Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne archiwistyki WH.IH.DL.19.9.3
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217) tekst obowiązujący

od 25 marca 2019 r.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14,

poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

3. Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania

dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743); zmiana z 10 października 2017r . (Dz.U. 2017 poz. 1973)

4. Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. 2017 poz. 1086)

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej

i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284)

6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego

za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób

wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów

archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161)

8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu

działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1566).

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad

i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych

tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680)

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego

sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań

technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne

przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

12. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów

państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014 poz. 991)

13. Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu

przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób

archiwalny (Dz.U. 2015 poz. 1733)

14. Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania

dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743); zmiana z 10 października 2017r . (Dz.U. 2017 poz. 1973)

15. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

i trybu przetwarzania informacji niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego archiwów państwowych, doboru

i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego oraz organizacji komórek organizacyjnych odpowiedzialnych

za przetwarzanie materiałów niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 65)

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów

elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320)

17. Kodeks Postępowania Administracyjnego

18. Inne przepisy i ich zastosowanie w archiwach państwowych i archiwach zakładowych

19. https://www.archiwa.gov.pl/pl/

Dodatkowa

1. R. Galuba, Archiwa Państwowe w latach 1918-2011. Podstawy prawne działalności, Poznań 2013,

2. I. Mamczak-Gadkowska, Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06,

K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11,

K_W12

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,

K_U08, K_U10, K_U11, K_U12

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe uzyskuje się w oparciu o wynik kolokwium

końcowego (mającego formę testu) według uzyskanej punktacji. Dla

uzyskania odpowiedniej oceny należy uzyskać właściwy limit punktowy.

Aby zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 50% dla oceny

dostatecznej (3,0); 70% dla oceny dobrej (4,0) oraz 90% dla oceny

bardo dobrej (5,0).

Zakres tematów:

1. Kształtowanie się prawodawstwa archiwalnego na przestrzeni dziejów [przepisy prawne z zakresu archiwistyki do 1918 roku; przepisy prawne w latach międzywojennych oraz w okresie PRL-u]

2. Współcześnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące narodowego zasobu

archiwalnego

3. Współcześnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją

4. Polskie prawodawstwo archiwalne na tle prawodawstwa europejskiego

5. Zajęcia o charakterze warsztatowym w wybranej instytucji archiwalnej

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z

prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Aula Tischnera (116)
Arkadiusz Więch 50/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Instytut Historii (Collegium Witkowskiego)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.