Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka reklamy i problemy konsumpcji WZ.IK-4.0-B.47IIn
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zawadzki, M., 2015. Krytyczny nurt marketingu. W B. Nierenberg, red. Zarządzanie reklamą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 103–114.

Kociatkiewicz, J., 2012. Marketing krytyczny. W B. Glinka & M. Kostera, red. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 443–454.

Iwasiński, Ł., 2016. Konsumpcja w ujęciu studiów kulturowych. Kultura i Edukacja, (1), ss.34–52.

Wróbel, M., 2011. Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, ss.103–116.

Engels, F. & Marks, K., 2007. Manifest Partii Komunistycznej. filozofia.uw.edu.pl. Available at: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

Baudrillard, J., 2006. Zarys teorii konsumpcji. W Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, ss. 75–102.

Fromm, E., 2009. Wprowadzenie: Wielka obietnica, jej niespełnienie i nowe możliwości. W Mieć czy być. Poznań: Rebis, ss. 35–50.

Fromm, E., 2009. Część pierwsza. Różnica między posiadaniem a byciem. W Mieć czy być. Poznań: Rebis, ss. 27–73.

Piketty, T., 2015. Wprowadzenie. W Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, ss. 8–33.

Kostera, M., 2012. Manifest humanistyczny o zrównoważone zarządzanie. W Ł. Gaweł & E. Orzechowski, red. Zarządzanie: kultura, media, dziedzictwo. Kraków: Attyka, ss. 9–14.

Rada Reklamy, 2017. Kodeks etyki reklamy. radareklamy.pl. Available at: https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2011. Dobre praktyki WOMM. iab.org.pl. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre_praktyki_womm.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2011. Brief standardowy klient – agencja. Internetowa kampania marketingowa. iab.org.pl. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/brief_IKM.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2012. Brief do przygotowania strategii komunikacyjnej: Social Media. iab.org.pl. Available at: https://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/standardy-briefowania-agencji/ [Udostępniono listopad 27, 2017].

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student powinien:

* rozumieć istotę praktycznego wymiaru zjawisk z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji w rzeczywistości organizacyjnej na gruncie zarządzania reklamą,

* znać i rozumieć podstawowe metody i techniki stosowane w reklamie w ich ujęciu etycznym i związanym z problemami konsumpcji w obszarze zarządzania reklamą,

* znać historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania i organizowania, w szczególności zaś reklamy i konsumpcji w odniesieniu do zarządzania reklamą,

* posiadać wrażliwość etyczną i potrafić diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego, w szczególności w zakresie zarządzania reklamą,

* dostrzegać, definiować i poddawać krytycznej analizie formę, treść, kontekst i znaczenie komunikacji reklamowej i zjawisk z zakresu konsumpcji dóbr i usług na gruncie zarządzania reklamą,

* potrafić samodzielnie i krytycznie uzupełniać i zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie etyki reklamy i problemów konsumpcji na gruncie zarządzania reklamą oraz w wymiarze interdyscyplinarnym,

* być zdolnym do samodzielnego wykorzystania narzędzi refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji przy realizacji projektów lub brania udziału w pracach zespołów związanych z zarządzaniem reklamą.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

* artykuł o etyce reklamy i problemach konsumpcji na gruncie zarządzania reklamą opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny

* referat/prezentacja - 35% oceny

* przygotowanie, zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny

Punktacja:

3 = 56-64%

3,5 = 65-73%

4 = 74-82%

4,5 = 83-91%

5 = 92-100%

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne

2. Etyka reklamy i problemy konsumpcji a kultura popularna

3. Marketing krytyczny

4. Konsumpcja, konsumpcjonizm, etyczna konsumpcja

5. Historyczny rozwój refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji - cz. 1

6. Historyczny rozwój refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji - cz. 2

7. Nierówności społeczne, dochodowe, majątkowe

8. Zarządzanie humanistyczne, współczesne wrażliwe etycznie ruchy społeczne (Occupy Wall Street, Oburzeni)

9. Kodeks etyki reklamy, dobre praktyki z zakresu marketingu szeptanego, standardy briefów kampanii marketingowych i strategii komunikacyjnych

10. Podsumowanie, zaliczenie.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Metody dydaktyczne:

E-learning

---

Metody eksponujące - film, ekspozycja, pokaz

---

Metody podające - anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, opowiadanie, pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

---

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, przedmiotowe, produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz, seminarium, symulacja

---

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

---

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne), metoda przypadków, metoda sytuacyjna, seminarium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 18:30, sala sala onLine -IK
Michał Pałasz 36/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.