Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie różnorodnością w organizacji WZ.IK-4.0-B.42IIn
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

•Cieślikowska D., Sarata N., Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Warszawa 2012

•Dąbrowski T., Zaroda-Dąbrowska A., Zanim zaczniemy działać…; Personel Plus, lipiec 2017

•Deloitte, The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world, 2017

•European Commission, Diversity within small and medium-sized enterprises - best practices and approaches for moving ahead, Luxembourg 2015

•Forbes Insights, Global Diversity and Inclusion, Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, 2011

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa 2014

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka, Analiza tematyczna nr 1/2014

•Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006

•Jacek Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa

•Konstańczak S., Równość jako kategoria filozoficzna, Słupskie Studia Filozoficzne nr 3/2001 , s. 71-93

•Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Roch Remisko B., Wolsa B, Kaczmarek P., Firma= różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

•Moss G., Sims C., DoddsI., David A. ,Inclusive Leadership... driving performance through diversity!, Employers Network for Equality & Inclusion, 2016

•Olszówka A., Brzezińska-Hubert M., Edukacja międzykulturowa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukaci, Warszawa

•Özbilgin M., Tatli A, Ipek G., Sameer M., The business case for diversity management, The Association of Chartered Certified Accountants, 2014

•Sznajder A., Przewodnik po zarzadzaniu różnorodnością, Wyd. Lewiatan, Warszawa 2013

•Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor nr 3 (40) / 2011

•Wolińska A., Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora, Annales Univesitatis Maria Curie-Skłodowska, VOL. XXVIII, 1, 2015, s.45-65

•Materiały warsztatowe – opracowane przez prowadzącego i przekazywane słuchaczom w wersji on-line przed zajęciami (opracowanie merytoryczne poszczególnych tematów).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu, student:

• zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury i organizacji medialnych.

• potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

• potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

• potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych.

• potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania.

• posiada wrażliwość etyczną i potrafi diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego.

• potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób.

• efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

• potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas zajęć w trakcie wykonywania indywidualnych i grupowych zadań na platformie Pegaz. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest kolokwium zaliczeniowe, do którego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich zadań.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem różnorodnością (związaną np. z płcią, wiekiem, pochodzeniem, orientacją seksualną, (nie)pełnosprawnością). Omówiona zostanie również ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczególna uwaga w trakcie zajęć zostanie zwrócona na organizacje reklamy i mediów.

Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe (syntetyczny wykład konwersatoryjny, oparty o analizę przypadków).

• Metody aktywizujące (dyskusje grupowe, prezentacja samodzielnie przygotowanych projektów oraz dyskusje panelowe na temat zagadnień związanych z tematem zajęć).

• Metody praktyczne (realizacja projektów grupowych opartych o zagadnienia omawiane w czasie ćwiczeń).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 13:00, sala sala onLine -IK
Agnieszka Konior 67/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.