Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zapoznanie z bieżącymi zasadami aplikowania i pozyskiwania środków na finansowanie projektów badawczych. Sposoby zarządzania i prowadzenia projektów badawczych krajowych i międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0201-D-Zbz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zapoznanie z bieżącymi zasadami aplikowania i pozyskiwania środków na finansowanie projektów badawczych. Sposoby zarządzania i prowadzenia projektów badawczych krajowych i międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Warsztat, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jasieńska
Prowadzący grup: Grażyna Jasieńska, Tomasz Mikołajczyk, Mateusz Siedliński, Anna Waszkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania projektów badawczych: źródeł ich finansowania i obowiązujących procedur (wnioskowania o grant, oceny wniosków) W_5; P8S_WG

W zakresie umiejętności:

- U_3; P8S_UW potrafi przygotować wniosek o finansowanie projektu badawczego

- U_8; P8S_UU potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju naukowego i zawodowego oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

- U_11; P8S_UW potrafi definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować na podstawie wyników badań

- U_5, P8S_UO potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;

W zakresie kompetencji społecznych:

- K_1; P8S_KK jest gotów do krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w ramach dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska

- K_2; P8S_KK jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa doktorska

- K_5; P8S_KO jest gotów wypełniać zobowiązania społeczne badaczy i twórców, a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. przez przekazywanie społeczeństwu we właściwy sposób informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, zaangażowanie się w kształcenie specjalistów i inne działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy

- K_7; P8S_KR jest gotów do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń wynikających np. ze względów finansowych lub infrastrukturalnych, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

- K_8; P8S_KR jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z innych dyscyplin i dziedzin wiedzy (innych niż ta, w której realizuje projekt doktorski) w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- K_9; P8S_KR jest gotów do uwzględniania w ramach swoich badań rozwiązań proponowanych przez inne dyscypliny i dziedziny wiedzy


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną. Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie Szkoły Doktorskiej.

Warunki zaliczenia:

• Aktywny udział w przygotowaniu projektów

• Jakość przygotowanych projektów

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacjach i dyskusjachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Ocena jakości i staranności przygotowania projektów

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach


Metody dydaktyczne:

• Krótkie prezentacje

• Dyskusja przedstawionych projektów

• Praca w grupie

• Zapoznanie się z internetowymi źródłami i platformami składania wniosków


Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 30godz. (ECTS=1)

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

Praca własna: 30 godz. (łącznie ECTS=1)

• Praca w grupie: opracowanie określonych części projektu badania naukowego według zaleceń Narodowego Centrum Nauki.

Praca w grupie: opracowanie określonych części (osiągnięcia aplikanta) projektu zgodnie z wymogami programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships


Pełny opis:

Podstawowe treści:

• Instytucje finansujące badania naukowe. Rodzaje grantów dostępnych dla młodego badacza.

• Sposoby składania projektów naukowych.

• Przygotowanie projektu: jak opracować część merytoryczną, plan badań, osiągnięcia kierownika projektu, budżet, znaczenie wyników projektu oraz jak dobierać współpracowników.

• Ocena projektu z perspektywy recenzenta. Znaczenie starannego opracowania wszystkich elementów projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE „Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 programu ramowego”. Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Jerzy Woyke, Halina Woyke “Jak nie należy pisać prac naukowych” (http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/jakniepisac.html)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.