Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2 WZ.ZI-019
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

2. Zofia Gaca-Dąbrowska, Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej, Wrocław 2007.

3. Kazimiera Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów, Wrocław 1987.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student przedstawia w podstawowym zakresie historię, cele, organizację, funkcjonowanie, otoczenie społeczne oraz rolę wybranych instytucji książki, kolekcji (zbiorów) zasobów informacyjnych w XIX i XX wieku oraz książki jako wytworu i narzędzia kultury

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z obszaru działalności bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i drukarskiej

• Orientuje się w specyfice historycznych procesów zarządzania kolekcjami informacji (w tym procesów bibliotecznych) oraz związanymi z książką i wybranymi innymi obiektami informacyjnymi

Umiejętności

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę w zakresie historii zarządzania informacją, w tym działalności bibliotecznej oraz wydawniczej i księgarskiej, w oparciu o właściwe kanały informacji

• Umie ocenić na tle dziejów przemiany oraz identyfikuje przyczyny hamujące oraz stymulujące rozwój instytucji książki

• Identyfikuje cechy wydawnicze książki XIX i XX wieku

• Ocenia udział różnych obiektów informacyjnych i kolekcji informacji, w tym bibliotek i książki, w historii komunikacji publicznej w XIX i XX wieku

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość znaczenia działalności bibliotecznej i wydawniczo-księgarskiej, dla zachowania świadomości narodowej w okresie zaborów oraz II wojny światowej

• Ma świadomość roli bibliotek i innych instytucji książki w odbudowie państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości oraz specyfiki ich działalności w okresie PRL

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające:

• prezentacja multimedialna

• wykład informacyjny

Metody problemowe:

• wykład problemowy

Kryteria oceny:

Udział w wykładzie

Egzamin pisemny: czas 90 minut

Skala ocen:

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Periodyzacja dziejów biblioteki i książki na tle sytuacji ziem polskich XIX-XX w.

• Książka przemysłowa a artystyczna. Ruch odnowy pięknej książki w Europie i na ziemiach polskich

• Przemiany w drukarstwie XIX wieku i ich wpływ na książkę

• Przestrzeń informacyjna książki: zmiany cech wydawniczych książki w XIX wieku

• Ukształtowanie się typów wydawniczych w XIX wieku i ich późniejsza kontynuacja (serie, książka popularna, książka dla ludu, czasopisma ilustrowane, naukowe)

• Wybrane instytucje wydawnicze XIX i XX wieku

• Zmieniające się funkcje bibliotek prywatnych

• Rola bibliotek towarzystw naukowych i oświatowych

• Znaczenie grabieży i rewindykacji zbiorów polskich

• Idea polskiej Biblioteki Narodowej, jej realizacja i konsekwencje dla procesu komunikowania

• Specyfika rozwoju bibliotek i książki światowymi i zrywami patriotycznymi

• Znaczenie bibliofilstwa dla promocji bibliotek i książki

• Rola polskich emigracyjnych biblioteki i książki

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• prezentacja multimedialna

• wykład informacyjny

Metody problemowe:

• wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:00 - 11:15, sala sala on-line-ISI
Anna Gruca 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.