Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria w neurologopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKP-NL-9-PWN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychiatria w neurologopedii
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusja dydaktycz-na, metoda przypadków klinicznych, opis, wyjaśnienie, po-kaz z prezentacją, filmy dydaktyczne.

Ćwiczenia:

Ocena zachowania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi; ocena tempa i treści wypowiedzi.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Elementy psychiatrii. (10 godz.) dr T. Zyss

2. Psychiatria dziecięca. (6 godz.) dr T. Zyss

3. Gerontopsychiatria. (10 godz.) dr T. Zyss

4. Psychofarmakoterapia. (4 godz.) dr T. Zyss

Ćwiczenia:

1. Psychiatria dziecięca. (4 godz.) dr T. Zyss

2. Psychofarmakoterapia. (4 godz.) dr T. Zyss

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarema M.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa, 2016.

2. Kępiński A.: Poznanie chorego. Dowolne wydanie.

3. Kępiński A.: Melancholia. Dowolne wydanie.

4. Kępiński A.: Schizofrenia. Dowolne wydanie.

Literatura podstawowa:

1. Armstrong C.L, Morrow L.: Neuropsychologia me-dyczna. Tom 1-2. PZWL. Warszawa, 2014.

2. Grabski B.: Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeu-tów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2015.

3. Krzyżowski J.: Kazuistyka psychiatryczna. Medyk. Warszawa, 2001.

4. Namysłowska I.: Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL. Warszawa, 2012.

5. Yudofsky S.C., Hales R.E.: Neuropsychiatria. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2012.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

K_W31 Posiada wiedzę na temat psychiatrii jako specjalno-ści medycznej zajmującej się schorzeniami w wyniku któ-rych może dochodzić do zaburzeń mowy i mówienia.

K_W32 Zna przyczyny powstawania zaburzeń mowy i mó-wienia u pacjentów z diagnozą psychiatryczną.

K_W33 Posiada wiedzę na temat rodzaju patologii mówie-nia u pacjentów psychiatrycznych w porównaniu z pacjen-tami neurologicznymi.

W zakresie umiejętności słuchacz:

K_U19 Potrafi dokonywać oceny tempa i treści wypowiedzi pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

K_U20 Potrafi rozpoznawać i różnicować typowe schorzenia natury psychiatrycznej.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

K_K01 Ma świadomość ważności podejmowanych działań diagnostyczno-terapeutycznych.

K_K02 Potrafi precyzyjnie zdawać relację pacjentowi i jego rodzinie ze specyfiki diagnozowanych problemów języko-wych pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza sprawdzane są na podstawie testu modułowego składającego się z 10 py-tań, jednokrotnego wyboru.

Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

W zakresie uzyskanych umiejętności słuchacze będą oce-niani na podstawie ćwiczeń, polegających na analizie za-chowania i wypowiedzi pacjenta.

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

1. Obecność na zajęciach. Zaliczenie można uzyskać

w przypadku nieobecności na jednej sesji w trakcie trwania semestru, z zastrzeżeniem, że nieobecności nie mogą skumulować sie w trakcie jednego seme-stru i dotyczą jedynie zajęć wykładowych. Warun-kowo w przypadku większej liczby nieobecności słu-chacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udoku-mentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu in-dywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu wa-runków określonych przez kierownika studiów po-dyplomowych.

2. Pozytywny wynik z zaliczenia testu modułowego na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Tomik
Prowadzący grup: Wojciech Rachel, Kinga Widelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.