Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej WSM.IASP-KON1-4
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. K. Conzen, Germans, [w:] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, red. S. Thernstrom, Cambridge, Mass. 1980,

s. 405-425;

2. D. Praszałowicz, Niemiecka grupa etniczna w Milwaukee, cz. I i cz. II, Przegląd Polonijny, t. 20 1994, nr 2 i nr 3;

3. D. Praszałowicz, Kolekcja listów emigrantów w Bochum (BABS), Przegląd Polonijny, vol. 19, 1993, nr 1;

4. L. Rippley, Germans from Russia, Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 425-430;

5. W. Kamphoefner, Amerykanie niemieckiego pochodzenia, czyli o paradoksach "modelowej mniejszości", Przegląd

Polonijny, t. 25 1999, nr 3;

Dodatkowa

1. J. Hostetler, Amish, [w:] Harvard Encyclopedia ..., op. cit., s. 122-125;

2. D. Yoder, Pennsylvania Dutch, [w:] Harvard Encyclopedia..., op. cit., s. 770-772;

3. D. Praszałowicz, Kolekcja listów emigrantów w Bochum (BABS), Przegląd Polonijny, vol. 19, 1993, nr 1;

4. S. Nadel, Little Germany, Ethnicity, Religion, and Class in New York City, 1845-80, Urbana 1990;

Efekty uczenia się:

AME_K1_W02 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie polityczne, społeczne i kulturowe w wymiarze północnoamerykańskim.

AME_K1_W03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę i rozwój struktur, relacji i norm społecznych i prawnych w Ameryce Północnej.

AME_K1_W05 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej oraz istniejące między nimi zależności.

AME_K1_W08 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki migracyjnej w Ameryce.

AME_K1_W01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych.

AME_K1_W07 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych.

AME_K1_W10 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych.

AME_K1_W04 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces ewolucji amerykańskich i kanadyjskich instytucji politycznych oraz relacje między nim. i

AME_K1_U01 Absolwent potrafi analizować zachowania polityczne i społeczne w życiu publicznym USA i Kanady.

AME_K1_U02

Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się przy tym naukową terminologią charakterystyczną dla studiów amerykanistycznych oraz nauk o polityce i administracji.

AME_K1_U03 Absolwent potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń oraz dylematów społeczno-politycznych państw północnoamerykańskich.

AME_K1_U04 Absolwent potrafi dostrzegać oraz interpretować przyczyny i mechanizmy procesów migracyjnych oraz będące ich konsekwencją przeobrażenia stosunków etnicznych i rasowych w społeczeństwach Ameryki Północnej.

AME_K1_U10 Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się przy tym naukową terminologią charakterystyczną dla studiów amerykanistycznych oraz nauk o polityce i administracji.

AME_K1_U06 Absolwent potrafi wykorzystując swoją wiedzę przygotować, samodzielnie lub w zespole, krytyczną analizę zjawisk procesów politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach amerykańskich.

AME_K1_U07 Absolwent potrafi sprecyzować potrzebę dalszego rozwijania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności, m.in. poprzez podjęcie studiów II stopnia.

AME_K1_K02 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów wymagających myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i twórczy oraz w oparciu o posiadaną wiedzę.

AME_K1_K03 Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, jak również propagowania ich w konkretnych środowiskach.

AME_K1_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy, umiejętności oraz działań, szczególnie w zakresie przemian polityczno-społecznych w krajach Ameryki Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu historycznego i kulturowego.

AME_K1_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy, umiejętności oraz działań, szczególnie w zakresie przemian polityczno-społecznych w krajach Ameryki Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu historycznego i kulturowego.

AME_K1_K05 Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści.

Metody i kryteria oceniania:

warunki zaliczenia kursu:

1. obecność na zajęciach, 2. przygotowanie w zespole i przedstawienie prezentacji,

3. pozytywny wynik egzaminu pisemnego

Zakres tematów:

1. Dzieje niemieckiej imigracji. W1, W2, U1, K3

2. Wybrane skupiska grupy niemieckiej: Milwaukee, Nowy Jork, Chicago, Filadelfia. W1, W3, U1, U4, K3

3. Zróżnicowanie wewnętrzne grupy niemiecko-amerykańskiej (różnice regionalne,

orientacje światopoglądowe). W1, W3, U1, U3, K3

4. Nietypowe środowiska w grupie niemiecko-amerykańskiej: Russian Germans, Amisze, małe wspólnoty (komuny) religijne. W1, W3, U3, U4, K3

5. Przeobrażenia instytucji i organizacji niemiecko-amerykańskich. W1, W3, W4, U1, U2, K1, K2

6. Relacje z innymi grupami etnicznymi oraz procesy amerykanizacji. W1, W3, W4, U1, U3, K1, K2, K3

7. Źródła do badań nad diasporą niemiecką w Ameryce Północnej.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny,

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala Nauczanie zdalne
Dorota Praszałowicz 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.