Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki militarne WSM.INP-BDL-28
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006;

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010;

• A. Domagała, Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę, Kraków 2017

• H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004;

• Słomczyńska, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Lublin 2007

• L. Kościuk (red.), Przegląd światowego procesu rozbrojeniowego, 2001-2005, Warszawa 2002, Szczecin 2006

• M. van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Poznań 2008

• R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005;

• R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010;

• Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, red. J. Baylis et al., Kraków 2009

• W.M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008

• L. Wyszczekalski, Historia myśli wojskowej, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

EK1: Zna terminologię i zjawiska wynikające z procesów zachodzących w międzynarodowych stosunkach militarnych [K_W01 +++]

EK2: Definiuje ogólnoświatowe płaszczyzny oddziaływania i poziomy zależności wynikające działania różnych podmiotów MSM [K_W03 ++] [K_W04 +++], [K_W05 +++], [K_W06 +++],

EK3: Rozumie i wyjaśnia ewolucję i skutki procesów globalnych oraz regionalnych zjawisk dotyczących MSM [K_W03 ++] K_W04 ++], [K_W05 ++]

EK4: Opisuje typy, funkcje, formy i podmioty procesów regionalnej integracji w zakresie współpracy militarlnej [K_U07 +++], [K_U8 +++]

EK5: Samodzielnie prognozuje rozwój skutków wynikających z uwarunkowań międzynarodowych stosunków militarnych [K_U07 ++], [K_U8 ++]

EK6: Analizuje współzależności zachodzące w ramach MSM [K_U08 ++], [K_U08 ++]

EK8: Podejmuje dyskusje na tematy związane z różnymi wymiarami i implikacjami stosunków militarych kształtując postawy i więzi społeczne związane z rolą sił zbrojnych w społeczeństwie [K_K07 ++]

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:test JEDNOKROTNEGO WYBORU (15 pytań x 2 punkty) oraz 2 pytania otwarte (x 5 punktów). Łącznie 40 punktów, zaliczenie od 20 punktów wzwyż.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka międzynarodowych stosunków militarnych

2. Typy relacji w międzynarodowych stosunkach militarnych

3. Idee i normy międzynarodowych stosunków militarnych

4. Normy egzystencjalne, koegzystencjalne, uniwersalne w stosunkach militarnych

5. Realizacja norm w stosunkach militarnych – rozbrojenie, odstraszanie, powstrzymywanie

6. Koncepcje użycia broni atomowej – USA, Rosja, ZSRR, Francja, Wielka Brytania

7. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych

8. Mechanizmy kontroli broni konwencjonalnej – globalne i regionalne

9. Mechanizmy kontroli broni konwencjonalnej nowego typu

10. Mechanizmy kontroli broni masowego rażenia – globalne i regionalne

11. Międzynarodowy handel bronią – instytucje globalne i regionalne

12. Międzynarodowy handel bronią – sposoby wyjaśniania

13. Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej

14. Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji

15. Odpowiedzialność za ochronę (R2P)

16. Podmioty międzynarodowych stosunków militarnych

17. Problem legalności użycia siły w stosunkach międzynarodowych (Karta Narodów Zjednoczonych) – operacje pokojowe/stabilizacyjne

18. Teorie i koncepcje wojen: wojna totalna, postindustrialna; kontrinsurekcyjna; hybrydowa, protokoły wojny

19. Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny

20. Kultura strategiczna – definicje i etapy rozwoju

21. Rewolucja w dziedzinie wojskowości - RMA

22. Prywatyzacja wojny i międzynarodowych stosunków militarnych

23. Technologiczny i kosmiczny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych

24. Rola agencji w międzynarodowych stosunkach militarnych

25. Relacje cywilno-militarne dotyczące użycia sił zbrojnych

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:00, sala 33
Dariusz Kozerawski 61/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Rynek Główny 34
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.