Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 1/4 WL-L3.Pediat.I
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/
Liczba godzin: 68
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

I semestr:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 1, rozdziały 1-5.

======================================================================================================

II semestr:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3, rozdziały 14, 15 i 17

Efekty uczenia się:

I semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− Zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego

− zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób wieku dziecięcego

− zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych,

− zna zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

w zakresie umiejętności:

− przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

− przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

− ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

− przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

− ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

− zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

− potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych

− potrafi pracować w grupie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

o ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy,

o alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

o ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit,

o chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

o monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,

o puls oksymetrię

o badanie spirometryczne,

o leczenie tlenem

o wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

o pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

o zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o drenażu jamy opłucnowej

o testach naskórkowych

o próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

I semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

Zaliczenie umiejętności praktycznych:

W ramach zaliczenia zintegrowanego z pediatrii, interny, chirurgii, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych (OSCE)

Sprawdzian końcowy:

W ramach wspólnego testu zaliczeniowego dla przedmiotów pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych. W ramach testu wspólnego zagadnień z pediatrii dotyczyć będzie 30 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunki zaliczenia sprawdzianu - tak jak dla przedmiotu choroby wewnętrzne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Zakres tematów:

I semestr:

Ćwiczenia kliniczne – 14 x 2 godziny:

1. Dziecko jako pacjent w szpitalu – zasady poszanowania praw dziecka i rodziców. Okresy rozwoju dziecka. Dokumentacja w pediatrii – historia choroby, karta gorączkowa. Książeczka zdrowia dziecka.

2. Zbieranie wywiadu w pediatrii

3. Kryteria oceny stanu ogólnego dziecka. Metody oceny rozwoju somatycznego.

4. Skóra, tkanka podskórna, obwodowe węzły chłonne – badanie fizykalne, semiotyka. Ocena stopnia odżywienia.

5. Klatka piersiowa: badanie oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem. Pomiar ciśnienia tętniczego.

6. Semiotyka najczęstszych zaburzeń ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność, stridor, sinica, fizjologiczne i patologiczne szmery oddechowe

7. Jama brzuszna – badanie oglądaniem, ocena perystaltyki, opukiwanie, palpacja powierzchowna i głęboka. Badanie zewnętrznych narządów płciowych.

8. Semiotyka chorób jamy brzusznej: ból brzucha (objawy ostrego brzucha), wymioty, biegunka, zaparcia, wolny płyn w jamie otrzewnej, powiększenie narządów miąższowych

9. Ocena siły i napięcia mięśniowego. Odruchy głębokie i powierzchowne. Objawy oponowe w zależności od wieku dziecka.

10. Badanie neurologiczne nerwów czaszkowych. Ocena rozwoju psychoruchowego

11. Ocena jamy ustnej i nosogardła. Semiotyka chorób jamy ustnej. Badanie narządów szyi. Ocena gruczołu tarczowego.

12. Układ kostny, najczęstsze zaburzenia. Ocena ruchomości czynnej i biernej stawów. Badanie stawów biodrowych.

13. Ocena stanu ogólnego noworodka. Noworodek donoszony – odrębności fizjologiczne okresu noworodkowego.

14. Podsumowanie – pełne badanie fizykalne dziecka, prezentacja przypadku przez studenta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II semestr:

Ćwiczenia kliniczne – 14 x 2 godziny:

1. Stany zapalne ostre i przewlekłe górnych dróg oddechowych, zatok obocznych nosa. Nagłośniowe i podgłośniowe zapalenie krtani.

2. Zapalenie oskrzeli, zespół zatokowo-oskrzelowy, zespoły dyskinezy rzęsek, rozstrzenie oskrzeli. Zasady wykonywania nebulizacji i technik inhalacyjnych.

3. Zapalenie oskrzelików. Zasady prewencji ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci z grup ryzyka (przewlekła choroba płuc, choroby śródmiąższowe płuc, wrodzone wady układu krążenia).

4. Pozaszpitalne zapalenie płuc. Powikłane zapalenie płuc: ropniak opłucnej, martwicze zapalenie płuc.

5. Szpitalne zapalenie płuc. Zasady prewencji zakażeń wewnątrzszpitalnych w zakresie układu oddechowego.

6. Pokrzywka i obrzęk naczyniowo ruchowy. Astma i alergiczny nieżyt nosa. Wykonywanie i interpretacja: testów naskórnych, prób śródskórnych i skaryfikacyjnych.

