Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 1/4 WL-N3.Pediat.I
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/
Liczba godzin: 68
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

I semestr:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 1, rozdziały 1-5.

======================================================================================================

II semestr:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3, rozdziały 14, 15 i 17

Efekty uczenia się:

I semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− Zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego

− zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób wieku dziecięcego

− zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych,

− zna zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

w zakresie umiejętności:

− przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

− przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

− ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

− przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

− ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

− zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

− potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych

− potrafi pracować w grupie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

o ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy,

o alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

o ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit,

o chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

o monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,

o puls oksymetrię

o badanie spirometryczne,

o leczenie tlenem

o wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

o pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

o zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o drenażu jamy opłucnowej

o testach naskórkowych

o próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

I semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

Zaliczenie umiejętności praktycznych:

W ramach zaliczenia zintegrowanego z pediatrii, interny, chirurgii, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych (OSCE)

Sprawdzian końcowy:

W ramach wspólnego testu zaliczeniowego dla przedmiotów pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych. W ramach testu wspólnego zagadnień z pediatrii dotyczyć będzie 30 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunki zaliczenia sprawdzianu - tak jak dla przedmiotu choroby wewnętrzne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Zakres tematów:

I semestr:

Ćwiczenia kliniczne – 14 x 2 godziny:

1. Dziecko jako pacjent w szpitalu – zasady poszanowania praw dziecka i rodziców. Okresy rozwoju dziecka. Dokumentacja w pediatrii – historia choroby, karta gorączkowa. Książeczka zdrowia dziecka.

2. Zbieranie wywiadu w pediatrii

3. Kryteria oceny stanu ogólnego dziecka. Metody oceny rozwoju somatycznego.

4. Skóra, tkanka podskórna, obwodowe węzły chłonne – badanie fizykalne, semiotyka. Ocena stopnia odżywienia.

5. Klatka piersiowa: badanie oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem. Pomiar ciśnienia tętniczego.

6. Semiotyka najczęstszych zaburzeń ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność, stridor, sinica, fizjologiczne i patologiczne szmery oddechowe

7. Jama brzuszna – badanie oglądaniem, ocena perystaltyki, opukiwanie, palpacja powierzchowna i głęboka. Badanie zewnętrznych narządów płciowych.

8. Semiotyka chorób jamy brzusznej: ból brzucha (objawy ostrego brzucha), wymioty, biegunka, zaparcia, wolny płyn w jamie otrzewnej, powiększenie narządów miąższowych

9. Ocena siły i napięcia mięśniowego. Odruchy głębokie i powierzchowne. Objawy oponowe w zależności od wieku dziecka.

10. Badanie neurologiczne nerwów czaszkowych. Ocena rozwoju psychoruchowego

11. Ocena jamy ustnej i nosogardła. Semiotyka chorób jamy ustnej. Badanie narządów szyi. Ocena gruczołu tarczowego.

12. Układ kostny, najczęstsze zaburzenia. Ocena ruchomości czynnej i biernej stawów. Badanie stawów biodrowych.

13. Ocena stanu ogólnego noworodka. Noworodek donoszony – odrębności fizjologiczne okresu noworodkowego.

14. Podsumowanie – pełne badanie fizykalne dziecka, prezentacja przypadku przez studenta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Ćwiczenia kliniczne – 14 x 2 godziny:

1. Stany zapalne ostre i przewlekłe górnych dróg oddechowych, zatok obocznych nosa. Nagłośniowe i podgłośniowe zapalenie krtani.

2. Zapalenie oskrzeli, zespół zatokowo-oskrzelowy, zespoły dyskinezy rzęsek, rozstrzenie oskrzeli. Zasady wykonywania nebulizacji i technik inhalacyjnych.

3. Zapalenie oskrzelików. Zasady prewencji ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci z grup ryzyka (przewlekła choroba płuc, choroby śródmiąższowe płuc, wrodzone wady układu krążenia).

4. Pozaszpitalne zapalenie płuc. Powikłane zapalenie płuc: ropniak opłucnej, martwicze zapalenie płuc.

5. Szpitalne zapalenie płuc. Zasady prewencji zakażeń wewnątrzszpitalnych w zakresie układu oddechowego.

6. Pokrzywka i obrzęk naczyniowo ruchowy. Astma i alergiczny nieżyt nosa. Wykonywanie i interpretacja: testów naskórnych, prób śródskórnych i skaryfikacyjnych.

7. Zasady prowadzenia i monitorowania wentylacji zastępczej, w tym: nauka wprowadzenia rurki ustno-gardłowej, zasady kwalifikacji do przewlekłej wentylacji mechanicznej, pielęgnacja tracheostomii, pobierania krwi arterializowanej i tętniczej. Wykonywanie badania spirometrycznego, pomiaru PEF

8. Przewlekły kaszel – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Zasady kwalifikacji do badania bronchoskopowego.

9. Ostre zakażenia przewodu pokarmowego

10. Refluks żołądkowo-przełykowy, regurgitacje niemowlęce, choroba refluksowa Choroba wrzodowa oraz zakażenie Helicobacter pylori u dzieci

11. Choroby zapalne wątroby

12. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego

13. Nieswoiste zapalenia jelit

14. Alergia pokarmowa i nietolerancje pokarmowe

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
131 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Jagoda Kaszuba, Anna Olchawa-Czech, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba, Małgorzata Czogała, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Tomasz Klekawka, Walentyna Balwierz, Szymon Skoczeń 6/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Barnaba Piwowarczyk, Marta Drażniuk, Maria Gruba, Anna Moczulska 6/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Zawartka, Agnieszka Wyżgowska, Kamila Ziarko, Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Jagoda Kaszuba, Anna Olchawa-Czech, Aleksandra Furtak, Anna Ruszała, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba 6/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Nina Mól, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Joanna Godlewska, Aleksandra Wieczorek, Magdalena Ćwiklińska, Szymon Skoczeń, Tomasz Klekawka 5/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Kinga Kowalska-Duplaga, Kinga Kwiecińska, Grzegorz Lis, Aleksandra Wieczorek, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Małgorzata Czogała, Nina Mól, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Moczulska 5/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Zawartka, Agnieszka Wyżgowska, Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Mateusz Jagła, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Jagoda Kaszuba, Nina Mól, Aleksandra Furtak, Anna Ruszała, Aleksandra Dudzik, Maria Gruba 5/ szczegóły
144 (brak danych), (sala nieznana)
5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.