Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo prywatne międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D-S-WPA-17 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mostowik
Prowadzący grup: Piotr Mostowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Uwaga: zajęcia w 2019 r. będą odbywać się we wtorek w godz. 9.45-11.15, ul. Olszewskiego 2 (pierwsze zajęcia w pok. 202).

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników z tendencjami we współczesnym międzynarodowym prawie prywatnym i postępowaniu cywilnym, w tym zakresem zastosowania aktów normatywnych o genezie unijnej.


Zaznajomienie uczestników z zagadnieniami części ogólnej na tle rozporządzeń unijnych oraz wybranymi przepisami części szczegółowej rozporządzeń "rzymskich" oraz "brukselskich".

Efekty kształcenia:

Doktorant:


- uzyskuje szczegółową wiedzę dotyczącą międzynarodowego prawa prywatnego postępowania cywilnego w Unii Europejskiej,

- potrafi formułować wnioski oraz przedstawiać i uzasadniać swoje stanowisko dotyczące zmian stanu prawnego,

- potrafi argumentować w dyskusji naukowej.

Wymagania wstępne:

od II roku studiów doktoranckich

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, 60 min., dwa tematy do opracowania.

Możliwość zaliczenia jednego tematu w trakcie zajęć poprzez przedstawienie na zajęciach krótkiego referatu na uzgodniony temat (w miarę możliwości powiązany z przygotowywaną rozprawą doktorską).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, 60 min., dwa tematy do opracowania.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

wykład; dyskusja nad orzecznictwem, w tym TS UE

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS


2 pkt ECTS x 30 godzin = 60 godzin, w tym:

- 30 godzin kontaktowych

- 30 godzin niekontaktowych


Skrócony opis:

Znajomość i ocena zmian stanu prawnego spowodowanych działnością legislacyjną instytucji Unii Europejskiej, w tym ewolucji stanu prawnego w Polsce.

Wybrane zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego na tle europejskich źródeł prawa prywatnego międzynarodowego.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka zajęć:

Geneza unijnej współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Podstawowe zagadnienia jurysdykcji krajowej (międzynarodowej właściwości sadów) na tle rozporządzeń "brukselskich", w tym rozporządzenia nr 1215/2012

Część ogólna prawa prywatnego międzynarodowego w

rozporządzeniach "rzymskich"

Normy kolizyjne regulujące właściwość prawa dla wybranych zakresów spraw

Podstawowe zagadnienia unijnych reżimów wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach prywatnych

Projektowane unijne akty normatywne - kwestia kolejnych zmian systemu prawnego w Polsce.

Literatura:

P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, Przegląd Sądowy 2010/2, s. 33-60

K. Weitz, Komentarz do art. 81 TFUE, [w:] red. A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, T. I, pod red. D. Miąsika, N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 1151-1183,

Literatura uzupełniająca - wskazane fragmenty publikacji:

K. Weitz (red.), P. Grzegorczyk (red.), Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012

M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2013

P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014

Uwagi:

Publikatory aktów normatywnych:

• Art. 67 ust. 4 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2 ze zm.)

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 2012 r. Nr 351, s. 1

• rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające Rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 2009 r. Nr 347, s. 32)

• rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych <Rzym I>; (Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 177 s. 6)

• rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych <Rzym II>; (Dz. Urz. UE L z 2007 r. nr 199 s. 40)

• rozporządzenie (WE) nr 4/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L z 2009 r. nr 7 s. 1)

• protokół haski o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 23 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L. 2009 r. Nr 331, s. 17)

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 2011 r. Nr 201, s. 107)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.