Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykłady gościnne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D-N-WPA-05 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykłady gościnne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dziadzio
Prowadzący grup: Ewa Bagińska, Adam Behan, Maciej Kawecki, Roman Kwiecień, Arkadiusz Sobczyk, Bogdan Szlachta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Wiedza: doktoranci kończący przedmiot operują swobodnie terminologią nauk społecznych i historycznych, a zwłaszcza terminologią prawniczą; posiadają szeroką wiedzę na temat systemów prawnych państw przez wieki ich historii ; zyskują pogłębioną wiedzę na temat funkcji systemu prawnego i politycznego w przeciwdziałaniu konfliktom społecznym i w ich rozwiązywaniu; zyskują pogłębioną wiedzę przede wszystkim o ewolucji prawa oraz o procesach stosowania i wykładni prawa; znają i rozumieją metody i techniki badawcze w zakresie prawoznawstwa przez uwzględnienie łącznie argumentu historycznego, dogmatycznego i prawno porównawczego.

2. Umiejętności: doktoranci kończący przedmiot rozumieją relacje między systemem prawa a innymi systemami społecznymi; potrafią identyfikować obszary działań społecznych, które podlegają regulacjom prawnym; potrafią formułować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je opracowywać; posiadają rozwinięty warsztat naukowy – w szczególności zdolność znajdowania szerszych odniesień dla literatury przedmiotu; umieją posługiwać się metodą historyczną i prawno-porównawczą; zyskują umiejętność planowania badań.

3. Kompetencje społeczne: świadomość istotnego znaczenia prawa dla państwa i społeczeństwa, a przede wszystkim zmienności norm i systemów prawa oraz konieczności ciągłego doskonalenia prawa; świadomość społecznego znaczenia decyzji podejmowanych przez prawnika oraz tego, że jego działania mogą wpływać na społeczne oceny prawa i prawników; świadomość społecznej misji prawa; doktoranci zyskują świadomość przynależności do wspólnoty naukowej.


Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (analiza oraz interpretacja źródeł prawa w kontekście unormowań współczesnych)

Bilans punktów ECTS:

4x 2 ECTS, w tym:

30 godzin kontaktowych,

i 45 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje historię polskich i europejskich instytucji prawa ustrojowego i sądowego.

Pełny opis:

1. Zasady ustrojowe w Polsce w epoce piastowskiej, jagiellońskiej, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

2. Sejm Rzeczypospolitej przez wieki jego historii

3. Historyczny rodowód współczesnego demokratycznego państwa prawa

4. Posługiwanie się łacińskimi premiami w dyskursie prawniczym na przykładzie nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse haberet

5. Wartości realizowane przez prawo na przykładzie darowizny na wypadek śmierci i legatu windykacyjnego w ujęciu historycznym i prawno porównawczym

6. Konstrukcyjne i interpretacyjne zasady w prawie na przykładzie roli zasady solidarności rodzinnej w dziejach prawa

Literatura:

Materiały przygotowane przez każdego z wykładowców do przeprowadzanych wykładów autorskich (w tym prezentacje multimedialne używane podczas zajęć) są umieszczane na wydziałowej stronie internetowej niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz na stronach Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego UJ.

Materiały robocze: Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie (T. Giaro, W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier), Kraków 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.