Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii WZ.IPS-569/IVs/psnn
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 223
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA DO WYKŁADÓW OBOWIĄZKOWA:

(1) Cierpiałkowska, L. & Sęk, H. (red., 2017). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. (wybrane rozdziały)

(2) Czabała J. Cz., 2002, część 61 Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom III, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: GWP

(3) McWilliams N., 2009, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk: GWP. (rdz. 2, 3 i 4).

(4) Paluchowski W., Hornowska E., 2002, akapit 12.6 Problemy teoretyczne diagnozy psychologicznej, w: Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom I, Podstawy psychologii, Gdańsk: GWP

(5) Shorter, E. 2005, Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, Warszawa: WSiP. (s. 117-128, 298-303 i 315-334)

(6) Stemplewska-Żakowicz K., 2009. Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. (wybrane rozdziały)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

(1) Bellack A.S., Hersen M., 2010. Diagnoza behawioralna. Podręcznik. Warszawa, Wyd. ME-KOMP

(2) Bolton, D., & Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease: New Philosophical and Scientific Developments. Springer.

(3) Ghaemi, S. N. (2004). The concepts of psychiatry: a pluralistic approach to the mind and mental illness. JHU Press.

(4) Huda, A. S. (2019). The Medical Model in Mental Health: An Explanation and Evaluation. Oxford University Press, USA.

(5) Paluchowski W. Diagnoza psychologiczna – podejście ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”

(6) Sęk H., 1991, Społeczna psychologia kliniczna.Warszawa: PWN.

(7) Tyrer, P., & Steinberg, D. (2013, 5th edition). Models for mental disorder. John Wiley & Sons.

Efekty uczenia się:

K_W27

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W28

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnic indywidualnych – temperamentalnych, intelektualnych, związanych ze stylem poznawczym czy różnic związanych z płcią; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii różnic indywidualnych

K_W29

Zna szczegółowo teorie osobowości i wie, na jakich założeniach się opierają, posiada pogłębioną wiedzę o regulacyjnych funkcjach osobowości

K_W38

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii pracy, zarządzania i organizacji

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U11

Umie sprawnie posługiwać się metodami i technikami badania psychologicznego oraz trafnie dokonuje ich wyboru

K_U10

Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta, klienta oraz grupy społecznej

K_U24

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce psychologicznej oraz rozstrzygać dylematy etyczne

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy – egzamin testowy

Weryfikacja umiejętności – sprawdziany przeprowadzane po zajęciach każdego bloku części warsztatowej

Kompetencje społeczne: Ocenianie ciągłe z podawaniem informacji zwrotnych podczas konwersatorium, ocena prac pisemnych zaliczeniowych.

Zakres tematów:

Zawartość tematyczna wykładów:

Lek. med., specjalista psychiatra, Adam Curyło:

1. Psychiatria - podstawowe terminy i definicje. Badanie psychiatryczne. (1,5 h).

2. Schizofrenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1,5 h).

3. Zaburzenia afektywne (część I). Choroba afektywna dwubiegunowa- CHAD. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

4. Zaburzenia afektywne (część II): Choroba afektywna jednobiegunowa. Etiopatogeneza i leczenie. Problem samobójstw. (1 h).

5. Zaburzenia osobowości. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

6. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

7. Zaburzenia jedzenia. Etiopatogeneza i leczenie. (1 h).

8. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Etiopatogeneza i leczenie. (1h).

9. Psychofarmakoterapia i inne metody biologiczne. (1,5 h).

10. Psychoterapia - podstawowe zasady. (1,5 h).

Dr Konrad Banicki:

11. Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (2h)

12. Emil Kraepelin i nozologiczny model diagnozy (2h)

13. Ograniczenia nozologicznego/medycznego modelu diagnozy (2h)

14. Funkcjonalny i psychospołeczny model diagnozy (2h)

15. Między diagnozą kliniczną a statystyczną (2h)

16. Diagnoza jako proces - protodiagnoza (2h)

17. Diagnoza jako proces - formułowanie i weryfikowanie hipotez (2h)

18. Psychologia kliniczna w praktyce - promocja zdrowia, prewencja zaburzeń, poradnictwo i psychoterapia (2h)

19. Wybrane paradygmaty diagnozy psychologicznej (2h)

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Banicki, Adam Curyło 0/223 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.