Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia bólu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MCKPUJ-MB-PB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia bólu
Jednostka: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład z prezentacją multimedialną oraz dyskusja. Prezentacja przypadków klinicznych z omówieniem.

Seminarium: oparte o prezentację multimedialną. Prezentacja fragmentów opisu przypadków klinicznych z odniesieniem do teorii.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Depresja i ból. (2 godz.)

2. Hipnoanalgezja. (6 godz.)

Seminaria:

1. Psychologiczne i kulturowe aspekty bólu (1 godz.)

2. Wpływ psychologicznych i fizycznych aspektów płci na doznania bólowe. (1 godz.)

3. Psychoterapia bólu. (2 godz.)

Literatura:

1. Dobrogowski J., Wordliczek J., Medycyna Bólu, PZWL 2004

2. Dobrogowski J., Wordliczek J., Leczenie Bólu, PZWL 2007

3. Kübler A., Opieka paliatywna, Urban & Partner, Wrocław 2007

4. Dobrogowski J., Wordliczek J., Leczenie bólu, PZWL, Warszawa 2007

5. Fishman S., Ballantyne J., Rathmell J., Bonica’s Management of Pain, LWW 2010

6. Binder A., Baron R., Textbook of Pain, Elsevier 2013

7. Woroń J., Malec-Milewska M., Wordliczek J., Kompendium Leczenia Bólu, Medical Education 2012

8. Steven D. Waldman, Pain Management, MD, JD. (volume 1,2) Saunders 2007

9. Gibson S.J., Weiner D.K., Pain in Older Persons, IASP Press 2005

10. Pain 2012, Refresher Courses, IASP Press

11. Pain 2009-An Updated Reviev, IASP Press

12. Pain, Journal of IASP, Elsevier

13. European Journal of Pain, Elsevier

14. Ból, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

15. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

K_W30 Zna mechanizmy powstawania doznań bólowych oraz szczegółową analizę wielorakich, dwustronnych związków między bólem, a depresją.

K_W31 Zna istotę diagnozy medycznej, odróżniania ją od diagnozy psychologicznej i diagnozy użytecznej w psychoterapii.

K_W32 Zna zasady konstruowania diagnozy psychoterapeutycznej i jej przeformułowań w toku procesu terapeutycznego, szczególnie w leczeniu chorych z bólem przewlekłym.

K_W33 Zna założenia i metody stosowane w psychologicznej ocenie pacjentów z bólem przewlekłym.

K_W34 Posiada wiedzę na temat psychologicznych metod leczenia bólu: terapii poznawczo-behawioralnej, relaksacji, psychoedukacji, hipnoterapii.

K_W35 Zna czynniki wpływające na odczuwanie bólu: czynniki afektywne, czynniki poznawcze i behawioralne, czynniki społeczne, psychiatryczne i psychosomatyczne schorzenia współistniejące.

K_W36 Zna ból jako fizyczny i psychiczny czynnik stresujący

i powodujący rozwój całego łańcucha patofizjologicznych procesów uruchamianych przez stymulację nocyceptywną.

K_W37 Posiada wiedzę o możliwych (nieświadomych) interakcjach i uczuciu bezradności i bezsilności wobec pacjentów z bólem przewlekłym.

W zakresie umiejętności słuchacz:

K_U25 Potrafi ocenić częstości występowania poszczególnych zespołów bólowych w aspekcie płci w celu optymalizacji procesu leczenia.

K_U26 Potrafi zastosować technik psychoterapeutyczne

w leczeniu bólu.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

K_K03 Potrafi współpracować ze specjalistami innych dyscyplin klinicznych w celu optymalizacji diagnostyki pacjenta z bólem przewlekłym.

K_K04 Rozumie i przestrzega prawo pacjenta do informacji na temat proponowanego postępowania terapeutycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń.

K_K06 Przestrzega praw pacjenta w tym prawo do ochrony danych osobowych, poufności, intymności, tajemnicy zawodowej.

K_K07 Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia sprawdzane są na podstawie egzaminu końcowego. Egzamin ten ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się z 100 pytań. Słuchacz może uzyskać maksymalnie 100 pkt, 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.

Pytania z modułu Psychologia bólu stanowią co najmniej 10% wszystkich pytań egzaminu końcowego.

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

1. Obecność na wykładach i seminarium.

Zaliczenie można uzyskać w przypadku nieobecności na jednej sesji w trakcie trwania studiów.

Warunkowo w przypadku większej liczby nieobecności słuchacz może uzyskać zgodę na zaliczenie po udokumentowaniu przyczyny nieobecności i uzyskaniu indywidualnej zgody na zaliczenie oraz spełnieniu warunków określonych przez kierownika naukowego studiów.

2. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z modułu tj. uzyskanie co najmniej 6 punktów z modułu Psychologia bólu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przeklasa-Muszyńska
Prowadzący grup: Dominika Dudek, Michał Mielimąka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.