Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w nadzorze nad zakażeniami: projektowanie i plan działania.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKP-KZ-6-ZNZPP Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w nadzorze nad zakażeniami: projektowanie i plan działania.
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady (prezentacje multimedialne, prelekcja interaktywna)

Warsztaty – zajęcia w małych grupach: wprowadzenie

w zasady komunikacji społecznej i wspierania personelu

w procesie wdrażania „implementacji”

Pełny opis:

Wykłady:

1. Praca zespołowa (4 godz.)

2. Komunikacja w zakresie kontroli zakażeń (1 godz.)

3. Wdrażanie "innowacji" - wspieranie personelu w czasie wdrażania nowych zasad (2 godz.)

4. Wprowadzanie i zarzadzanie zmianami w oparciu

o znajomość psychologii i nauk behawioralnych (5 godz.)

Warsztaty:

1. Wprowadzanie zmian; komunikacja (5 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierżanowska D (red.): Antybiotykoterapia praktyczna. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2009

2. Dzierżanowska D (red.): Ciężkie Zakażenia Szpitalne – problem interdyscyplinarny. Evereth Publishing, Warszawa, 2013

3. Dzierżanowska D (red.): Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008

4. Heczko PB (red.): Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

5. Kayser FH (red.): Mikrobiologia lekarska. Red. Wyd. pol.: Heczko PB

6. Murray PR (red): Mikrobiologia. red. wyd. pol.: Przondo-Mordarska A. Elsevier Urban & Partner, 2011

Literatura uzupełniająca:

Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

W zakresie wiedzy:

K_W26 Zna relacje pomiędzy nadzorem nad zakażeniami,

a akredytacją, oceną jakości i innymi.

K_W27 Zna zasady organizacji programu kontroli zakażeń

w relacji do różnych jednostek szpitala.

K_W28 Zna zasady wdrażania innowacji wśród różnych grup personelu.

W zakresie umiejętności:

K_U33 Potrafi ocenić stan realizacji programu kontroli zakażeń.

K_U34 Potrafi wdrożyć i egzekwować innowacje w zakresie kontroli zakażeń.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego.

K_K02 Przestrzega w swoich działaniach zasad etyki lekarskiej, praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, poufności.

K_K03 Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

K_K04 Potrafi pracować w zespole składającym się

z przedstawicieli różnych zawodów, aktywnych w obszarze nadzoru nad zakażeniami.

K_K05 Posiada umiejętność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu opracowania nadzoru nad zakażeniami.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza będą sprawdzane na podstawie egzaminu końcowego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań. Za każde pytanie słuchacz może otrzymać maksymalnie jeden punkt. Pytania z modułu Zarządzanie

w nadzorze nad zakażeniami: projektowanie i plan działania stanowią 10% wszystkich pytań z egzaminu końcowego.

W zakresie uzyskanych umiejętności słuchacze będą oceniani na podstawie zaliczenia praktycznego, polegającego na praktycznym rozwiązaniu problemu dotyczącego kontroli zakażeń i dochodzenia epidemiologicznego.

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecności na jednych zajęciach teoretycznych (wykłady, seminaria)

w trakcie każdego semestru. Obecność na zajęciach praktycznych (warsztatach i laboratoriach) jest obowiązkowa. Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

2. Pozytywny wynik z zaliczenia praktycznego. Zaliczenie następuje na zaliczenie lub brak zaliczenia, warunkuje dopuszczenie do egzaminu końcowego.

3. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego tj. uzyskanie co najmniej 60 pkt, przy czym słuchacz musi poprawnie odpowiedzieć na 60% pytań z modułu Zarządzanie

w nadzorze nad zakażeniami: projektowanie i plan działania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.