Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 4/4 WL-N6.Pediat.
Ćwiczenia kliniczne (CWK) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 114
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

E.W1. zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych, diagnostyki i zasad prewencji

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

l) zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, chorobach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych sytuacjach

W zakresie umiejętności:

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

E.U7. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

E.U10. potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U11. przeprowadza badania bilansowe

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U21. definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U25. potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

E.U26. planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi

E.U27. potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej

E.U29. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą

d) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U30. asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

b) drenażu jamy opłucnowej

c) nakłuciu worka osierdziowego

d) nakłuciu jamy otrzewnowej

e) nakłuciu lędźwiowym

f) biopsji cienkoigłowej

g) testach naskórkowych

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

i) biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

E.U32. potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U38. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Sprawdzian końcowy:

1. Test - 100 pytań wielokrotnego wyboru z jedną najlepszą odpowiedzią (multiple choice with single best answer).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

2. Egzamin teoretyczny, ustny

Zakres tematów:

W zakresie wiedzy:

E.W1. zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych, diagnostyki i zasad prewencji

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

l) zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, chorobach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych sytuacjach

W zakresie umiejętności:

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

E.U7. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

E.U10. potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U11. przeprowadza badania bilansowe

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U21. definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U25. potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

E.U26. planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi

E.U27. potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej

E.U29. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą

d) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U30. asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

b) drenażu jamy opłucnowej

c) nakłuciu worka osierdziowego

d) nakłuciu jamy otrzewnowej

e) nakłuciu lędźwiowym

f) biopsji cienkoigłowej

g) testach naskórkowych

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

i) biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

E.U32. potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U38. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne – praktyczne nauczanie kliniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
29 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
30 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
34 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
35 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
36 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
37 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
38 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
39 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
40 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
44 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
45 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
46 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
47 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
48 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
49 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
50 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
54 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
55 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
56 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
57 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
58 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
59 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
60 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
64 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
65 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
66 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
67 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
68 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
69 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
70 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
74 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
75 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
76 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
77 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
78 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
79 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
80 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
84 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
85 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
86 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
87 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
88 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
89 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
90 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
94 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
95 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
96 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
97 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
98 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
99 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
100 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
104 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
105 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
106 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
107 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
108 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
109 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
110 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
114 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
115 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
116 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.