Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia WZ.IEZ/EMd/U
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia- podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010.

2. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo Poltext, 2005.

3. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom 2. Produkty, Wydawnictwo Poltext, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. II, Poltext, Warszawa 2001.

2.J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Warszawa 2010.

3. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22 maja 2003 r.

Efekty uczenia się:

1. Znajomość terminologii ubezpieczeniowej, klasyfikacji i rodzajów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (K_W16 (2) K_U16 (3), K_U17 (3)).

2. Znajomość podstawowych pojęć ubezpieczeniowych (ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenie losowe, szkoda, potrzeba majątkowa) oraz techniczno-ubezpieczeniowych odnoszących się do treści umowy ubezpieczenia (K_W10 (3); K_W18 (2); K_U16 (3); K_K03 (2)).

3. Znajomość mechanizmów (narzędzi) zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w kontekście zachowań mikroekonomicznych podmiotów gospodarczych (K_W05 (2); K_W11 (2); K_W23 (2)).

4. Znajomość funkcji i zasad ubezpieczeń (K_W04 (2); K_W06 (2); K_W08 (3); K_W12 (2));

5. Umiejętność stosowania narzędzi oceny ryzyka ubezpieczeniowego (wartość oczekiwana, wariancja) (K_W21 (3); K_U11 (3)).

6. Umiejętność kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej oraz ustalenia wysokości odszkodowania lub innego świadczenia dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych (K_U06 (2); K_U11 (2));

7. Umiejętność przygotowania wniosku i opracowania polisy ubezpieczeniowej oraz rozumienia treści (warunków) umowy ubezpieczenia (K_U01 (2); K_U13 (1); K_U16 (2)).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań).

Egzamin, kryterium oceny: suma punktów uzyskana na teście egzaminacyjnym, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50%+1 poprawnych odpowiedzi. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest potwierdzeniem praktycznych umiejętności wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych (polisy), kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej dla wybranych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC kierowców, AC/NNW) oraz ustalenia wysokości odszkodowania lub innego świadczenia dla ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zakres tematów:

1. Rozwój historyczny ubezpieczeń - urządzeń gospodarczych oraz narzędzi (technik) obchodzenia się ryzykiem w działalności gospodarczej

(ubezpieczenie jako wspólnota ryzyka na przykładzie umowy uczestników karawan (prawo rodyjskie, awaria wspólna), ubezpieczenie jako metoda transferu i dystrybucji ryzyka - umowa pożyczki morskiej (bodmeria), umowa fikcyjnego kupna sprzedaży, umowa renty dożywotniej, współdzielenie się ryzykiem na gruncie nauki o zarządzaniu: J.Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, rozdz. 1; J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdz. 1).

2. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka

(ubezpieczeniowa teoria potrzeb, teoria szkód, teoria zdarzeń losowych, teoria ryzyka ubezpieczeniowego – proces realizacji ryzyka, definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka ubezpieczeniowego, faktory (determinanty) ryzyka ubezpieczeniowego, metody przeciwdziałania antyselekcji ryzyka, paradygmat (wzorzec) ubezpieczalności ryzyka wg E.J. Vaughana, typologia ryzyka ubezpieczeniowego, proste scenariusze szkodowe z zakresu ryzyka pożaru i OC na bazie oceny wartości PML, interes ubezpieczeniowy,: J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdz. 1 i rozdz. 2.)

3. Ubezpieczenie i reasekuracja jako metody manipulacji ryzykiem

(proces zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, metody „postępowania” z ryzykiem ubezpieczeniowym, definicja ubezpieczeń, klasyfikacja i podział ubezpieczeń, pomiar ryzyka, narzędzia oceny ryzyka; reasekuracja ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela, metody alternatywnego transferu ryzyka ubezpieczyciela (reasekuracja, sekurytyzacja, wymiana polis), istota i funkcje reasekuracji, kontrakty reasekuracyjne, polityka reasekuracyjna: J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdz. 2, rozdz. 10)

4. Funkcje i zasady ubezpieczeń

(gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń, ubezpieczenie jako usługa, pojęcie i rodzaje, funkcje oraz zasad ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, gwarancje zasad).

5. Umowa ubezpieczenia i prawny stosunek ubezpieczeniowy

(zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, odszkodowanie ubezpieczeniowe, regres ubezpieczeniowy, wygaśnięcie stosunku prawnego, przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych: J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdział 4)

6. Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczenia

(wartość ubezpieczeniowa, suma gwarancyjna, suma ubezpieczeniowa i systemy ich stosowania (ustalania), systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, charakterystyki zmniejszające odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę, ustalenie wysokości odszkodowania lub innego świadczenia, stosunek ubezpieczenia).

7. Charakterystyka oraz zastosowanie wybranych ubezpieczeń majątkowych i osobowych

(ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, w tym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia mienia (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, podstawowe typu ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenie typu All Risks). Warunki ogólne ubezpieczenia. Podstawowe dokumenty ubezpieczeniowe (wniosek, polisa), kalkulacja wysokości składki ubezpieczeniowej na bazie systemu bonus-malus.

8. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń

(składka ubezpieczeniowa jako podstawowa finansowa zakładu ubezpieczeń, struktura składki ubezpieczeniowej, zasady i metody związane z ustalaniem wysokości składki ubezpieczeniowej, podstawy techniczne kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej, analiza sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, główne składki majątku zakładu ubezpieczeń i źródła ich finansowania Wypłacalność zakładów ubezpieczeń - instrumenty kontroli wypłacalności, Nowa koncepcja w zakresie wypłacalności zakładu ubezpieczeniowego -Solvency II, Analiza finansowa działalności zakładów ubezpieczeń: J.Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdz. 7, rozdz. 8).

9. Ubezpieczenia na rynku finansowym (pieniężnym i kapitałowym)

(Ubezpieczenia a rynki pieniężne - Bancassurance. Ubezpieczenia a rynki kapitałowe - Ubezpieczeniowe instrumenty rynku kapitałowego: J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia-podręcznik akademicki, rozdział 11)

10. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej

(międzynarodowy rynek ubezpieczeń, transnacjonalizacja działalności ubezpieczeniowej, międzynarodowe centra ubezpieczeniowe, grupy i konglomeraty finansowe; Jednolity rynek ubezpieczeń UE: J.Handschke, J.Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia- podręcznik akademicki, rozdział 12)

Metody dydaktyczne:

Wykład 30 godzin, prezentacja multimedialna, studium przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala sala onLine-IEFiZ
Marek Jarzębiński 61/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.