Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i polityka senioralna WZ.ISP.PS.1.1.DiPS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Stokowski, Demografia, Warszawa 2015.

A.Szczudlińska-Kanoś, M. Marzec, Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018;

E.Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 2016;

B.Urbaniak, A.Gładzicka-Janowska, J.M.Żyra, L. M.Kaliszczak, A. Piekutowska, Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. CeDeWu, Warszawa 2018.

J. Wawrzyniak, Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Warszawa 2017.

Strony internetowe MRPIPS, www.senior.gov.pl;

„Polityka senioralna”

Literatura uzupełniająca:

J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa 2002.

M. H. Herudzińska, I.Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

J. Holzer, Demografia, Warszawa 2004.

R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa 2016.

J.Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Andruszkiewicz, Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2016.

Andrzej Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Katowice 2012.

Z. Szweda - Lewandowska, Opieka nad osobami starszymi, Łódź 2017.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu demografii i zjawisk ludnościowych;

- zna podstawowe źródła danych demograficznych oraz metody badań i analiz zjawisk ludnościowych;

- zna podstawowe kryteria i metody strukturyzacji ludności;

- ma podstawową wiedzę na temat dynamiki zjawisk ludnościowych, procesów ruchliwości naturalnej i procesów migracyjnych;

- zna podstawowe zagadnienia polityki ludnościowej;

- zna przyczyny i następstwa procesów starzenia się społeczeństwa;

- zna podstawy i zasady prowadzenia polityki senioralnej;

- zna polski system aktywizacji i pomocy ludziom starym.

W zakresie umiejętności student:

- potrafi poprawnie posługiwać się słownictwem i podstawowymi metodami badań stosowanymi w demografii;

- posiada umiejętność diagnozowania uwarunkowań i następstw społecznych zjawisk i procesów demograficznych;

- posiada umiejętność korzystania z danych demograficznych w analizie różnych sfer polityki społecznej;

- posiada podstawowe umiejętności oceny prawidłowości i efektywności polityki ludnościowej i senioralnej;

- posiada umiejętność diagnozowania zjawisk związanych z procesami starzenia się społeczeństwa.

W zakresie kompetencji student:

- jest przygotowany do ujmowania zjawisk społecznych i gospodarczych z perspektywy zjawisk i procesów demograficznych;

- jest świadomy społecznych, gospodarczych i politycznych konsekwencji zjawisk demograficznych;

- posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane z procesami starzenia się i rozumie problemy polityki senioralnej;

- posiada zdolność kształtowania nowoczesnego światopoglądu i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny na zakończenie zajęć, ocena aktywności na zajęciach (ćwiczenia), przygotowanie prezentacji (opracowania tematycznego) w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Przedmiot i istota demografii jako nauki o zjawiskach i procesach ludnościowych;

Badania demograficzne, metody gromadzenia danych i analiz demograficznych, współczynniki i prognozy demograficzne;

Struktura ludności i jej parametry;

Teorie ludnościowe;

Procesy demograficzne, dynamika zjawisk ludnościowych;

Polityka ludnościowa;

Procesy starzenia się ludności i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne;

Polityka senioralna w Polsce ;

Rola osób starszych w społeczeństwie;

System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi w Polsce;

Usługi dla osób starszych;

Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu polityki senioralnej.

Metody dydaktyczne:

metody podające oraz problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.