Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intercultural Translation and Mediation in Practice WSM.IASP-KON1-12
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Woods Donald, Problem -based learning: how to gain most from PBL, Waterdown 1994

Uczenie oparte na problemie: materiał dla nauczycieli i studentów, red. Adam Windak, Tomasz Tomasik, Peter van Hasselt, Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" 1994

Maastricht Univerity - Problem-Based Learning <https://www.maastrichtuniversity.nl/education/why-um/problem-based-learning>

Deklaracja ONZ na temat Praw Ludów Tubylczych z 2007

Irene Salome Cyrus, Indianie Ameryki Północnej, Znak 1997;

Philip J.Deloria, Neal Salisbury, A Companion to American Indian History, Blackwell Publishing 2004,

Vine Deloria Jr, American Indian Policy in the Twentieth Century, University of Oklahoma Press1985

Diamond Jennes, The Indians of Canada, Ottawa 1993;

William C. Wonders eds., Canada’s Changing North, Montreal & Kingston, 2003;

David Long, Olive Dickason, Visions of the Heart – Canadian Aboriginal Issues, Toronto 2000;

Roger Buliard OMI - Inuk. Misje na krańcu świata, Poznań 2008

Stingl M., Indianie bez tomahawków, rozdziały: Achillesowie Ameryki; W okowach kolonializmu, Wydawnictwo Śląsk 1974.

Duncan Russell, Juncker Clara, Transnational America. Contours of Modern US Culture, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2004.

Fluck Winfried, California Blue. Americanization as Self-Americanization, [w:] Americanization and Anti-Americanism. The German Encounter with American Culture after 1945, ed. Alexander Stephan, Berghahn Books, New York 2005.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

K2A_W02 - Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

K2A_W03 - Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych na kontynentach amerykańskich

K2A_W04 - Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

K2A_W06 - Posiada szeroką wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych

K2A_W09 - Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach

K2A_W10 - Posiada szeroką wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich

K2A_U02 - Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

K2A_U06 - Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

K2A_U10 - Rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie

K2A_U12 - Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

K2A_K02 - Jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

K2A_K04 - Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

K2A_K07 - Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podczas każdych zajęć oceniane będą (punktacja od 2-5):

- aktywność podczas dyskusji

- wartość merytoryczna udziału

- praca jako członka zespołu

Ocena pracy studentów należących do danej grupy będzie podawana na koniec każdego bloku zajęciowego.

W trakcie trwania kursu student zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie wymagane zadania (raporty, maile, prezentacje itp). Prowadzący ocenia je pod względem poprawności językowej oraz zawartości merytorycznej (punktacja od 2-5).

Ocena końcowa jest wypadkową ocen otrzymanych z poszczególnych zadań pisemnych oraz oceny jakości pracy i zaangażowania podczas zajęć.

Zakres tematów:

Konwersatorium niniejsze prowadzone jest w oparciu o metodę kształcenie na bazie problemu/projektu) – Practice/Project Based Learning – PBL. Ma ono na celu przygotowania studentów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy poprzez rozwijanie trzech kluczowych, poszukiwanych przez pracodawców kompetencji:

- płynnej znajomość języka angielskiego

- umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów

- umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej.

Studenci będą pracować w oparciu o rzeczywisty kontekst, zaprezentowany w scenariuszu (case) i pracować nad rozwiązaniem poszczególnych problemów, ćwicząc komunikację ustną oraz pisemną w j. angielskim, poszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich prawidłową selekcję, ocenę przydatności, jednocześnie poszerzając/utrwalając wiedzę na temat różnic kulturowych, historii, geografii, kultury państw Ameryki Północnej. Uczestnicy kursu będą dodatkowo rozwijali takie umiejętności jak: praca w grupie, prowadzenie dyskusji i prezentacji, efektywny podział zadań, terminowość, ćwicząc jednocześnie zdolność identyfikowania własnych słabych i silnych stron, samodzielnego studiowania oraz nawyk stałej potrzeby uaktualniania swojej wiedzy.

Metody dydaktyczne:

Kurs jest prowadzon metodą kształenia na bazie problemu (Problem/Project Based Learning -PBL)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 34
Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek 7/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.