Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatologiczne koncepcje ekologii informacji WZ.ZI-054
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Babik W. (2014): Ekologia informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Batorowska H., Motylińska P.: Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji. Warszawa: Wyd. SBP 2020, 278 s.

3. Batorowska H. (2013): Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 155s.

4. Grzywa A. (2013): Manipulacja. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli, 232s.

5. Hetmański M. (2013): Epistemologia informacji. Kraków: Copernicus Center Press 2013, 366s.

6. Juszczyk S. (2000): Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

7. Prace zbiorowe pod red. B. Taraszkiewicz wydane w latach 2012-2019.

Efekty uczenia się:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i koncepcjami ekologii informacji i wiedzy, ze wskazaniem na złożoność i wieloaspektowość tej koncepcji, dynamikę rozwoju, szanse i zagrożenia tkwiące w rozwoju współczesnej antropoinfosfery;

− zwrócenie uwagi na informatologiczne aspekty badań środowiska informacyjnego człowieka;

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie;

− kształtowanie u studentów ostrożności i krytycznego podejścia do środowiska informacyjnego, wyrobienie u nich umiejętności formułowania własnych opinii na temat różnych jego aspektów.

Wiedza:

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat ekologii informacji jako dziedziny interdyscyplinarnej;

• zna dotychczasowy dorobek badawczy i najważniejsze koncepcje ekologii informacji;

• zna przykłady badań (case study) środowisk informacyjnych, opartych na podejściu ekologicznym (z uwzględnieniem różnych jego odmian);

• zna i poprawnie posługuje się terminologią ekologii informacji;

Umiejętności:

• ma umiejętność identyfikowania, analizy i prezentacji ‘podejścia ekologicznego’ w piśmiennictwie z dziedziny informacji oraz w zasobach informacji Internetu;

• jest przygotowany do wykorzystywania osiągnięć ekologii informacji w działalności z zakresu zarządzania informacją.

Kompetencje społeczne:

• jest świadomy zagrożeń antropoinfosfery oraz szans, jakie stwarza ekologia informacji;

• jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy dotyczącej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach.

Zakres tematów:

• Warsztat informacyjny i badawczy ekologa informacji.

• Ekologia jako przedmiot badań nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym nauki o informacji. Geneza podejścia ekologicznego.

• Przedmiot, zakres oraz główne problemy ekologii informacji.

• Wybrane nurty badawcze (ekologie informacji) oraz projekty informacyjnych badań ekologicznych.

• Antropoinfosfera i jej komponenty.

• Historyczny rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego człowieka.

• Społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania.

• Szanse i zagrożenia współczesnej antropoinfosfery.

• Ekologiczna informacja i jej rodzaje.

• Kształtowanie antropoinfosfery.

• Higiena antropoinfosfery i informacji w Internecie.

• Ekologia i higiena informacji w Internecie.

• Ekologia informacji a ekologia wiedzy.

• Profilaktyka informacyjna/Infoterapia.

• Człowiek i jego potencjał i możliwości w kształtowaniu antropoinfosfery XXI wieku.

• Ekologiczne zarządzanie informacją.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna;

Metody problemowe: wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala sala on-line-ISI
Wiesław Babik 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.