Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie migracje w XXI wieku WSM.IASP-KON1-32
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Zarys problematyki, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

Balicki J. (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.

Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.

Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Castles S., M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, NOMOS, Kraków 2010.

D. Lalak (red.), Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Żak, Warszawa 2007.

+ wybrane artykuły z prasy i periodyków naukowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społeczno-kulturowym w

ujęciu historycznym i współczesnym

- dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych i

politycznych oraz zjawisk kulturowych

w państwach Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz rozumie istniejące między nimi

zależności

- zna podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i

prawne w wymiarze północnoamerykańskim i latynoamerykańskim

-ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim i latynoamerykańskim oraz o ich konsekwencjach

Umiejętności:

-potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym

społeczeństw amerykańskich i latynoamerykańskich

- prawidłowo identyfikuje i analizuje zjawiska oraz procesy społeczne i

kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej i Łacińskiej posługując się przy tym naukową terminologią

- potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych

i podziałów klasowych w społeczeństwach północnoamerykańskich i latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych

- dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych

mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich i latynoamerykańskich

- umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na kontynentach

amerykańskich

- potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat

zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich i latynoamerykańskich posługując się przy tym specjalistyczną literaturą

- potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów społecznopolityczno-kulturowych kontynentu amerykańskiego

- potrafi przygotować, samodzielnie lub w zespole, analizę procesów

społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach

amerykańskich

kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści

- umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i twórczy

- jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką amerykańską i latynoamerykańską

Metody i kryteria oceniania:

test mieszany zawierający pytania otwarte i zamknięte,

pozytywna ocena min. 60% poprawnych odpowiedzi.

zadania zlecone - ocena dostosowywana do formy zadania.

Zakres tematów:

charakterystyka współczesnych migracji,

globalizacja migracji,

kubański kryzys uchodźczy 2015 roku,

nieletni imigranci z Ameryki Środkowej,

migranci latynoscy w Kanadzie,

Latynoamerykanie a Hiszpania,

problem poprawności politycznej w kontekście migracyjnym.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, film, metoda przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bartnik 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.