7. Zasady prowadzenia i monitorowania wentylacji zastępczej, w tym: nauka wprowadzenia rurki ustno-gardłowej, zasady kwalifikacji do przewlekłej wentylacji mechanicznej, pielęgnacja tracheostomii, pobierania krwi arterializowanej i tętniczej. Wykonywanie badania spirometrycznego, pomiaru PEF

8. Przewlekły kaszel – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Zasady kwalifikacji do badania bronchoskopowego.

9. Ostre zakażenia przewodu pokarmowego

10. Refluks żołądkowo-przełykowy, regurgitacje niemowlęce, choroba refluksowa Choroba wrzodowa oraz zakażenie Helicobacter pylori u dzieci

11. Choroby zapalne wątroby

12. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego

13. Nieswoiste zapalenia jelit

14. Alergia pokarmowa i nietolerancje pokarmowe

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia kliniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Stochel-Gaudyn, Magdalena Dutsch-Wicherek, Ewa Cichocka-Jarosz, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Nina Mól, Kamila Ziarko, Małgorzata Czogała, Magdalena Ćwiklińska, Joanna Godlewska, Anna Stępniewska 6/ szczegóły
12 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Katarzyna Ptak, Nina Mól, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Magdalena Ćwiklińska, Kamila Ziarko 6/ szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Katarzyna Ptak, Nina Mól, Małgorzata Czogała, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Stępniewska, Kamila Ziarko 5/ szczegóły
21 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Wojciech Durlak, Anna Stochel-Gaudyn, Anna Olchawa-Czech, Katarzyna Ptak, Nina Mól, Marta Olszewska, Natalia Podolec-Szczepara, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba, Joanna Pełesz 5/ szczegóły
22 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Anna Olchawa-Czech, Katarzyna Ptak, Nina Mól, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Marta Drażniuk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Monika Mach-Tomalska 4/ szczegóły
23 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Nina Mól, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Joanna Godlewska, Monika Mach-Tomalska, Joanna Pełesz, Katarzyna Konarska, Anna Rudek-Budzyńska 4/ szczegóły
31 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Kinga Kwiecińska, Szymon Skoczeń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Tomasz Klekawka, Łukasz Cichy, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Małgorzata Czogała, Kamila Ziarko, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba, Joanna Pełesz 6/ szczegóły
32 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Izabela Szymońska, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba, Anna Moczulska, Aleksandra Zawartka, Joanna Pełesz 6/ szczegóły
33 (brak danych), Wielicka 265, sala B2-51 III p., s. w.
Kinga Kowalska-Duplaga, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Izabela Szymońska, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Stępniewska 5/ szczegóły
41 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Stochel-Gaudyn, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Marta Olszewska, Maria Gruba, Anna Ruszała, Aleksandra Furtak, Agnieszka Wyżgowska 6/ szczegóły
42 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Magdalena Zasada, Kamila Ziarko, Marta Olszewska, Aleksandra Dudzik, Maria Gruba, Agnieszka Wyżgowska 6/ szczegóły
43 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Joanna Godlewska, Anna Ruszała, Aleksandra Furtak, Agnieszka Wyżgowska, Aleksandra Zawartka 6/ szczegóły
51 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Grzegorz Lis, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Nina Mól, Joanna Godlewska, Aleksandra Zawartka 6/ szczegóły
52 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Grzegorz Lis, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Małgorzata Steczkowska, Beata Kusak, Nina Mól, Magdalena Zasada, Marta Olszewska, Aleksandra Dudzik, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Sławomir Kroczka, Aleksandra Gergont, Aleksandra Zawartka 6/ szczegóły
53 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Anna Rudek-Budzyńska, Grzegorz Lis, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Agata Wasilewska, Beata Kusak, Nina Mól, Aleksandra Dziewulska, Kamila Ziarko, Joanna Godlewska, Aleksandra Zawartka 5/ szczegóły
61 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Kinga Kwiecińska, Szymon Skoczeń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Anna Olchawa-Czech, Małgorzata Czogała, Beata Kusak, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Jagoda Kaszuba, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Stochel-Gaudyn 6/ szczegóły
62 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Anna Moczulska, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Stochel-Gaudyn 6/ szczegóły
