Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II dspwz/makII/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. O.Blanchard, Makroekonomia

2. P.Samuelson, W.Nordhaus, Ekonomia,

t.1 i 2

3. R.Barro, Makroekonomia

Literatura uzupełniająca:

1. J.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego

2. N.G.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia

3. D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych

4. J.M.Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

Efekty uczenia się:

1) Student rozumie współzależności występujące między najważniejszymi elementami tworzącymi podstawowe typy systemów gospodarczych – K_W01 (3)

2) Student posiada wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych oraz głównych podejściach badawczych dotyczących wybranych teorii bądź zachowań instytucji, podmiotów gospodarczych i innych uczestników życia gospodarczego – K_W02 (2)

3) Student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi oraz między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej – K_W04 (3)

4) Student potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami – K_U01 (2)

5) Student ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności – K_U02 (2)

6) Student potrafi identyfikować, opisywać i interpretować przyczyny wybranych procesów gospodarczych – K_U07 (2)

7) Student umie dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułować własne sądy i oceny występujących zależności – K_U10 (3)

8) Student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju u innych osób – K_K01 (3)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, aktywność w grupach dyskusyjnych on line oraz jeden test wielokrotnego wyboru (zaliczenie każdego z nich wymaga ponad połowy prawidłowych odpowiedzi)

sprawdzenie osiągnięcia efektów:

1.Efekty dotyczące zakresu wiedzy przedmiotu sprawdzane będą na podstawie interpretacji przebiegu zjawisk gospodarczych i odniesienia do nich teorii ekonomii, szkół ekonomicznych, analizy wskaźników makroekonomicznych, możliwości zastosowania podstawowych metod i narzędzi ilościowych oceniających przebieg działalności gospodarczej jakość warunków instytucjonalnych.

2. Efekt dotyczący umiejętności sprawdzany będzie przy pomocy studiów przypadków, prezentacji, pisania esejów

Zakres tematów:

1. Pojęcie i obszar badawczy Makroekonomii

(mikro, mezzo a makroekonomia, cele makroekonomiczne, wielkości makroekonomiczne, analiza wieloboków)

2. Ustrój gospodarczy – podstawa systemu ekonomicznego (ustroje, modele a rzeczywistość; rynek a państwo; rynek a demokracja)

3. Gospodarka: stan równowagi i nierównowagi:

(analiza neoklasycznego i keynesowskiego ujęcia równowagi, proces dochodzenia do równowagi; istota punku równowagi)

4. Determinanty dochodu narodowego:

(zmienne zależne i niezależne, modele ruchu okrężnego; miejsce C, S oraz I w analizie tworzenia dochodu narodowego)

5. Polityka pieniężno-kredytowa:

(system finansowy w gospodarce rynkowej, cechy rynku pieniężnego i kredytowego)

6. Bank Centralny i jego polityka monetarna:

(popyt i podaż pieniądza w gospodarce; polityka ekspansywna i restrykcyjna, narzędzia polityki monetarnej)

7. Krzywa IS-LM:

(istota modelu, współzależności trzech rynków, wymowa ekonomiczna)

8. Polityka fiskalna:

(budżet i jego struktura, trzy możliwe stany budżetu; deficyt jego powstawanie, finansowanie i skutki gospodarcze; polityka pasywna i aktywna; mechanizmy mnożnikowe w sferze polityki fiskalnej)

9. Rynek pracy:

(zmienne na rynku pracy, bezrobocie: przyczyny, rodzaje i koszty; koncepcje teoretyczne, polityka państwa na rynku pracy)

10. Inflacja w gospodarce rynkowej:

(przyczyny, miary, i wykładnia teoretyczna powstawania inflacji; różne klasyfikacje inflacji;

polityka antyinflacyjna)

11. Krzywa Phillipsa:

(stagflacja i slumpflacja; krzywa(klasyczna) Philipsa i zmodyfikowana M.Friedmana)

12. Wzrost i rozwój w makroekonomii:

(pojecie wzrostu i rozwoju, miary, rodzaje wzrostu; modele)

13. Cykliczne zmiany w gospodarce rynkowej:

(pojecie cyklu, jego budowa i cechy; klasyfikacje cykli; dorobek teoretyków wobec zagadnienia zmian cyklicznych, polityka antycykliczna)

14. Model gospodarki otwartej:

(wybrane zagadnienia z ekonomii gospodarki otwartej: bilans płatniczy, polityka handlowa i walutowa)

Metody dydaktyczne:

• wykład interaktywny

• wykłady on line

• konsultacje

• grupy dyskusyjne

• rozwiązywanie testów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala sala onLine-IEFiZ
Ewa Okoń-Horodyńska 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.