Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zarządzania WZ.IK-4.0-B.52s
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 69
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Kostera, M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE

• Zawadzki, M. (2013), „Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu”, Organizacja i Kierowanie, 2/155: 11-28

• Kurnal, J. Twórcy naukowych podstaw organizacji: wybór pism

• Bauman, Z. 2012. Nowoczesność i Zagłada. Wyd. Literackie

• Jemielniak, D. 2010. W obronie biurokracji, „Master of Business Administration”, 2/103: 72-79.

• Witkowski, L, Koniec kultury uczenia się?

• Zawadzki, M., Kilka uwag na temat skutków neoliberalizmu w szkolnictwie wyższym

Efekty uczenia się:

I Wiedza

Student:

Zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana). (K_W02)

II Umiejętności

Student:

Potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski. (K_U01)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze. (K_U03)

Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

w zakresie nauk o zarządzaniu (K_U05)

Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne (K_U12)

III Kompetencje społeczne

Student:

Potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół. (K_K02)

Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest w trakcie zajęć, podczas których studenci prowadzą dyskusję na temat tekstów obowiązkowych i pracują w grupach. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest praca zaliczeniowa.

Zakres tematów:

moralne znaczenie paradygmatów zarządzania, fałszywy humanizm w organizacjach, posłuszeństwo w strukturach biurokracji, etyczne aspekty zarządzania edukacją

Metody dydaktyczne:

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala sala onLine -IK
Wioleta Karna 23/23 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala sala onLine -IK
Wioleta Karna 21/23 szczegóły
3 każdy czwartek, 14:45 - 16:15, sala sala onLine -IK
Wioleta Karna 18/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.