Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Apw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anglojęzyczna prezentacja własnych wyników badań. Dyskusja
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Praca samodzielna, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kochan
Prowadzący grup: Ewelina Grzywna, Piotr Kochan, Andrzej Kononowicz, Aleksander Mendyk, Monika Piwowar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• ma wiedzę dotyczącą transferu wiedzy W_4; P8_WK

• zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także

w trybie otwartego dostępu oraz podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej W_6; P8_WK

• zna nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia działalności dydaktycznej lub szkoleniowej W_7; P8_WK

• zna światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny,

w której przygotowana jest rozprawa doktorska W_8; P8_WG

W zakresie umiejętności potrafi:

• wykorzystując posiadaną wiedzę dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań naukowych dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny U_1; P8_UW

• upowszechniać lub transferować wyniki działalności naukowej także

w formach popularnych U_2; P8_UK

• posługiwać się nowożytnym językiem obcym w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, w szczególności w związku z udziałem

w konferencjach, seminariach, warsztatach itp. w kraju i za granicą U_4; P8_UK

• uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować debatę U_7; P8_UK

• potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym i ich wkładu w rozwój wiedzy U_12; P8S_UW

W zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

• krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej

w której przygotowana jest rozprawa doktorska K_2; P8_KK

• określania roli paradygmatów metodologicznych swojej dyscypliny i dyscyplin należących do dziedziny wiedzy w rozwiązywaniu problemów społecznych K_3; P8S_KO

• wypełniać zobowiązania społeczne badaczy i twórców, m.in. przez przekazywanie społeczeństwu we właściwy sposób informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki K_5; P8_KO


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

1. Ocena aktywności na zajęciach dokonana przez prowadzącego.

2. Ocena jakości przygotowanej prezentacji.

Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Obserwacja aktywności na zajęciach

2. Ocena prezentacji na zadany temat


Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, wykład informacyjny,

warsztaty z prezentacji doniesień naukowych, dyskusja w grupach.


Bilans punktów ECTS:

Konwersatoria: 15 godz.

Praca własna (przygotowanie prezentacji): 35 godz.

Łącznie: 2 ECTS


Pełny opis:

1. Przygotowywanie prezentacji naukowej.

2. Plakaty konferencyjne.

3. Promocja własnej osoby a marketing naukowy.

4. Nowoczesne technologie ICT w popularyzacji nauki i prezentacji wyników.

5. Charakterystyka wydarzeń naukowych – jako element budowania sieci naukowych.

6. Przygotowanie do wywiadu prasowego i promocji nauki w ramach wydarzenia naukowego.

7. Zasady publikacji wyników prezentowanych na konferencjach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bourne PE. Ten simple rules for making good oral presentations. PLoS Comput Biol. 2007;3(4):e77. doi:10.1371/journal.pcbi.0030077

2. Hess DR. How to Write an Effective Discussion. Respiratory Care 2004, 49, 1238-1241

3. Locks L, Sifuentes Z. Grant Proposal and Oral Presentation Guide Science of Living Systems 19: Nutrition and Global Health. Harvard College Program in General Education Faculty of Arts and Sciences Harvard University : https://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/science_of_living_guide_final.pdf

4. The President and Fellows of Harvard College. Poster Preparation. Guidelines. How do I prepare a poster? Science Education, Harvard University: https://lifesciences.fas.harvard.edu/poster-preparation

5. Hess G, Tosney K, Liegel L. Creating Effective Poster Presentations. An Effective Poster: https://projects.ncsu.edu/project/posters/

Literatura uzupełniająca

1. TED playlist „How to make a great presentation ?” https://www.ted.com/playlists/574/how_to_make_a_great_presentation

2. Kochan P. Hints for best titles and good abstracts. EUROBIOTECH 2017, 6th Central European Conference of Life Sciences, Kraków, 11-14 September 2017.

3. Monash University. A guide to oral presentations: https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/a-guide-to-oral-presentations

4. North M. 10 Tips for Improving Your Public Speaking Skills. Harvard Extension School Professional Development. Harvard University: https://www.extension.harvard.edu/professional-development/blog/10-tips-improving-your-public-speaking-skills

5. Plunkett SW. Tips on poster presentations at professional conference. Department of Psychology. California State University Northridge: https://www.csun.edu/plunk/documents/poster_presentation.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.