Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKP-KZ-1-OPN Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji.
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady (prezentacje multimedialne, prelekcja interaktywna).

Warsztaty – zajęcia w małych grupach: ocena nadzoru

i określenie priorytetów w kontroli zakażeń w odniesieniu do różnych jednostek i różnych populacji pacjentów na podstawie wybranych wskaźników.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie zakażeń szpitalnych (2 godz.)

2. Kontrola zakażeń a odpowiedzialność prawna (2 godz.)

3. Definicje zakażeń. Podstawy prawne, a przygotowanie programu kontroli zakażeń (3 godz.)

4. Priorytety w kontroli zakażeń. Zarządzanie programem kontroli zakażeń: projektowanie i ocena wpływu

(2 godz.)

5. Higiena rąk (2 godz.)

6. Izolacja pacjenta (2 godz.)

Warsztaty:

1. Nadzór - wszystko co najważniejsze (3 godz.)

2. Izolacja pacjenta (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierżanowska D (red.): Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2009

2. Dzierżanowska D (red.): Ciężkie Zakażenia Szpitalne – problem interdyscyplinarny. Evereth Publishing, Warszawa, 2013

3. Dzierżanowska D (red.): Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008

4. Heczko PB (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

5. Kayser FH (red.): Mikrobiologia lekarska. Red. Wyd. pol.: Heczko PB

6. Murray PR (red): Mikrobiologia. red. wyd. pol.: Przondo-Mordarska A. Elsevier Urban & Partner, 2011

Literatura uzupełniająca:

Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

W zakresie wiedzy:

K_W01 Zna definicje zakażeń szpitalnych, cele i metody kontroli zakażeń.

K_W02 Zna uwarunkowania środowiskowe

i epidemiologiczne najczęstszych i najważniejszych zakażeń szpitalnych.

K_W03 Zna podstawy prawne realizacji programu kontroli zakażeń.

K_W04 Zna objawy zakażeń.

K_W05 Zna metody i wymagania kontroli zakażeń.

W zakresie umiejętności:

K_U01 Potrafi rozpoznać i zakwalifikować zakażenie szpitalne.

K_U02 Potrafi ocenić sposób realizacji nadzoru nad zakażeniami.

K_U03 Potrafi określić priorytety w kontroli zakażeń.

K_U04 Potrafi przygotować program kontroli zakażeń

w oparciu o obowiązujące prawo i zidentyfikowane wymagania.

K_U05 Potrafi opracować program kontroli zakażeń

i zinterpretować wymogi i priorytety w kontroli zakażeń.

K_U06 Planuje pracę oddziału/szpitala mającą na celu zidentyfikowanie priorytetów nadzoru nad zakażeniami.

K_U07 Klasyfikuje zakażenia wg ich form klinicznych

w zależności od populacji pacjentów/rezydentów.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego.

K_K02 Przestrzega w swoich działaniach zasad etyki lekarskiej, praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, poufności.

K_K03 Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

K_K04 Potrafi pracować w zespole składającym się

z przedstawicieli różnych zawodów, aktywnych w obszarze nadzoru nad zakażeniami.

K_K05 Posiada umiejętność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu opracowania nadzoru nad zakażeniami.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza będą sprawdzane na podstawie egzaminu końcowego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może otrzymać maksymalnie jeden punkt. Pytania z modułu Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji stanowią 10% wszystkich pytań z egzaminu końcowego.

W zakresie uzyskanych umiejętności słuchacze będą oceniani na podstawie zaliczenia praktycznego, polegającego na praktycznym rozwiązaniu problemu dotyczącego kontroli zakażeń i dochodzenia epidemiologicznego.

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecności na jednych zajęciach teoretycznych (wykłady, seminaria)

w trakcie każdego semestru. Obecność na zajęciach praktycznych (warsztatach i laboratoriach) jest obowiązkowa. Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności

i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

2. Pozytywny wynik z zaliczenia praktycznego. Zaliczenie następuje na zaliczenie lub brak zaliczenia, warunkuje dopuszczenie do egzaminu końcowego.

3. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego tj. uzyskanie co najmniej 60 pkt, przy czym słuchacz musi poprawnie odpowiedzieć na 60% pytań z modułu Opracowanie programu nadzoru i działania na rzecz jego promocji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Wójkowska-Mach
Prowadzący grup: Małgorzata Bulanda, Jerzy Rosiński, Jadwiga Wójkowska-Mach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.