Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne dspwz/pc/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego.

2. Systematyka prawa cywilnego,

3. Zasady prawa cywilnego,

4. Źródła prawa cywilnego,

5. Stosunek cywilnoprawny, pojęcia, źródła, elementy,

6. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej,

7. Przedstawicielstwo. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwo.

8. Przedawnienie i terminy zawite.

9. Pojęcie prawa rzeczowego. Rzeczy jako przedmiot praw rzeczowych. Prawa rzeczowe.

10. Pojęcie i rodzaje oraz ochrona posiadania.

11. Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie.

12. Nabycie i utrata własności.

13. Współwłasność. Rodzaje współwłasności. Udziały współwłaścicieli. Zarząd rzeczą wspólną. Zniesienie współwłasności.

14. Użytkowanie wieczyste. Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego. Powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.

15. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie. Służebność. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

16. Podstawowe cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań. Istota zobowiązania.

17. Świadczenie – pojęcie i rodzaje.

18. Podmioty stosunku zobowiązaniowego.

19. Umowy jako źródła zobowiązań. Zasada swobody umów.

20. Bezpodstawne wzbogacenie.

21. Czyny niedozwolone. Pojęcie winy. Zasady odpowiedzialności.

22. Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

23. Pojęcie spadku. Dziedziczenie ustawowe. Testament jako czynność prawna. Forma testamentu.

24. Rozporządzenia testamentowe. Zapis. Polecenie. Wykonawca testamentu.

25. Zachowek. Pojecie zachowku. Wysokość zachowku. Pozbawienie zachowku.

26. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Stwierdzenie nabycia spadku.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student posiada znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa cywilnego i potrafi zinterpretować jego sens w konkretnych sytuacjach praktycznych,

• wskazuje konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa cywilnego w praktyce zawodowej związanej z turystyką lub sportem,

• wyjaśnia przedmiot i zakres ochrony osób fizycznych i prawnych wynikające z prawa cywilnego,

• omawia wybrane rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie prawa cywilnego i odnosi je do konkretnych przypadków,

• posługuje się podstawową terminologią używaną w prawie cywilnym,

• potrafi praktycznie stosować przepisy prawa cywilnego w szczególności przy układaniu stosunków zobowiązaniowych w sporcie i turystyce.

Umiejętności:

• ocenia wybrane rozwiązania prawne stosowane w dziedzinie prawa cywilnego,

• praktycznie stosuje podstawowe normy prawa cywilnego.

Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość zmian zachodzących w formach i sposobach realizacji prawa cywilnego i umiejętność jego stosowania w praktyce,

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie stosowania prawa cywilnego, odwołując się do dorobku i metod obejmujących zagadnienia związane z problematyką turystyki i sportu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:15, sala sala onLine-IEFiZ
Karolina Mania 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.