Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość WZ.IEZ/EMd/PRZED
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wykłady i materiały opracowane przez wykładowcę w formie elektronicznej, aktualizowane przed każdą edycją kursu

• Glinka, B., Gudkova, S. Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

• Cieślik, J., Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Barringer B. R., Ireland D., Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Global Edition, 5/E, Pearson 2016.

Landström, H., Advanced introduction to entrepreneurial finance, Edward Elgar Publishing, 2017.

Gancarczyk M., The process of SME growth. Integrating the resource-based and transaction cost approaches. Jagiellonian University Press, Krakow 2017.

Dominiak, P., Wasilczuk, J., Starnawska, M., Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Wolański, R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Wach, K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zadora, H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa: w teorii i praktyce zarządzania. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej K_W04

Zna zasady rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej, rozwiązania służące rozwojowi tej działalności (w tym dotyczące kształtowania relacji z otoczeniem)

K_W08

Posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę na temat możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, a także na temat prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju działalnością

K_W11

Potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami

K_U01

Posiada zdolności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Elementy oceny końcowej:

• Wykład 60 pkt.

• Ćwiczenia 40 pkt.

• Razem 100 pkt.

Punktacja z ćwiczeń wliczana jest do punktacji ogólnej także w drugim, poprawkowym terminie egzaminu.

Punktacja z wykładu oparta jest na egzaminie w formie testu jednokrotnego wyboru (testu wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią). Maksymalna liczba punktów z egzaminu wyniesie 60, na podstawie 30-pytaniowego testu.

Przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu stosuje się następującą skalę:

Bardzo dobry /5,0/ 91-100 pkt.

Dobry plus /4,5/ 86-90 pkt.

Dobry /4,0/ 76-85 pkt.

Dostateczny plus /3,5/ 71-75 pkt.

Dostateczny /3,0/ 60-70 pkt.

Niedostateczny /2,0/ 0-59 pkt.

Zakres tematów:

1. Istota, koncepcje i typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy (na podstawie danych Eurostat, GUS, PARP, Global Entrepreneurship Monitor)

2. Identyfikacja przedsiębiorczych szans - innowacje (typy, proces i modele); nowe modele procesu innowacji: STI, DUI, CCI

3. Przedsiębiorczość technologiczna - firmy technologiczne a sektory wysokiej techniki, typy i metody rozwoju przedsięwzięć technologicznych i usług wiedzochłonnych; metody komercjalizacji działalności badawczo-rozwojowej w firmach technologicznych

4. Istota, etapy i podmioty działalności badawczo-rozwojowej; aktywność badawczo-rozwojowa na podstawie raportów Eurostat i GUS; publiczne wsparcie dla innowacyjności i działalności B+R (Ustawa o innowacyjności)

5. Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych. Rola standaryzacji w działalności MSP. Efekty zewnętrzne sieci

6. Czynniki rynkowego sukcesu technologii a uwarunkowania rozwoju nowych przedsięwzięć

7. Wpływ modularyzacji technologii na innowacyjność i strukturę branży. Małe i średnie przedsiębiorstwa w modułowych łańcuchach wartości

8. Kryteria identyfikacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw; tendencje rozwojowe na podstawie danych Eurostat i GUS; instytucjonalne uwarunkowania rozwoju - Konstytucja Biznesu

9. Finansowanie przedsięwzięć - tendencje, dostępność, nowe instrumenty finansowania dla firm na starcie

10. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry oraz ich wpływ na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- prezentacje PowerPoint,

- opisy przypadków,

- dyskusja,

- rozwiązywanie problemów,

- prace grupowe,

- konsultacje,

- e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 10:15, sala 2.113
Marta Gancarczyk 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.