Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki akademickiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDS/pedag/dydakad Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki akademickiej
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sajdak-Burska
Prowadzący grup: Anna Sajdak-Burska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwój kompetencji dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie zajęć ze studentami

1. Przekazanie wiedzy na temat specyfiki procesu kształcenia w uniwersytecie, projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć ze studentami, prawidłowości rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka.

2. Kształtowanie umiejętności projektowania zajęć dydaktycznych, dobierania adekwatnych do efektów kształcenia strategii nauczania-uczenia się, prowadzenia zajęć w różnych modelach, projektowania narzędzi ewaluacyjnych, aktywizowania i motywowania studentów w procesie studiowania.

3. W trakcie zajęć wspierana będzie postawa otwartości na zmianę i alternatywę, nastawienie na poszukiwanie alternatywnych strategii realizacji założonych celów kształcenia, gotowości do doskonalenia profesjonalnych umiejętności nauczyciela akademickiego


Efekty kształcenia:

Wiedza - Absolwent kursu potrafi:

1. opisać cele kształcenia językiem efektów kształcenia,

2. scharakteryzować sposób uczenia się osób dorosłych oraz style uczenia się,

3. Wymienić i opisać strategie, modele i metody kształcenia akademickiego (w tym przede wszystkim aktywizujące)

4. opisać faz rozwoju nauczyciela akademickiego w ujęciu psychospołecznym

Umiejętności – absolwent kursu potrafi:

5. zaplanować działania edukacyjne i opisać je językiem efektów kształcenia

6. dobrać metody, formy i techniki kształcenia do założonych efektów kształcenia,

7. zastosować w praktyce metody kształcenia charakterystyczne dla prowadzonego kierunku studiów (w tym metody problemowe)

8. zastosować zróżnicowane strategie nauczania i motywowania w zależności od charakterystyki studentów, w tym indywidualnych stylów uczenia się, możliwości psychofizycznych itd.

9. zaprojektować metody ewaluacji osiągnięć studenta – dobrać adekwatne do efektów kształcenia metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

10. rozpoznać sytuacje trudne w procesie nauczania i uczenia się oraz zaproponować alternatywny sposób postępowania

Kompetencje - absolwent kursu potrafi:

11. rozpoznawać i rozwiązywać dylematy etyczne wynikające z pełnienia roli nauczyciela akademickiego

12. zaplanować i przeprowadzić ewaluację własnej pracy dydaktycznej oraz zastosować w praktyce wyciągnięte z niej wnioski

13. zaprojektować ścieżkę dalszego doskonalenia swojego warsztatu dydaktycznego


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną,

Obecność na 80% zajęć

Wykonanie trzech prac cząstkowych zaliczeniowych na platformie PEGAZ


warunki do uzgodnienia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunki: obecność na zajęciach, realizacja zadań cząstkowych na platformie PEGAZ

1. Opracowanie efektów kształcenia dla wybranego przez siebie przedmiotu kursowego (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych)

2. Opracowanie 5 zadań sprawdzających efekty kształcenia z najwyższych kategorii taksonomii Blooma

3. Esej na wybrany temat:

 Moja ścieżka rozwoju siebie w roli dydaktyka –projekt działań

 Przydatność wybranej strategii motywowania w moim warsztacie dydaktycznym

 Projekt działań aktywizujących, wspierających motywację do uczenia się w projektowanym przez siebie kursie

 Inny – zaproponowany przez uczestnika kursu i uzgodniony z prowadzącym zajęcia


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy: prezentacje, praca z tekstem

Ustrukturyzowane dyskusja grupowa (metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne i inne)

Metody aktywizujące i problemowe (np. metoda przypadku, mapa pojęciowa, metoda projektu),

Dyskusja grupowa: refleksja nad własnym doświadczeniem


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie prac zaliczeniowych – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h

Razem 90 godzin – 3 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych


Nazwa jednostki prowadzącej moduł Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ

Nazwa modułu Podstawy dydaktyki akademickiej

Język kształcenia Język polski

Cele kształcenia Celem kursu jest rozwój kompetencji dydaktycznych, umożliwiających prowadzenie zajęć ze studentami

1. Przekazanie wiedzy na temat specyfiki procesu kształcenia w uniwersytecie, projektowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć ze studentami, prawidłowości rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka.

2. Kształtowanie umiejętności projektowania zajęć dydaktycznych, dobierania adekwatnych do efektów kształcenia strategii nauczania-uczenia się, prowadzenia zajęć w różnych modelach, projektowania narzędzi ewaluacyjnych, aktywizowania i motywowania studentów w procesie studiowania.

