Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-CJ-A-OiEOZ-1S-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
Grupy: Lektoraty z języka angielskiego, Centrum Językowe UJ CM
Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kwinta
Prowadzący grup: Anna Dul, Anna Krause-Baran, Katarzyna Małajowicz, Maja Nowak-Bończa, Anna Pukalska
Strona przedmiotu: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach zawodowych, w sytuacjach życia codziennego oraz do rozumienia literatury fachowej i wypowiadania się na tematy z nią związane.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. stosuje słownictwo w zakresie kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Umiejętności – student/ka:

2. komunikuje się słownictwem w zakresie kierunku organizacja i ekonomika ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie umiejętności: K_U22

Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie matury podstawowej (poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie roczne z oceną po drugim semestrze.


Warunki otrzymania zaliczenia:

W każdym semestrze student musi uzyskać pozytywne oceny z

 dwóch testów śródsemestralnych

 wypowiedzi pisemnej

 wypowiedzi ustnej

 zadań domowych

do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Ocena z zaliczenia jest średnią z ocen uzyskanych w obydwu semestrach.

Studentowi przysługuje prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Nieobecności z jednego semestru nie mogą być przenoszone na inny semestr.

Ocena z zaliczenia jest średnią ocen z czterech testów pisemnych oraz dwu wypowiedzi ustnych.


Student, który nie zaliczył poprzedniej części lektoratu z jakiegokolwiek powodu, może uczestniczyć w kolejnej części lektoratu i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część. Powtarzanie lektoratu oznacza ponowne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i testach. Student musi powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał zaliczenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku zaliczenia przepada pierwszy termin egzaminu końcowego, termin ten nie jest przywracany.

We wszystkich formach oceny postępów studentów (zarówno ustnych, jak i pisemnych) obowiązuje jednolita skala ocen (0-100%):

• ocena niedostateczna (2.0): student uzyskuje poniżej 0-59% punktów

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-70% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 71-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-85% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 86-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Testy i odpowiedzi ustne powinny być zaliczone na minimum 60% liczby punktów.

Na drugim roku po czwartym semestrze przewiduje się egzamin pisemny i ustny na poziomie B2 z całości realizowanego materiału.


W wyjątkowych sytuacjach możliwość odrobienia zajęć metodami kształcenia na odległość (ćwiczenia na platformie Pegaz) łącznie do 15% ogólnej liczby godzin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-2: kontrola ustna (odpowiedź ustna, opis przypadku);

kontrola pisemna (krótka wypowiedź pisemna, notatki, wypełniona dokumentacja medyczna, list, e-mail, rozprawka, raport, projekt, streszczenie); kontrola praktyczna (kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja, udział w dyskusji)

Efekt 1: testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany, pytań otwartych tłumaczenie na język angielski i polski, podawanie definicji w języku angielskim, podawanie zwrotów potrzebnych podczas komunikacji z pacjentem)

Metody dydaktyczne:

• metody podające (opis, instruktaż, wykład)

• metody problemowe (dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, symulacja sytuacji, opis przypadku, gry dydaktyczne)

• metody eksponujące (film dydaktyczny, prezentacja multimedialna)

• metody praktyczne (praca z tekstem czytanym i słuchanym, ćwiczenia leksykalne, translacyjne i gramatyczne, konwersacje)

• metody kształcenia na odległość (e-learning)

Bilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi: 4


• uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do testów: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

język ogólny

semestr 1.

1. gramatyka

• czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous)

• przyimki miejsca oraz kierunkowe

• wyrażanie nakazów i zakazów (must, have to, mustn’t, need to, need + ing)

2. tematyka

• wydarzenie z życia

3. sprawności językowe

mówienie

• opowiadanie o wydarzeniu ze swojego życia, zadawanie pytań dotyczących wydarzeń z życia innej osoby

• wskazywanie drogi

• wyrażanie propozycji i próśb

pisanie – list nieformalny na temat swoich studiów, regularnych zajęć, obowiązków oraz zainteresowań

czytanie – czytanie ze zrozumieniem tekstów na tematy ogólne

słuchanie – słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi nt. wydarzeń z życia

semestr 2.

1. gramatyka

• czasy gramatyczne (Present Perfect, Present Perfect Continuous)

• wyrażanie przyszłości (Future Simple, Present Continuous, Present Simple, Future Perfect, Future Perfect Continuous)

• tworzenie pytań, pytania pośrednie

2. tematyka

• nawiązywanie znajomości

• sytuacje konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania

3. sprawności językowe

mówienie

• wypowiedź na temat planów na przyszłość

• przeprowadzanie rozmowy telefonicznej

• wyjaśnianie nieporozumień

pisanie – list formalny

czytanie – czytanie tekstów o tematyce ogólnej

słuchanie – słuchanie audycji radiowej (np. wiadomości, audycja dokumentalna)

język akademicki

semestr 1.

1. tematyka

• wykształcenie

• źródła wiedzy

• korzystanie ze słownika

2. sprawności językowe

mówienie – opisywanie swoich studiów

czytanie – korzystanie ze słownika; czytanie ze zrozumieniem tekstu o tematyce medycznej

słuchanie – słuchanie ze zrozumieniem poleceń nauczyciela; słuchanie nagrań rozmów telefonicznych związanych z tematyką szpitalną

semestr 2.

1. tematyka

• wykłady, sporządzanie notatek

2. sprawności językowe

mówienie – prezentowanie nowego produktu, usługi lub systemu

pisanie – sporządzanie notatek z wykładów

czytanie – znajdowanie szczegółowych informacji w tekście o tematyce biznesowej

słuchanie – słuchanie ze zrozumieniem wykładów; słuchanie nagrań biznesowych rozmów telefonicznych

język specjalistyczny

semestr 1.

tematyka:

• Hospital team

• Hospital departments

• Hospital equipment

• Admission to hospital

• Patient records

• Common diseases and symptoms

• Caring for the elderly

• Hygiene

• Medication

semestr 2.

tematyka:

• Exchanging contact information

• Motivation at work

• Making small talk

• Project management

• Making and responding to suggestions

• Ideas and innovation

• Customer service

• Ethical business

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Grice T. (2007), Nursing 1. Oxford English for Careers, Oxford University Press, Oxford

• Duckworth M., Turner R. (2012),Business Result Upper-intermediate Student’s Book, Oxford University Press, Oxford

Literatura uzupełniająca:

• Rogers L., Naunton J. (2012), Skills for Business Studies Pack. Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press, Oxford

• Pohl A. (2007), Professional English: Medical, Pearson Education Ltd., Harlow

• Glendinning E. H., Howard R. (2007), Professional English in Use: Medicine, Cambridge University Press, Cambridge

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.