Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność ruchowa promocją zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CM-SWF-WF-FAKULT.AN3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność ruchowa promocją zdrowia
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego CM
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Czulak, Dorota Palik
Prowadzący grup: Przemysław Bartyzel, Henryk Zdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z różnorodnymi formami aktywności ruchowej np. podstawowymi elementami technicznymi i taktycznymi zespołowych gier sportowych, fitnessu, ćwiczeń siłowych oraz wzmacniających siłę mięśniową,

poprawiających koordynację ruchową i wydolność organizmu.

Wszechstronny rozwój fizyczny organizmu, wykształcenie podstawowych cech motorycznych tj. siły, wytrzymałości, szybkości i koordynacji ruchowej oraz praca nad ich poprawą i utrzymaniem na odpowiednim poziomie.

Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, akceptacji siebie i szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie: zależności pomiędzy stylem życia a zdrowiem i chorobą oraz społeczne uwarunkowania i ograniczenia wynikające z choroby. Student potrafi: motywować innych do zachowań prozdrowotnych

Student jest gotów do: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: -

obecność na 10 zajęciach z 10 możliwych. -aktywny udział w

zajęciach; (student uczestniczy w zajęciach przebrany, ciągle

aktywnie ćwicząc- adnotacja po każdych zajęciach w dzienniku)

-opanowanie podstawowych nowoczesnych form aktywności

ruchowej. - umiejętność doboru właściwej aktywności ruchowej

do własnych potrzeb.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obserwacja pracy studenta,

odpowiedź ustna

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS

ćwiczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

20

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym

Liczba godzin 20

Skrócony opis:

Ćwiczenia z różnorodnych form aktywności ruchowej.

Pełny opis:

Omówienie zasad BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zapoznanie z warunkami zaliczenia, regulaminem SWFiS UJ CM oraz regulaminem korzystania z obiektu sportowego. Przedstawienie programu zajęć

oraz możliwości kształtowania cech motorycznych poprzez

ćwiczenia.

2.Siatkówka: postawa siatkarska, odbicia sposobem górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, przyjęcie piłki sposobem górnym i dolnym, wystawa piłki w przód i w tył, atak, blok.

3.

Koszykówka: poruszanie się po boisku, podania i chwyty, kozłowanie prawą i lewa ręką, rzut do kosza z biegu z prawej i lewej strony, rzut do kosza z miejsca, obrona 1:1, zwody bez piłki i z piłką, atak pozycyjny i szybki atak.

4.

Siłownia: technika wykonywania ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, grzbietu, brzucha, barków, ramion i przedramion, nóg na przyrządach i z przyborami.

Oddychanie podczas ćwiczeń. Elementy treningu personalnego.

W1, U1, K1 ćwiczenia

3 / 6

5. Fitness: podstawowe kroki w aerobiku, oraz proste układy

choreograficzne do muzyki. W1, U1, K1 ćwiczenia

6.

Tenis stołowy: postawa przy stole i sposoby poruszania się

podczas gry, różne sposoby trzymania rakietki,

forehandem, backhandem, serwis, uderzenia atakujące,

uderzenia obronne, uderzenia pośrednie.

7.

Unihokej: poruszanie się po boisku, podanie forehandem i backhandem, przyjęcie podania, strzał na bramkę z miejsca i w ruchu, drybling, zwody, obrona, gra na pozycji bramkarza.

8. Tenis ziemny: zasady poruszanie się po korcie, trzymanie rakiety, odbicia forehandem, backhandem, serwis, odbiór.

9.

Fitness: podstawowe kroki na platformie, proste układy choreograficzne poprawiające wydolność krążeniowo - oddechową organizmu.

10.

Nordic Walking : technika pracy RR i NN, technika marszu w terenie płaskim, pod górę i w dół, ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem kijków, dobór

dystansu i tempa.

11. Siatkówka plażowa: sposoby odbioru, ataku, zasady gry,

różnice względem siatkówki.

12. Ćwiczenia wzmacniające, obwody stacyjne, elementy crossfitu.

Literatura:

1.T.Klocek M.Szczepanik „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego” wyd. COS Warszawa 2003.AWF Katowice 2012

2. T. Huciński I. Lekner „Koszykówka. Podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów ” BK Wrocław 2008

Dodatkowa

1. Listkowska A., Listkowski M., Stretching A-Z Sprawność i zdrowie. Wydawnictwo Aleksandra, 2007r

2. Małgorzata Figurska, Tadeusz Figurski. „ Nordic walking dla ciebie” ( " Nordic walking for you") - Warszawa : Oficyna

Wydawnicza "ABA", cop. 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.