Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 1/4 WL-N3.Pediat.I
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/
Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

I semestr:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 1, rozdziały 1-5.

======================================================================================================

II semestr:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3, rozdziały 14, 15 i 17

Efekty uczenia się:

I semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− Zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego

− zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób wieku dziecięcego

− zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych,

− zna zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

w zakresie umiejętności:

− przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

− przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

− ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

− przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

− ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

− zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

− potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych

− potrafi pracować w grupie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

o ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy,

o alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

o ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit,

o chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

o monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,

o puls oksymetrię

o badanie spirometryczne,

o leczenie tlenem

o wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

o pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

o zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o drenażu jamy opłucnowej

o testach naskórkowych

o próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

Zaliczenie umiejętności praktycznych:

W ramach zaliczenia zintegrowanego z pediatrii, interny, chirurgii, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych (OSCE)

Sprawdzian końcowy:

W ramach wspólnego testu zaliczeniowego dla przedmiotów pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych. W ramach testu wspólnego zagadnień z pediatrii dotyczyć będzie 40 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunki zaliczenia sprawdzianu - tak jak dla przedmiotu choroby wewnętrzne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

==============================================================================================

Zakres tematów:

I semestr:

Prezentacje przypadków, nauczanie ukierunkowane na problem – 14 x 2 godziny

1. Gorączka

2. Interpretacja badania radiologicznego klatki piersiowej u dzieci

3. Wymioty, biegunka, odwodnienie

4. Rozwój fizyczny dziecka oraz ocena stanu odżywienia

5. Charakterystyka i fizjologiczne zmiany w układzie krążenie u dziecka: krążenie płodowe i po urodzeniu – zasadnicze różnice i ich znaczenie. Szczegółowy wywiad rodzinny (z uwzględnieniem rodzinnego występowania wws i ich typów)

6. Szczegółowy wywiad dotyczący aktualnego stanu i przebiegu klinicznego stwierdzanej choroby/wady układu krążenia, Duże i małe objawy wady wrodzonej serca u dzieci

7. Diagnostyka dziecka z białkomoczem, krwinko moczem, ropomoczem

8. Wady wrodzone nerek u dzieci- diagnostyka i postępowanie na podstawie wybranych przypadków klinicznych

9. Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych. Stany przebiegające z powiększenie wątroby i śledziony

10. Niedokrwistości wieku dziecięcego – objawy i diagnostyka, Skazy krwotoczne – objawy i diagnostyka

11. Prawidłowe oraz zaburzone wzrastanie - znaczenie kliniczne

12. Prawidłowe oraz zaburzone dojrzewanie -znaczenie kliniczne

13. Kryteria i metody oceny rozwoju poznawczego, motorycznego i mowy

14. Encefalopatie postępujące i stacjonarne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

1.Choroby alergiczne: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa (definicja, objawy, zasady rozpoznawania, leczenie, prewencja)

2. Mukowiscydoza (definicja, patomechanizm z uwzględnieniem podłoża genetycznego, objawy w zależności od wieku, zasady rozpoznawania, leczenie, zasady badania przesiewowego)

3. Krwawienia z przewodu pokarmowego

4. Przewlekłe bóle brzucha u dzieci

5. Histopatologia chorób wątroby i przewodu pokarmowego wieku

dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki biopsyjnej

6. Kroki rozpoznawcze i terapeutyczne w przebiegu zaostrzenia astmy

7. Kroki rozpoznawcze i terapeutyczne w przebiegu zespołu krupu

8. Żółtaczki wieku dziecięcego

9. Biegunka przewlekła

Metody dydaktyczne:

I semestr:

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- nauczanie ukierunkowane na problem

==============================================================================================

II semestr:

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
13 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Kinga Kowalska-Duplaga, Kinga Kwiecińska, Anna Moczulska, Stanisław Pieczarkowski, Magdalena Ulatowska-Białas, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Cichy, Aleksandra Furtak, Dorota Drożdż, Krzysztof Okoń, Przemko Kwinta, Małgorzata Czogała, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 18/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Magdalena Ćwiklińska, Krzysztof Fyderek, Przemko Kwinta, Anna Moczulska, Andrzej Wędrychowicz, Magdalena Ulatowska-Białas, Małgorzata Steczkowska, Anna Ruszała, Dorota Drożdż, Krzysztof Okoń, Łukasz Cichy, Małgorzata Czogała, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Iwona Ogarek, Joanna Kwinta-Rybicka, Katarzyna Wilkosz, Joanna Bieniek 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.