Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość życia w wieku starszym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKP-PG-9-JZWWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość życia w wieku starszym
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady – prezentacje multimedialne, prelekcje interaktywne

Seminarium – miniwykłady, dyskusja, praca w grupach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Jakość życia w wieku starszym z perspektywy socjologicznej. (2godz.) Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

- Pojęcie jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowa w odniesieniu do definicji zdrowia

w wieku starszym,

- Uwarunkowania pochodzące z wcześniejszych okresów wpływające na ocenę jakości życia w wieku starszym

- Wymiary jakości życia w wieku starszym ; uwarunkowania wynikające ze zróżnicowania demograficzno-społecznego, statusu społeczno-ekonomicznego, sieci społecznych, oraz kapitału społecznego

- Koncepcja zdrowego starzenia się ( healthy

ageing ), satysfakcji z życia w relacji do oceny jakości życia w różnych okresach wieku starszego.

2. Żywienie – korzystne nawyki żywieniowe w wieku starszym (2godz.) Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

3. Dieta dla mózgu. (2godz.) Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

4. Aktywność fizyczna i fizjoterapia osoby starszej

(2 godz.) Dr hab. Marek Żak, Prof. nadzw.

5. Duchowość i religijność pacjenta w aspekcie leczenia, choroby i śmierci. ( 2 godz.) Dr hab. ks. Norbert Pikuła, Prof. UP

Seminarium:

1. Prawa pacjenta w wieku starszym. (2godz.)

Mgr Tomasz Filarski

2. Aktywność społeczna oraz edukacja w późnej dorosłości jako metoda przeciwdziałania marginalizacji osób starszych. (2godz.) Mgr Ewa Piłat

Literatura:

1. Filarski T., Sroka T. Ustawa o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta „Zrozumieć praw pacjenta” Warszawa 2013

2. Pikuła N., Holistyczne wsparcie w opiece hospicyjnej, w: J. Stala, N. Bravená (red.), Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków 2013,

3. Pikuła N., Duchowość osób starszych, w: J. Matejek, E. Zdebska (red.),Senior w rodzinie i instytucji społecznej, Kraków 2013.

4. Żak M., Śliwiński Z. (2014) Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. (Red. I polskiego) Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław

5. Żak M., Kinezyterapia w geriatrii. Str. 311-320 (Red.) Śliwiński Z. Sieroń A. Żak M., Wielka Fizjoterapia Tom 2 Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław

6. Materiały pomocnicze do zajęć przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

1. Stala J. (red.), Życie i śmierć. Wyzwania dla działalności charytatywnej, Tarnów 2012,

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

W zakresie wiedzy:

K_W34 Zna koncepcję jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w odniesieniu do osób starszych.

K_W35 Zna rolę wyznaczników psychospołeczno-ekonomicznych warunkujących jakość życia w wieku starszym.

K_W36 Zna zagadnienia dotyczące składu żywności, jej podstawowych składników odżywczych i ich wpływu na stan zdrowia pacjenta w starszym wieku.

K_W37 Zna wpływ wartości sensorycznej żywności na zachowania żywieniowe starszej osoby.

K_W38 Ma wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na osoby w starszym wieku.

K_W39 Rozumie znaczenie duchowości i religijności w życiu człowieka, szczególnie w odniesieniu do osób starszych.

K_W40 Posiada wiedzę nt. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, stowarzyszeń na rzecz seniorów działających w Polsce.

K_W41 Zna prawa i obowiązki pacjenta, z uwzględnieniem sytuacji osób starszych.

W zakresie umiejętności:

K_U30 Potrafi zastosować model jakości życia i jakości

życia uwarunkowanej stanem zdrowia do oceny stanu zdrowia osób starszych.

K_U31 Potrafi wskazać rolę czynników psycho-społeczno-ekonomicznych dla oceny jakości życia osób starszych.

K_U32 Potrafi rozpoznać zapotrzebowanie chorego na składniki odżywcze i wskazać odpowiednie techniki kulinarne przyrządzania potraw dla starszej osoby.

K_U33 Potrafi krytycznie ocenić dostępne źródła informacji na temat diety osoby starszej.

K_U34 Potrafi wyznaczyć cele w podejmowanej aktywności fizycznej osób w starszym wieku.

K_U35 Potrafi rozmawiać o przemijaniu i śmierci zarówno

z pacjentem jak i jego rodziną.

K_U36 Ma umiejętność szybkiego wyszukiwania i kontaktowania się z podmiotami działającymi na rzecz edukacji oraz aktywności społecznej osób starszych w celu znalezienia instytucji odpowiedniej dla pacjenta w określonej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej.

K_U37 Potrafi rozpoznać typowe sytuacje nieprzestrzegania praw pacjenta i aktywnie przeciwdziałać naruszaniu praw pacjenta oraz egzekwować przestrzeganie praw pacjenta w wieku starszym.

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K13 Potrafi współpracować z osobą starszą na gruncie różnych aktywności zawodowych, dokonaną przez nią ocenę jakości życia.

K_K14 Potrafi współpracować z różnymi profesjonalistami zajmującymi się opieka nad osobą starszą , uwzględniając dokonana przez nią ocenę jakości życia.

K_K15 Rozwijać relację terapeuta osoba starsza w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej.

K_K16 Rozumie i przestrzega prawo pacjenta do sakramentów, szczególnie sakramentu pojednania.

K_K17 Zna przykłady dobrych praktyk, których stosowanie ma zapewnić poszanowanie praw pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia uzyskane przez słuchacza będą sprawdzane na podstawie egzaminu końcowego, który ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań. Pytania z modułu „Jakość życia w wieku starszym” stanowią 10% wszystkich pytań z egzaminu końcowego. Za każde pytanie słuchacz może uzyskać maksymalnie jeden punkt.

W zakresie uzyskanych umiejętności słuchacze będą oceniani przez prowadzącego na podstawie aktywnego (biernego lub czynnego) udziału w zajęciach.

Warunkiem zaliczenia modułu jest :

1. Obecność na wykładach.

Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecności na jednej sesji w trakcie roku akademickiego.

Uczestnictwo w seminariach jest obowiązkowe.

Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu

indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu

warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

1. Uzyskanie zaliczenia zajęciach seminaryjnych na

podstawie aktywności na zajęciach.

2. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z modułu „Jakość życia w wieku starszym” tj. uzyskanie co najmniej 6 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.