Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etycznoprawne aspekty prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi i zwierząt (wypełnianie formularzy do komisji etycznej i bioetycznej). Zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDMZ-0203-D-Eap Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etycznoprawne aspekty prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi i zwierząt (wypełnianie formularzy do komisji etycznej i bioetycznej). Zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Waligóra
Prowadzący grup: Robert Pajdo, Marcin Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

prawne i etyczne uwarunkowania działalności badawczej oraz jej aspekty W_3; P8S¬¬_WK


W zakresie umiejętności:

wykorzystując posiadaną wiedzę dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań naukowych dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny U_1; P8S¬¬_UW


W zakresie kompetencji społecznych:

wypełniać zobowiązania społeczne badaczy i twórców,

a także inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, m.in. przez przekazywanie społeczeństwu we właściwy sposób informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki, zaangażowanie się w kształcenie specjalistów i inne działania prowadzące do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy K_5; P8S_KO

K_6; P8S_KO - kreowania nowych idei, podejmowania wyzwań/ryzyka intelektualnego w sferze naukowej/zawodowej i publicznej oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną na którą będą składać się:

1) Przygotowanie protokołu badawczego.

2) Wynik kolokwium zaliczeniowego.

Zastosowanie ma skala ocen określona w Regulaminie studiów doktoranckich.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Obserwacja aktywności na zajęciach

2. Dyskusja nad protokołem badawczy przygotowanym przez studenta.

3. Kolokwium sprawdzające.


Metody dydaktyczne:

Seminarium

Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 15 godz.

Praca własna (przygotowanie protokołu i przygotowanie do kolokwium): 35 godz.

Łącznie: 2 ECTS


Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe etyczne i prawne zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi i zwierząt. Ryzyko i korzyści związane z udziałem w badaniu biomedycznym. Udział grup szczególnie narażonych na wykorzystanie w badaniach biomedycznych. Świadoma zgoda. Sprawiedliwość w badaniach biomedycznych: rekrutacja, dostępność leku po zakończeniu badań, badania międzynarodowe. Rzetelność w badaniach naukowych. Przykładowe możliwości wykorzystania eksperymentów z udziałem zwierząt w medycynie. Wypełnianie formularzy do komisji etycznej i bioetycznej. Zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. David Resnik, Research with Human Subject, Springer 2018

2. Deklaracja Helsińska (aktualna wersja).

3. CIOMS 2016 International Ethical Guidelines for Health-related Research involving Humans (http://cioms.ch/ethical-guidelines-2016/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf).

4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Literatura uzupełniająca

1. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra (red.), Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.