Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualne warsztaty z promotorem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Iwp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualne warsztaty z promotorem
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Prowadzący grup: Monika Baj-Krzyworzeka, Marek Bajda, Przemysław Błyszczuk, Monika Brzychczy-Włoch, Beata Bystrowska, Mariusz Duplaga, Grzegorz Gajos, Krzysztof Gil, Aleksandra Gilis-Januszewska, Mateusz Hołda, Grażyna Jasieńska, Krzysztof Kamiński, Paweł Kawalec, Jakub Kenig, Monika Komar, Aleksander Konturek, Magdalena Kostkiewicz, Iwona Kowalska-Bobko, Mirosław Krośniak, Marcin Magierowski, Urszula Marcinkowska Trimboli, Aleksander Mendyk, Roman Nowobilski, Agnieszka Olszanecka, Paweł Paśko, Michał Pędziwiatr, Maciej Pilecki, Sebastian Polak, Lucyna Pomierny-Chamioło, Tomasz Sacha, Szymon Skoczeń, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Antoni Szczepanik, Marcin Waligóra, Jerzy Walocha, Andrzej Wędrychowicz, Anna Więckowska, Magdalena Wilk-Frańczuk, Wadim Wojciechowski, Paweł Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: zna i rozumie

• metodologię badań naukowych obejmującą podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne związane z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu W_1; P8S_WG

• metodologię badań naukowych obejmującą wybrane zagadnienia szczegółowe, właściwe dla dyscypliny w której przygotowana jest rozprawa doktorska w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów W_2; P8S_WG

• ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności badawczej oraz jej aspekty W_3; P8S_WK

• ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania projektów badawczych: źródeł ich finansowania i obowiązujących procedur (wnioskowania o grant, oceny wniosków) W_5; P8S_WG

W zakresie umiejętności: potrafi

• wykorzystując posiadaną wiedzę dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań naukowych dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny; formułować nowe rozwiązania problemów w ramach zastanych i zmodyfikowanych paradygmatów metodologicznych; twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla prowadzonych badań; - wnioskować na podstawie wyników badań naukowych U_1; P8S_UW

• U_6 dokumentować i prezentować wyniki prac badawczych, oraz przygotowywać publikacje o charakterze naukowym – zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań i z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej U_6; P8S_UW

• definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować wnioskować na podstawie wyników badań U_11; P8S_UW

• U_13; P8S_UW wykorzystywać wiedzę z danej dziedziny nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym

• U_14; P8S_UW krytycznie odnieść się do aktualnego stanu badań w zakresie dziedziny, w której realizuje projekt doktorski

W zakresie kompetencji społecznych: jest gotów do:

• krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska K_1; P8S_KK

• krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska K_2; P8S_KK

• K_6; P8S_KO myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreowania nowych idei i poszukiwania – we współdziałaniu z osobami reprezentującymi inne dyscypliny –innowacyjnych rozwiązań, podejmowania wyzwań/ryzyka intelektualnego w sferze naukowej/zawodowej i publicznej oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji;


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych – realizowany od I semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Ocena na podstawie:

- zawartości portfolio dokonywana na koniec semestrów II, IV, VI, VIII, doktorant przedstawia zestawienie dokumentów zaakceptowane przez promotora oraz do wglądu koordynatora przedmiotu - zawartość portfolio

- postępu aktywności naukowej doktoranta udokumentowanej w portfolio.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Prowadzenie portfolio, zawierającego dokumentację wszystkich semestrów kursu i aktywności doktoranta związanej z prowadzeniem projektu badawczego.

Składową portfolio może być:

- kopia wniosku do Komisji Bioetycznej

- kopia wniosku aplikacji o finansowanie projektu naukowego

- kopia wniosku aplikacji o finansowanie stażu zagranicznego lub krajowego

- raporty dokumentujące prowadzenie badań naukowych

- kopie publikacji

- kopie streszczeń zjazdowych i zaświadczeń o udziale w konferencjach

- inne dokumenty związane bezpośrednie z działalnością naukową doktoranta.


Metody dydaktyczne:

Seminarium.

Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 15 godz. . x 8 semestrów = 120 godz.

Praca własna: 15 godz. . x 8 semestrów = 120 godz.

Łącznie: 8 ECTS


Pełny opis:

1. Przygotowania wniosku do komisji etycznej

2. Przygotowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego lub stażu zagranicznego.

3. Przygotowanie prezentacji założeń pracy doktorskiej, a w terminie późniejszym również uzyskanych wyników.

4. Przygotowanie publikacji.

5. Opracowanie raportów z projektu badawczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Jerzy Kisielnicki. Wydawnictwo Nieoczywiste. 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Bioetyka dla lekarzy. Jan Hartman. Wolters Kluwer 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.