J. 1998. Women, Men and Language

Downes, W. 1998. Language and Society

Freeborn, D. 1993. Varieties of English

Holmes, J. 1995. Women, Men and Politeness

Hudson, R.A. 1980, 1996. Sociolinguistics

Jenkins, J. 2009. World Englishes

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu

pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych

subdyscyplinach filologii angielskiej NFEn2A_W02

- student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru tekstologii, a szczególnie z zakresu mechanizmów tekstotwórczych, gatunków dyskursu oraz typowych dla nich środków stylistycznych i retorycznych NFEn2A_W03;

- ma pogłębioną wiedzę o rozwoju i osiągnięciach w ramach językoznawstwa angielskiego NFEn2A_W06

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz w tekstologii i postawę krytyczną w stosunku do zgromadzonych danych, umie wyciągać wnioski i stawiać tezy badawcze NFEn2A_W07;

- zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności

intelektualnej oraz prawa autorskiego NFEn2A_W08

Umiejętności:

- posiada umiejętność przygotowania w języku angielskim lub

języku polskim różnych prac pisemnych o charakterze

ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych

dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających

znamiona tekstu naukowego NFEn2A_U03

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w j. angielskim na temat swojej pracy magisterskiej i poddać jej tezy pod dyskusję na forum grupy NFEn2A_U04

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje naukowe i przedstawić je w formie pracy magisterskiej w j. angielskim z pełną bibliografią, wykorzystując literaturę przedmiotu anglo- i polskojęzyczną, NFEn2A_U06;

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności

badawcze w zakresie filologii angielskiej NFEn2A_U07

- potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i

syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej

przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia

pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać

prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu

różnych form i metod NFEn2A_U08

- przy rozwiązywaniu problemów w zakresie filologii angielskiej

potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin

humanistycznych - NFEn2A_U09

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić

ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem

zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca

w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania

społecznego NFEn2A_U10

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z

wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania

i syntetyzowania wniosków - NFEn2A_U11

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat

językoznawstwa angielskiego NFEn2A_U12

- potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie

ustne w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych NFEn2A_U13

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

zawodowego NFEn2A_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej rolę prelegenta, dyskutanta, moderatora NFEn2A _K03

- rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i

kieruje się jej zasadami NFEn2A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Jak poniżejNFEn2A_W01, NFEn2A_W02, NFEn2A_W03, NFEn2A_W04, NFEn2A_W06, NFEn2A_W07, NFEn2A_W08, NFEn2A_U06, NFEn2A_U07, NFEn2A_U08, NFEn2A_U09, NFEn2A_U11, NFEn2A_K01, NFEn2A_K03, NFEn2A_K04 – sposób weryfikacji: w formie dyskusji podczas zajęć, prezentacji ustnej na zajęciach oraz złożonej pracy magisterskiej

NFEn2A_U12, NFEn2A_U13 - sposób weryfikacji: na podstawie oceniania ciągłego oraz prezentacji podczas zajęć

Zakres tematów:

Tematy omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pisania pacy magisterskiej

- pojęcie odmiany językowej

- język a kultura

- nastawienie wobec języka

- angielski standardowy i niestandardowy

- historyczne warianty jęz. angielskiego

- dialekty i akcenty regionalne

- etnolekty (AAVE)

- angielski jako język międzynarodowy

- angielski dla celów specjalnych

- światowe odmiany jęz. angielskiego

- pidżiny i kreole

- dialekty społeczne

- język a wiek

- kod ograniczony i rozwinięty

- genderlecty

- język mówiony a język pisany

- Komunikcaja z użyciem komputera

- rejestre

- styl

- etykieta językowa

- slang

- język seksistowski

- poprawność polityczna

- przełączanie kodów

- Plain English

Metody dydaktyczne:

Metoda eksponująca, podająca, praktyczna i problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 102
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
al. A. Mickiewicza 9b
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.