Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bromatologia WFa.FAR-4ST-O-Bromat
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zachwieja Z. "Leki i pożywienie - interakcje", Wrocław 2016, MedPharm

2. Stockley's Drug Interactions 2013

3. Grober U. „Leki i mikroskładniki odżywcze” Med.Pharm 2011

4. Langley-Evans S. "Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka", Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

5. Peckenpaugh N.J. "Podstawy żywienia i dietoterapia", Wrocław 2011, Elsevier Urban & Partner

6. Gertig H., Przysławski J. :Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu", Warszawa2006, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

7. Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. "Tabele składu i wartości odżywczej", Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Grober U. „Mikroskładniki odżywcze” MedPharm 2013

2. Akoh C.C., Min D.B. "Food lipids. Chemistry, Nutrition, and Biotechnology", CRC Press, Boca Raton, London, New York 2008

3. Korbut R. [red] „Farmakologia” , PZWL, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

W1. Student wyjaśnia znaczenie głównych składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany) z uwzględnieniem biochemicznych

przemian zachodzących w organizmie. D.W32. D.W39

W2. Student podaje nazwy innych składników bioaktywnych obecnych w żywności i wymienia ich funkcje. D.W46

W3. Student wymienia rolę i znaczenie wszystkich witamin i wybranych składników mineralnych oraz wody w funkcjonowaniu organizmu

człowieka. D.W32. D.W39

W4. Student wymienia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania dodatków do żywności, które mogą być stosowane w Polsce.

D.W33 D.W34 D.W40

W5. Student podaje wybrane normy żywieniowe obowiązujące w Polsce. D.W32. D.W39

W6. Student klasyfikuje podstawowe objawy niedożywienia oraz przedstawia listę chorób o podłożu metabolicznym – żywieniowozależnym.

D.W32

W7. Student przedstawia zalety i wady żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego. D.W32

W8. Student posiada zaawansowaną wiedzę o żywności funkcjonalnej i suplementach diety, regulacjach prawnych dotyczących ich

wytwarzania i sprzedaży oraz podstawowych procesach zagrażających jakości zdrowotnej żywności. D.W33 D.W35 D.W36 D.W40 D.W43

W9. Student wymienia pokarmy, które są dobrym źródłem składników mineralnych, witamin i innych składników bioaktywnych. D.W32

W10. Student posiada wiedzę na temat składników odżywczych występujących w mleku i ich oddziaływania na organizm człowieka.

Student wymienia różnice pomiędzy mlekiem kobiecym a zwierzęcym, prezentuje pod względem składu preparaty mlekozastępcze.

D.W32

W11. Student wyjaśnia i przewiduje skutki interakcji leków z pożywieniem. D.W13. D.W22. D.W24 D.W38

W12.Student wymienia metody stosowane do oceny wartości odżywczej wybranych produktów spożywczych D.W34

W13. Student wymienia metody służące do pobierania i przygotowania próbek wybranych produktów spożywczych do analizy D.W37

Efekty kształcenia po stronie umiejętności:

U1. Student interpretuje wyniki ankiety żywieniowej i dokonuje oceny stanu odżywienia człowieka. D.U65

U2. Student wyciąga wnioski dotyczące niedoborów żywieniowych na podstawie przedstawionych mu objawów chorobowych i planuje

modyfikację żywienia z uwzględnieniem odpowiedniej suplementacji. D.U25 D.U30

U3. Student przygotowuje produkt spożywczy do oznaczeń i wykonuje jego analizę posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym

i aparaturą pomiarową oraz wyciąga wniosek dotyczący jakości zdrowotnej wybranego produktu spożywczego D.U27 D.U28 D.U62

U4. Student interpretuje skład danego produktu spożywczego oraz wskazuje zagrożenia wynikające z obecności w nim poszczególnych

dodatków do żywności. D.U26 D.U27 D.U29

U5. Student przewiduje możliwość pojawiania się interakcji między lekami a składnikami pożywienia i wskazuje zagrożenia z tym

związane D.U15 D.U16 D.U32 D.U49

U6. Student udziela informacji w zakresie interakcji leków z żywnością i/lub suplementów diety i/lub preparatów żywieniowych D.U63

D.U64

U7. Student eliminuje z diety produkty przeciwwskazane w wybranych jednostkach chorobowych D.U30

U8. Student interpretuje skład wód mineralnych i źródlanych D.U31

U9. Student zaleca odpowiednie preparaty mleka zastępczego w zależności od stanu fizjologicznego i patologicznego dziecka D.U30

U 10. Student korzysta z baz naukowych celem poszukiwania informacji w zakresie żywienia i żywności i dokonuje krytycznej ich oceny

D.U59 D.U60

Efekty kształcenia po stronie kompetencji społecznych:

K1. Student wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania nowych informacji o składnikach aktywnych w

żywności i ich roli w funkcjonowaniu zdrowego organizmu. B.K1

K2. Student jest świadom swojej roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych w społeczeństwie. A.K2 A.K3

K3. Student jest zdolny zastosować wiedzę bromatologiczną w realizowaniu zadań opieki farmaceutycznej. A.K2 A.K3

K4. Student jest zdolny do współpracy w zespole. B.K3

Metody i kryteria oceniania:

1 Kurs przedmiotu kończy egzamin pisemny - testowy z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi m.in. rozwiązywania przypadków (ocena

OE).

2. W II terminie egzaminu wszystkich studentów obowiązuje pełny zakres wiedzy.

Zakres tematów:

Wykłady (7 x 2 h; 1 x 1 h):

1-2. Bromatologia – zagadnienia wstępne

3. Białka

4. Tłuszcze

5. Węglowodany

6. Wybrane składniki mineralne

Metody dydaktyczne:

Wykład

Prelekcja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 17:15, sala 1-106, s.sem.,Bud.G2
Paweł Zagrodzki 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Medyczna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.