Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 2/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-CJ-A-LK-S-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 2/3
Jednostka: Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Grupy: Lektoraty z języka angielskiego, Centrum Językowe UJ CM
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kwinta
Prowadzący grup: Judyta Dębakowska, Anna Dul, Joanna Kiełbik, Anna Krause-Baran, Magdalena Kwinta, Katarzyna Małajowicz, Joanna Niemiec, Maja Nowak-Bończa, Karolina Nurzyńska, Katarzyna Obuchowska, Anna Pukalska, Stanisław Rusnak, Katarzyna Syta-Parente
Strona przedmiotu: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach zawodowych (w komunikacji z pacjentem, jego rodziną i personelem medycznym, wypowiadania się na tematy medyczne, oraz do rozpowszechniania wyników swojej pracy), w sytuacjach życia codziennego oraz do rozumienia literatury fachowej i umiejętnej oceny i wykorzystania informacji w niej zawartych.


Efekty kształcenia:

W wyniku kształcenia student:


w zakresie wiedzy

A.W1. zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne w języku polskim i angielskim


w zakresie umiejętności:

D. U20. krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępne doniesienia literaturowe


D.U21. potrafi porozumieć się z pacjentem w jednym z języków obcych


Absolwent potrafi stosować gramatykę oraz słownictwo z zakresu języka ogólnego, specjalistycznego i akademickiego oraz wypowiadać się w mowie i piśmie na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego minimum na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Forma i warunki zaliczenia:

W Centrum Językowym UJ CM obowiązuje semestralne zaliczenie przedmiotu. Aby zaliczyć każdy semestr student musi uzyskać pozytywne oceny z

a. dwóch testów śródsemestralnych

b. wypowiedzi pisemnej

c. wypowiedzi ustnej

d. zadań domowych

do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.


Studentowi przysługuje prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Nieobecności z jednego semestru nie mogą być przenoszone na inny semestr.


Zasady sekwencyjności

Student, który nie zaliczył poprzedniej części lektoratu z jakiegokolwiek powodu może uczestniczyć w kolejnej części lektoratu i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część. Powtarzanie lektoratu oznacza ponowne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i testach. Student musi powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał zaliczenia.

Student, który nie zaliczył dwóch kolejnych lat lektoratu nie ma prawa realizować materiału trzeciego roku.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku zaliczenia przepada pierwszy termin egzaminu końcowego, termin ten nie jest przywracany.


Student, który został dopuszczony do egzaminu i nie zdał tego egzaminu w drugim terminie, może ponownie podejść do egzaminu bez konieczności ponownego uczestnictwa w zajęciach, po uzyskaniu zgody dziekanatu swojego wydziału na powtarzanie przedmiotu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

I. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie umiejętności:

Metody kontroli i oceny

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, opis przypadku)

Kontrola pisemna (krótka wypowiedź pisemna, notatki, wypełniona dokumentacja medyczna, list, e-mail, rozprawka, raport, projekt, streszczenie)

Kontrola praktyczna (kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja, udział w dyskusji)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany, pytań otwartych tłumaczenie na język angielski i polski, podawanie definicji w języku angielskim, podawanie zwrotów)


We wszystkich formach oceny postępów studentów (zarówno ustnych i pisemnych) obowiązuje jednolita skala ocen (0 – 100 %):

• 0-59 % – ocena ndst

• 60-70 %. – ocena dst

• 71-75 %. – ocena + dst

• 76-85 %. – ocena db

• 86-90 % – ocena + db

• 91-100 % – ocena bdb


Testy i odpowiedzi ustne powinny być zaliczone na minimum 60% ilości punktów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające (opis, instruktaż, wykład).

Metody problemowe (dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, symulacja sytuacji, opis przypadku, gry dydaktyczne).

Metody eksponujące (film dydaktyczny, prezentacja multimedialna).

Metody praktyczne (praca z tekstem czytanym i słuchanym, ćwiczenia leksykalne, translacyjne i gramatyczne, konwersacje).

Metody kształcenia na odległość (e-learning)


Zajęcia rozwijają cztery podstawowe umiejętności: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Stosowane metody kładą główny nacisk na działania przygotowujące studentów do komunikacji w sytuacjach związanych ze studiami i przyszłą pracą zawodową. Studenci otrzymują zadania do wykonania, które opracowują w grupach o różnej liczebności lub indywidualnie.


Bilans punktów ECTS:

godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta (godziny kontaktowe): 60 godz.


praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć – 15 godz.