3. W trakcie zajęć wspierana będzie postawa otwartości na zmianę i alternatywę, nastawienie na poszukiwanie alternatywnych strategii realizacji założonych celów kształcenia, gotowości do doskonalenia profesjonalnych umiejętności nauczyciela akademickiego

Efekty kształcenia dla modułu Wiedza - Absolwent kursu potrafi:

1. opisać cele kształcenia językiem efektów kształcenia,

2. scharakteryzować sposób uczenia się osób dorosłych oraz style uczenia się,

3. Wymienić i opisać strategie, modele i metody kształcenia akademickiego (w tym przede wszystkim aktywizujące)

4. opisać faz rozwoju nauczyciela akademickiego w ujęciu psychospołecznym

Umiejętności – absolwent kursu potrafi:

5. zaplanować działania edukacyjne i opisać je językiem efektów kształcenia

6. dobrać metody, formy i techniki kształcenia do założonych efektów kształcenia,

7. zastosować w praktyce metody kształcenia charakterystyczne dla prowadzonego kierunku studiów (w tym metody problemowe)

8. zastosować zróżnicowane strategie nauczania i motywowania w zależności od charakterystyki studentów, w tym indywidualnych stylów uczenia się, możliwości psychofizycznych itd.

9. zaprojektować metody ewaluacji osiągnięć studenta – dobrać adekwatne do efektów kształcenia metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

10. rozpoznać sytuacje trudne w procesie nauczania i uczenia się oraz zaproponować alternatywny sposób postępowania

Kompetencje - absolwent kursu potrafi:

11. rozpoznawać i rozwiązywać dylematy etyczne wynikające z pełnienia roli nauczyciela akademickiego

12. zaplanować i przeprowadzić ewaluację własnej pracy dydaktycznej oraz zastosować w praktyce wyciągnięte z niej wnioski

13. zaprojektować ścieżkę dalszego doskonalenia swojego warsztatu dydaktycznego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów Warunki: obecność na zajęciach, realizacja zadań cząstkowych na platformie PEGAZ

1. Opracowanie efektów kształcenia dla wybranego przez siebie przedmiotu kursowego (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych)

2. Opracowanie 5 zadań sprawdzających efekty kształcenia z najwyższych kategorii taksonomii Blooma

3. Esej na wybrany temat:

 Moja ścieżka rozwoju siebie w roli dydaktyka –projekt działań

 Przydatność wybranej strategii motywowania w moim warsztacie dydaktycznym

 Projekt działań aktywizujących, wspierających motywację do uczenia się w projektowanym przez siebie kursie

 Inny – zaproponowany przez uczestnika kursu i uzgodniony z prowadzącym zajęcia

Typ modułu obowiązkowy,

Rok studiów I

Semestr zimowy

Imię i nazwisko koordynatora modułu i/lub osoby/osób prowadzących moduł Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

Sposób realizacji Konwersatorium – 30 h

Wymagania wstępne i dodatkowe brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia konwersatorium 30 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi 3 ECTS

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 20 h

• przygotowanie prac zaliczeniowych – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h

Razem 90 godzin – 3 ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody asymilacji wiedzy: prezentacje, praca z tekstem

Ustrukturyzowane dyskusja grupowa (metaplan, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne i inne)

Metody aktywizujące i problemowe (np. metoda przypadku, mapa pojęciowa, metoda projektu),

Dyskusja grupowa: refleksja nad własnym doświadczeniem


Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Zaliczenie z oceną,

Obecność na 80% zajęć

Wykonanie trzech prac cząstkowych zaliczeniowych na platformie PEGAZ


warunki do uzgodnienia

Treści modułu (z podziałem na formy realizacji zajęć) 1. Zróżnicowanie dydaktyki akademickiej – paradygmatyczne ujęcia i ich konsekwencje dla praktyki kształcenia – paradygmat behawiorystyczny, konstruktywistyczny, humanistyczny, krytyczno-emancypacyjny. Paradygmatyczna zmiana “the shift from teaching to learnig ... and e-learning”.

2. Strategie projektowania kursów i zajęć dla studentów. Projektowanie w ramie – Krajowa Rama Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Formułowanie celów kształcenia wyrażonych językiem efektów kształcenia. Taksonomie celów kształcenia B. Blooma i B. Niemierko.

3. Specyfika uczenia się osób dorosłych. Cykl Kolba. Strategie i wzory uczenia się.

4. Metody kształcenia cz. 1 - strategie przetwarzania informacji: wykład, praca z tekstem; strategie konstruowania wiedzy: metoda projektów, PBL, metody aktywne; strategie społeczne: praca grupowa, metody warsztatowe, modele badania wartości i inne

5. Metody kształcenia cz. 2 – strategie humanistyczne: akademicki tutoring, coaching, doradztwo pedagogiczne, indywidualne ścieżki uczenia się; strategie behawiorystyczne: uczenie się przez symulację, kształcenie poprzez praktykę. Możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia – platformy zdalnego nauczania, grywalizacja zajęć.

6. Ocenianie studentów (psychologiczne pułapki i błędy oceniania, rodzaje kontroli i oceny). Ocenianie, ewaluacja wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych studenta. Ewaluacja kursu i programu kształcenia.

7. Ambiwalencja roli nauczyciela akademickiego. Prawidłowości jego rozwoju w roli dydaktyka.. Dylematy etyczne w pracy nauczyciela.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej obowiązującej do zaliczenia danego modułu Obowiązkowa:

• Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A.Brzezińska, J.Brzeziński, A.Elliasz, Warszawa 2004.

• Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów oraz wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

• Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005.

• Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Kraków 2006.Fakultatywna:

• Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywnych, cz.1 i 2, Kielce 2003.

• Buehl D., Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków 2004.

• Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, Gdańsk 2009.

• Łaguna M., Fortuna P., Przygotowanie szkolenia czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Gdańsk 2011.

• Sajdak A., Educational Strategies to Enhance Learners’ Motivation in E-learning, [in:] E-learning for Societal Needs, ed. E.Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2012.

• Sajdak A., Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli, „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 2/2015.

• Sajdak A., Nauczyciel akademicki – szok startu zawodowego. Studium przypadku, [w:] W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D.Skulicz, Kraków 2004;

• Uczyć z pasją, red. B.Kozusznik, J.Polak, Katowice 2014.

• Woźniak J., Ocenianie efektów szkolenia czyli metody i problemy ewaluacji, Sopot 2012.Skrócony opis:

1. Zróżnicowanie dydaktyki akademickiej – paradygmatyczne ujęcia i ich konsekwencje dla praktyki kształcenia – paradygmat behawiorystyczny, konstruktywistyczny, humanistyczny, krytyczno-emancypacyjny. Paradygmatyczna zmiana “the shift from teaching to learnig ... and e-learning”.

2. Strategie projektowania kursów i zajęć dla studentów. Projektowanie w ramie – Krajowa Rama Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Formułowanie celów kształcenia wyrażonych językiem efektów kształcenia. Taksonomie celów kształcenia B. Blooma i B. Niemierko.

3. Specyfika uczenia się osób dorosłych. Cykl Kolba. Strategie i wzory uczenia się.

4. Metody kształcenia cz. 1 - strategie przetwarzania informacji: wykład, praca z tekstem; strategie konstruowania wiedzy: metoda projektów, PBL, metody aktywne; strategie społeczne: praca grupowa, metody warsztatowe, modele badania wartości i inne

5. Metody kształcenia cz. 2 – strategie humanistyczne: akademicki tutoring, coaching, doradztwo pedagogiczne, indywidualne ścieżki uczenia się; strategie behawiorystyczne: uczenie się przez symulację, kształcenie poprzez praktykę. Możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia – platformy zdalnego nauczania, grywalizacja zajęć.

6. Ocenianie studentów (psychologiczne pułapki i błędy oceniania, rodzaje kontroli i oceny). Ocenianie, ewaluacja wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych studenta. Ewaluacja kursu i programu kształcenia.

7. Ambiwalencja roli nauczyciela akademickiego. Prawidłowości jego rozwoju w roli dydaktyka.. Dylematy etyczne w pracy nauczyciela.

Pełny opis:

1. Zróżnicowanie dydaktyki akademickiej – paradygmatyczne ujęcia i ich konsekwencje dla praktyki kształcenia – paradygmat behawiorystyczny, konstruktywistyczny, humanistyczny, krytyczno-emancypacyjny. Paradygmatyczna zmiana “the shift from teaching to learnig ... and e-learning”.

2. Strategie projektowania kursów i zajęć dla studentów. Projektowanie w ramie – Krajowa Rama Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Formułowanie celów kształcenia wyrażonych językiem efektów kształcenia. Taksonomie celów kształcenia B. Blooma i B. Niemierko.

3. Specyfika uczenia się osób dorosłych. Cykl Kolba. Strategie i wzory uczenia się.

4. Metody kształcenia cz. 1 - strategie przetwarzania informacji: wykład, praca z tekstem; strategie konstruowania wiedzy: metoda projektów, PBL, metody aktywne; strategie społeczne: praca grupowa, metody warsztatowe, modele badania wartości i inne

5. Metody kształcenia cz. 2 – strategie humanistyczne: akademicki tutoring, coaching, doradztwo pedagogiczne, indywidualne ścieżki uczenia się; strategie behawiorystyczne: uczenie się przez symulację, kształcenie poprzez praktykę. Możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia – platformy zdalnego nauczania, grywalizacja zajęć.

6. Ocenianie studentów (psychologiczne pułapki i błędy oceniania, rodzaje kontroli i oceny). Ocenianie, ewaluacja wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych studenta. Ewaluacja kursu i programu kształcenia.

7. Ambiwalencja roli nauczyciela akademickiego. Prawidłowości jego rozwoju w roli dydaktyka.. Dylematy etyczne w pracy nauczyciela.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A.Brzezińska, J.Brzeziński, A.Elliasz, Warszawa 2004.

• Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów oraz wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków 2013.

• Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005.

• Silberman M., Metody aktywizujące w szkoleniach, Kraków 2006.

Fakultatywna:

• Aktywne metody nauczania w szkole wyższej, red. M. Jaroszewska, D. Ekiert-Oldroyd, Wyd. Nakom, Poznań 2002.

• Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywnych, cz.1 i 2, Kielce 2003.

• Buehl D., Strategie aktywnego nauczania czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków 2004.

• Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, Gdańsk 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.