Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii WZ.IPS-569/IVs/psnn
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA DO WARSZTATÓW:

Diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna pacjentom chorym somatycznie (dr Zbigniew Wajda):

(1) Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa, 2016. Wydawnictwo Naukowe PWN

W szczególności rozdział: Rozdz.24: Kliniczna psychologia zdrowia (Irena Heszen)

(2) Makara-Studzińska M. (red.).: Komunikacja w opiece medycznej. Warszawa, 2017. Wyd. Medical Education. W szczególności rozdziały:

Cz.1 rodz.3: Zasady kontaktu z pacjentem (Marta Makara-Studzińska)

Cz.1 rozdz.5: Potrzeby osoby chorej na kolejnych etapach leczenia i rehabilitacji (Maciej Załuski)

Cz.2 rozdz. 10. Specyfika kontaktu z pacjentem onkologicznym (Katarzyna Adamczyk)

Cz.2 rozdz. 11. Specyfika kontaktu z pacjentem operowanym (Katarzyna Adamczyk)

Diagnoza w psychologii sądowej (dr Bożena Gulla):

Diagnoza i ekspertyza w psychologii sądowej

M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, rozdział 6, Diagnoza psychologiczna i ekspertyza psychologiczno-sądowa, Wyd. Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003

Kulturowe aspekty w procesie diagnozy psychologicznej (Dr Barbara Sikora-Wachowicz)

Matsumoto D. i Juang L. (2007) Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: GWP, fragment rozdziału 12, s. 417-441.

Barzykowski K. i in. (2013) Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, r. 1: Osoba prowadząca diagnozę psychologiczną, s. 25-44.

Psychologiczna diagnoza systemu rodzinnego (dr Monika Wasilewska)

Termińska, K.(2008). Rodzina i Ty, fenomenologia wiązania. Warszawa: Eneteila Wydawnictwo Psychologii i Kultury

B. Tryjarska (red.), (2010) Bliskość w rodzinie, więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w psychiatrii (dr Konrad Banicki)

Hock, R.R. (2003), 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, podrozdział „Kto tu właściwie zwariował?”

Lewicki, L. (red., 1969). Psychologia kliniczna, podrozdział „Eksperymenty kliniczne”

Efekty uczenia się:

K_W27

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_W29

Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości

K_W38

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U11

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru

K_U10

Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U24

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej oraz rozstrzygać dylematy etyczne

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy – egzamin testowy

Weryfikacja umiejętności – sprawdziany przeprowadzane po zajęciach każdego bloku części warsztatowej

Kompetencje społeczne: Ocenianie ciągłe z podawaniem informacji zwrotnych podczas konwersatorium, ocena prac pisemnych zaliczeniowych.

Zakres tematów:

Zawartość tematyczna warsztatów:

1. Kulturowe aspekty w procesie diagnozy psychologicznej, Dr Barbara Sikora-Wachowicz

- Zaburzenia psychiczne w badaniach międzykulturowych – implikacje dla diagnozy

- specyficzne kulturowo zaburzenia i metody leczenia

- postawa wobec odmienności kulturowej a przebieg diagnozy

- diagnoza przedstawicieli mniejszości etnicznych, migrantów oraz uchodźców

- część praktyczna – praca w grupach nad studium przypadku (dyskusja wokół hipotez diagnostycznych oraz ewentualnych problemów etycznych).

2. Diagnoza i ekspertyza w psychologii sądowej – dr Bożena Gulla

Zadania psychologa we współpracy z wymiarem sprawiedliwości

Omówienie różnych rodzajów opinii sądowo – psychologicznych

Kryteria oceny opinii sądowo – psychologicznej jako dowodu w sądzie

Diagnoza penitencjarna: klasyfikacyjna, resocjalizacyjno-terapeutyczna, szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa

Postępowanie resocjalizacyjne i terapeutyczne oparte na diagnozie psychologiczno-sądowej

Część praktyczna: praca w grupach nad wybranymi przykładami opinii psychologicznych. Trudności diagnozowania, dylematy etyczne psychologa sądowego.

3. Diagnoza kliniczna i pomoc psychologiczna pacjentom chorym somatycznie - dr Zbigniew Wajda

Psychologiczne aspekty człowieka chorego somatycznie. Choroba jako stresor. Cechy osobowości a choroba somatyczna. Funkcjonowanie rodziny z osobą chorą somatycznie. Psychologia chorego somatycznie a psychosomatyka i psychologia zdrowia. Pomoc psychologiczna i komunikacja terapeutyczna z osobą chorą somatycznie. Powyższa tematyka zobrazowana opisami przypadków.

4. Diagnoza i postępowanie terapeutyczne w psychiatrii Dr Konrad Banicki

(1) Między normą a zaburzeniem

(2) Specyfika diagnozy psychologicznej w psychiatrii

(3) Specyfika pacjenta psychiatrycznego

(4) Problemy związane z użyciem metod projekcyjnych

(5) Wybrane trudności związane z diagnozą w psychiatrii

(6) Metoda eksperymentu klinicznego i logika diagnozowania

(7) Planowanie interwencji na podstawie diagnozy

Część praktyczna: praca w grupach nad opisami przypadków. Celem będzie sformułowanie wstępnej diagnozy, z tym że nacisk położony zostanie nie tyle na trafność uzyskanego rezultatu, co na właściwą strukturę procesu myślenia diagnostycznego.

5. Psychologiczna diagnoza systemu rodzinnego Dr Monika Wasilewska

Omówienie rodzajów dysfunkcji występujących w rodzinach generacyjnych: charakterystyka różnych rodzajów triangulacji, zaburzone granice, przekazy rodzinne i ich znaczenie dla rozwoju dzieci.

Omówienie zjawiska parentyfikacji- definicja, rodzaje i skutki parentyfikacji.

Praca w grupach nad sposobami diagnozy systemów rodzinnych w zależności od prezentowanych przez członków rodziny dysfunkcji. Opracowanie schematów postępowania diagnostycznego systemów rodzinnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Wasilewska, Konrad Banicki, Zbigniew Wajda, Jolanta Starosta, Barbara Sikora-Wachowicz 0/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.