Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka kontrastywna (wykład) WF.FLG.GK.1
Wykład z elementami konwersatorium (WYK-KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Csápláros, I., 1963, Zarys elementarnej gramatyki języka węgierskiego, Warszawa–Łódź.

Dunaj, B., 1979, Zarys morfonologii współczesnej polszczyzny. Kraków.

Grzegorczykowa, R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa.

Antal, L., 1961, A magyar esetrendszer (= Nyelvtudományi Értekezések 29), Budapest.

Bańczerowski, J., 1987, System konsonantyczny języka polskiego i węgierskiego w ujęciu kontra-stywnym. – Gregor, F., Nyomárkay, I. (red.): Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára, Budapest.

Bihari, G. 1990. Kauzatív különíró szókapcsolatok a lengyel nyelvben a magyarral összevetve. – Bań-czerowski, J., Snope, J. (red.): Polono-hungarica. Nyelvészet, történelem, irodalom, Budapest.

É. Kiss, K., 2002, The Syntax of Hungarian, Cambridge.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H., 1998, Gramatyka współczesna języka polskiego. Mor-fologia, Warszawa.

Fodor, I., 2004, A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, Budapest.

Hall, R. A., Jr., 1938, An Analytical Grammar of the Hungarian Language [= Language 14/2 (Supplement. Language Monograph 18)], Baltimore.

Keszler, B., 2002, Kis magyar grammatika, Budapest.

Milewski, T., 2004, Językoznawstwo, Warszawa.

Mroczko, E., 2010, Zwięzła gramatyka języka węgierskiego, Warszawa.

Strutyński, J., 2005, Gramatyka polska. Kraków.

Tompa, J., 1968, Ungarische Grammatik (= Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series Practica 96), The Hague – Paris.

Wróbel, H., 2001, Gramatyka języka polskiego. Kraków.

Efekty uczenia się:

NFHu1A_W02 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku węgierskim

NFHu1A_W03 - zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim

NFHu1A_U10 - umie przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

NFHu1A_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (w zależności od obostrzeń związanych z epidemią COVID-19), Ocena aktywności na zajęciach

Zakres tematów:

1) Najważniejsze różnice strukturalne między językami indoeuropejskimi a uralskimi

2) Językoznawstwo typologiczne: typy struktur językowych: - języki izolujące; - języki fleksyjne; - języki aglutynacyjne; - języki inkorporacyjne

3) Najważniejsze różnice między językiem węgierskim a wybranymi językami indoeuropejskimi:

a) Fonetyka i fonologia (jakość samogłosek i spółgłosek, iloczas)

b) fonotaktyka (łączliwość samogłosek i spółgłosek)

c) morfologia

- wyrażanie kategorii posesywności

- wyrażanie określoności

- koniugacja przedmiotowa (określona) i podmiotowa (nieokreślona)

- system przypadków

- wyrażanie przypadków przestrzennych

- pol. przyimki vs. węg. postpozycje i przypadki przestrzenne

- zasadnicze kategorie czasownika

- kwestia aspektu

- cechy inkorporacji w języku węgierskim

- podział na części mowy

- słowotwórstwo

d) postaci słownikowe wyrazów

e) ważniejsze różnice w ortografii

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, dyskusje dydaktyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, (sala nieznana)
Michał Németh 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.