Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania WZ.IK-4.0-B.18s
Wykład z elementami konwersatorium (WYK-KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 98
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.

Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Marcin Bielski, Organizacje, istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

B. Czarniawska, Trochę inna teoria organizacji, Poltext, Warszawa 2010

M. J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002

G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2013

M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005

K. Weick, Tworzenie sensu w organizacji, WUJ, Kraków 2016

Literatura uzupełniająca:

P. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik, Warszawa 1994.

P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Ch. Handy, Wiek paradoksów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.

M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010;

M. Kostera, S. Kownacki, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007;

G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007;

W. Mastenbroek, Negocjowanie, PWN, Warszawa 2000.

G. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wyd. UJ Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

po zaliczeniu kursu student rozumie istotę procesów zarządzania, zna genezę tej dyscypliny naukowej, zna teoretyczne podstawy procesów zarządzania i działania organizacji, rozumie podstawowe style zarządzania i jest gotów do praktycznego ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny potwierdzający znajomość zagadnień dotyczących kursu

Zakres tematów:

Pionierzy zarządzania, ich dzieła i wkład w teorię organizacji i zarządzania

Frederic Taylor twórca zarządzania naukowego

Istota władzy w organizacjach według Maxa Webera

Badania Franka Bunkera Gilbretha

Efekt z Hawthorne

Human relations jako przeciwdziałanie atomizacji pracy

Wkład Arystotelesa i innych starożytnych filozofów w stworzenie podstaw nauki o zarządzaniu

Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach

Teoria X i Y

Organizacja doskonale racjonalna

Przyczyny sukcesu Henry Forda

Paternalistyczny styl zarządzania

K. Adamiecki i jego harmonia organizacji

Style kierowania

Cykl organizacyjny H. Le Chateliera

T. Kotarbiński i jego prakseologia

Sytuacyjne style kierowania

Zarządzanie dwuwymiarowe

Teoria systemów w nauce o organizacjach

Definiowanie pojęcia „zarządzanie”

Autokrata w organizacji

Systemy pomiaru przywództwa w organizacji

Podejmowanie decyzji

Otoczenie organizacji

Zasady budowania organizacji

Przywódca i przywództwo

Struktury organizacyjne

Istota zarządzania humanistycznego

Kultura organizacyjna

Misja organizacji

Pomiar misji w organizacji

Modele komunikacyjne

Motywowanie

Przywództwo

Komunikacja w zarządzaniu

Rodzaje komunikacji w organizacji (werbalna, niewerbalna, pionowa, pozioma etc.)

Wywieranie wpływu na ludzi

Problem jakości

Tworzenie sensu w organizacji

Negocjowanie

Zarządzanie wizerunkiem

Kampanie promocyjne

Metafory organizacyjne

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną wraz z elementami konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 11:45, sala sala onLine -IK
Bogusław Nierenberg 101/101 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.