Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy prawa pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: P/ZZL/EPP/WZ.IEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa pracy
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cholewa-Klimek
Prowadzący grup: Magdalena Cholewa-Klimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. Posiada wiedzę na temat rodzajów umów o pracę, jej formy i treści oraz wymogów prawnych, które towarzyszą zawieraniu każdej z prawnie dopuszczalnych umów o pracę K_W02

2. Posiada umiejętność samodzielnego konstruowania prostych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, informacja o warunkach zatrudnienia, wniosek o urlop wypoczynkowy itp. K_U02

3. Posiada wiedzę na temat sposobów zakończenia umowy o pracę (wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, upływ terminu, wygaśnięcie K_W03

4. Posiada umiejętność samodzielnego wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę K_U02

5. Posiada wiedzę na temat skutków przekształceń własnościowych dla pracowników i pracodawców K_W01

6. Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy w zakresie reprezentowania indywidualnych i grupowych interesów pracowników K_W01

7. Posiada wiedzę na temat procedury i skutków prawnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników K_W03

8. Jest przygotowany do prowadzenia prostej argumentacji prawnej z obszaru prawa pracy K_K02


Forma i warunki zaliczenia:

Praca zaliczeniowa oparta o przedstawione kazusy

Zaliczenie obecności na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawy oceny: zdolność swobodnego poruszania się w obszarze prawa pracy, umiejętność sprawnego wyszukiwania przepisów, umiejętność prowadzenia logicznego wywodu i przedstawiania argumentów prawnych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Praca w grupach

Rozwiązywanie kazusów

Wykład z użyciem narzędzi multimedialnych


Skrócony opis:

1.Pojęcie prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Relacje pomiędzy prawem pracy a prawem cywilnym. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

2.Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Telepraca

3. Przejście całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.

4. Wynagrodzenie za pracę o jego ochrona

5. Obowiązki pracownika. Obowiązki pracodawcy. Świadectwo pracy. Pracowniczy zakaz konkurencji.

6. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

7. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy

8. Urlopy pracownicze. Zasady udzielania urlopu, wyliczanie wymiaru urlopu

9. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe) oraz ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Literatura:

1. [red.] Wagner B. Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2011,

2. J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do kodeksu pracy,Warszawa 2010

3. A. Pabisiak, M. Wojewódzka Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji, Warszawa 2007

4. [red.] K. Jaśkowski, Grupowe zwolnienia, Zakamycze 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.