63 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Aleksandra Furtak, Anna Ruszała, Barnaba Piwowarczyk, Joanna Godlewska, Marta Drażniuk, Anna Stochel-Gaudyn 5/ szczegóły
71 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Katarzyna Starzec, Wojciech Durlak, Agata Wasilewska, Beata Kusak, Izabela Szymońska, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Joanna Godlewska, Marta Drażniuk 5/ szczegóły
72 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Mateusz Jagła, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Wojciech Durlak, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Nina Mól, Izabela Szymońska, Kamila Ziarko, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Joanna Godlewska 6/ szczegóły
73 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Agata Wasilewska, Beata Kusak, Izabela Szymońska, Aleksandra Dziewulska, Sebastian Góreczny, Barnaba Piwowarczyk, Maria Gruba, Anna Rudek-Budzyńska, Anna Stochel-Gaudyn 5/ szczegóły
81 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Tomasz Klekawka, Aleksandra Wieczorek, Kinga Kwiecińska, Magdalena Dutsch-Wicherek, Ewa Cichocka-Jarosz, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Nina Mól, Kamila Ziarko, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Maria Gruba, Szymon Skoczeń, Stanisław Pieczarkowski, Anna Stochel-Gaudyn, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska 6/ szczegóły
82 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Ewa Cichocka-Jarosz, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Wojciech Durlak, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Marta Olszewska, Natalia Podolec-Szczepara, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Moczulska 6/ szczegóły
83 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Stochel-Gaudyn, Andrzej Wędrychowicz, Magdalena Dutsch-Wicherek, Ewa Cichocka-Jarosz, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Joanna Godlewska, Anna Stępniewska, Anna Ruszała 5/ szczegóły
91 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aleksandra Zawartka, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Beata Kusak, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Marta Drażniuk, Maria Gruba, Anna Stępniewska, Anna Ruszała, Aleksandra Furtak 6/ szczegóły
92 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Katarzyna Starzec, Jagoda Kaszuba, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Dudzik, Maria Gruba 6/ szczegóły
93 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Stochel-Gaudyn, Andrzej Wędrychowicz, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Anna Ruszała, Aleksandra Furtak 6/ szczegóły
101 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Katarzyna Starzec, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Marta Olszewska, Joanna Godlewska, Jagoda Kaszuba 6/ szczegóły
102 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Jagoda Kaszuba, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Beata Kusak, Marta Olszewska, Aleksandra Dudzik, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć 5/ szczegóły
103 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Kinga Kowalska-Duplaga, Jagoda Kaszuba, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Beata Kusak, Aleksandra Dziewulska, Anna Rudek-Budzyńska, Aleksandra Dudzik, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć 5/ szczegóły
111 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Stanisław Pieczarkowski, Magdalena Dutsch-Wicherek, Magdalena Ćwiklińska, Andrzej Grudzień, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Łukasz Cichy, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Anna Stochel-Gaudyn, Anna Olchawa-Czech, Małgorzata Czogała, Beata Kusak, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Joanna Godlewska, Anna Ruszała 6/ szczegóły
112 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jagoda Kaszuba, Magdalena Dutsch-Wicherek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Anna Olchawa-Czech, Katarzyna Ptak, Kamila Ziarko, Barnaba Piwowarczyk, Marta Drażniuk, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć 6/ szczegóły
113 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Dutsch-Wicherek, Krzysztof Fyderek, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Jagoda Kaszuba, Agata Wasilewska, Katarzyna Ptak, Anna Ruszała, Marta Olszewska, Barnaba Piwowarczyk, Joanna Godlewska, Anna Stępniewska 5/ szczegóły
121 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Stanisław Pieczarkowski 6/ szczegóły
122 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jagoda Kaszuba, Urszula Stolarska, Sławomir Kroczka, Agnieszka Biedroń, Maria Gruba, Kinga Kowalska-Duplaga 6/ szczegóły
123 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Aleksandra Dziewulska, Anna Rudek-Budzyńska, Joanna Godlewska, Kinga Kowalska-Duplaga 5/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.