- przygotowanie do testów – 15 godz.


łączny nakład pracy studenta: 90 godz.


Pełny opis:

semestr 5.

język specjalistyczny

• układ nerwowy, oko, ucho

• układ wewnątrzwydzielniczy, cukrzyca

• układ rozrodczy

• prezentacja przypadku (case presentation)

• badania diagnostyczne

• zdrowie i choroba

gramatyka

• zdania czasowe

• mowa zależna (podstawowe zagadnienia)

• zdania z wish/if only

• słowotwórstwo

język ogólny

• artykuł prasowy

język akademicki

• wykresy, tabele

Student/ka potrafi

mówienie

• opisać budowę, funkcjonowanie i choroby układu nerwowego, oka i ucha

• opisać budowę, funkcjonowanie i choroby układu wewnątrzwydzielniczego

• opisać budowę, funkcjonowanie i choroby układu rozrodczego

• zaprezentować przypadek

• udzielić pacjentowi wyjaśnień na temat badań diagnostycznych

• przekazać pacjentowi informacje o diagnozie, w tym informacje niepomyślne

• streścić rozmowę z pacjentem poprawnie używając mowy zależnej

• omówić wykres, tabelę

• wypowiedzieć się na temat przeczytanego artykułu prasowego

• poprawnie używać zdań czasowych

• poprawnie używać mowy zależnej

• poprawnie używać zdań z wish/if only

pisanie

• opisać przypadek

• opisać wykres

• poprawnie używać zdań czasowych

• poprawnie używać mowy zależnej

czytanie

• zrozumieć teksty dydaktyczne i autentyczne na tematy medyczne

• zrozumieć wykres, tabelę

• szybko rozpoznać tematykę artykułu prasowego i zrozumieć jego główne tezy

• potrafi znaleźć interesujące go/ją fakty

słuchanie

• zrozumieć nagrania dydaktyczne i autentyczne na tematy medyczne

semestr 6.

język specjalistyczny

• farmakologia

• biochemia lekarska

• personel medyczny i paramedyczny

• szpital, gabinet lekarski, wyposażenie

• wykształcenie medyczne

gramatyka

• czasowniki niepoliczalne

• mowa zależna (reporting verbs)

• czasowniki modalne (obligation, ability, etc.)

• have sth. done

• would rather/prefer

• formy czasownikow (doing/to do)

język ogólny

• list formalny—cover letter

• telefonowanie

język akademicki

• studia i życie studenckie

• plakat na konferencję

Student/ka potrafi

mówienie

• opisać działanie leku, udzielić porady pacjentowi na temat stosowania leku

• opisać organizację pracy w szpitalu

• opisać cel i sposób użycia danego sprzętu medycznego

• wskazać drogę w szpitalu

• wypowiedzieć się na temat specjalizacji medycznych

• wypowiedzieć się na temat swoich studiów i życia studenckiego

• zaprezentować dany temat używając plakat jako pomoc wizualną

• prowadzić rozmowy telefoniczne w różnych celach, nawet z osobą nieznaną

• poprawnie używać czasowników modalnych

• poprawnie używać rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

• poprawnie używać zdań z have sth. done i would rather/prefer

• poprawnie używać form czasownika (doing/to do)

pisanie

• napisać list formalny—cover letter

• przygotować plakat na konferencję

• poprawnie używać czasowników modalnych

• poprawnie używać rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

• poprawnie używać zdań z have sth. done i would rather/prefer

• poprawnie używać form czasownika (doing/to do)

czytanie

• zrozumieć teksty dydaktyczne i autentyczne na tematy medyczne

słuchanie

• zrozumieć nagrania dydaktyczne i autentyczne na tematy medyczne

• zrozumieć rozmowy telefoniczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lipińska, A., Wiśniewska-Leśków, S., Szczepankiewicz, Z. English for Medical Sciences. MedPharm Polska, 2013.

Literatura uzupełniająca:

2. Donesch-Jeżo E., English for Medical Students and Doctors 1. Wyd. Przegląd Lekarski, 2000.

3. Glendinning E. H., Holmstrom B.A.S., English in Medicine. Cambridge University Press, 2005.

4. McCarter, S. Medicine 1. Oxford University Press, 2013.

5. Pohl, A., Professional English: Medical. Pearson Education Ltd., 2007

6. Glendinning E. H., Howard R., Professional English in Use. Medicine. Cambridge University Press, 2007.

Materiały dydaktyczne tworzone i kompilowane przez lektorów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.