Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki europejskie WSM.INP-PDM-26i
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007.

R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Warszawa 2007

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską, Warszawa 2008.

K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006.

A. Marszałek (red.), Integracja europejska, Warszawa 2004.

P. Wawrzyk, Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

M. Cini (red.), UE – Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007

S. Hix, System polityczny UE, Warszawa 2010

P. Wawrzyk, Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007

J. Maliszewska-Nienartowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3.

B. Woźniak, Europejska Polityka Sąsiedztwa: „udawane rozszerzenie” czy niedoceniony instrument?, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3.

O. Osica, Ujarzmienie chaosu i przyszłość stosunków zewnętrznych UE w świetle Traktatu Lizbońskiego, „Sprawy Międzynarodowe”, 2010, nr 2.

B. Nita, Ograniczenia ekstradycji po zmianie art. 55 Konstytucji RP a europejski nakaz aresztowania, „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2.

Zakres tematów:

Wspólna polityka rolna (WPR): geneza WPR, cele i zasady WPR, mechanizm cen w ramach WPR (ceny: indykatywne, interwencyjne i importowe), FEOGA (geneza, zadania, zmiany w 2007 r.), reformy WPR: reformy w latach 80., reforma MacSharry'ego, Agenda 2000, reforma luksemburska (2003 r.), finansowanie WPR;

Wspólna polityka handlowa (WPH): autonomiczna WPH (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, środki ochrony rynku wewnętrznego), traktatowa WPH - partnerzy i stopnie preferencji handlowych;

Polityka spójności: geneza polityki spójności (polityka regionalna i polityka strukturalna), etapy rozwoju polityki spójności, cele polityki spójności w latach 1988-1999, cele polityki spójności w latach 2000-2006, cele polityki spójności w latach 2007-2013, zasady polityki spójności, instrumenty polityki spójności: fundusze – geneza i rozwój, Inicjatywy Wspólnotowe KE, instrumenty inżynierii finansowej (JASPERS, JEREMIE, JESSICA), Strategia Lizbońska;

Finansowanie UE – budżet UE: traktat luksemburski, traktat brukselski, system zasobów własnych ( źródła dochodów budżetu), zasady sporządzania budżetu, procedura uchwalania budżetu, wydatki z budżetu, płatnicy i beneficjenci netto, rabat brytyjski;

Unia Gospodarcza i Walutowa (UgiW): założenia teoretyczne UGiW, plan Wernera, plan Delorsa, etapy wprowadzania w życie UGiW, kryteria konwergencji, państwa objęte derogacją i trwałą derogacją – różnica, Pakt Stabilności i Wzrostu;

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS): geneza EPS – komunikat KE z 12 maja 2004r., cele EPS, „kierunki” EPS – partnerzy wschodni i południowi, EPS a Rosja, EPS a Turcja, EPS a Chorwacja, EPS a Szwajcaria, Norwegia i Islandia, instrumenty EPS, finansowanie EPS;

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB): Europejska Współpraca Polityczna – geneza, cele, rozwój, WPZiB w TUE, WPZiB w traktatach: amsterdamskim, nicejskim i lizbońskim, instrumenty WPZiB,instytucje i organy decyzyjno-wykonawcze WPZiB;

Europejska Służba Działań Zewnętrznych: geneza, zasady działania, cele działania;

WPZiB: relacje UE z USA, relacje UE z Rosją, relacje UE z regionem Azji i Pacyfiku, relacje UE z Ameryką Łacińską, relacje UE z Afryką, pozycja UE na arenie międzynarodowej;

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych: geneza – grupy TREVI, instrumenty działania i proces decyzyjny, Europejski Nakaz Aresztowania;

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (WswsC): geneza, postanowienia traktatu z Maastricht i traktatu amsterdamskiego w zakresie WswsC, instrumenty działania i proces decyzyjny, Europejski Tytuł Egzekucyjny;

Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna: postanowienia traktatu z Maastricht, traktatu amsterdamskiego i traktatu lizbońskiego, Eurodac; Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców;

Znaczenie polityk europejskich z punktu widzenia interesów państw narodowych – analiza porównawcza na podstawie wybranych państw członkowskich UE.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Agnieszka Nitszke 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.