Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SKN Chorób Naczyń i Interwencji Naczyniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SKN-UJ.WL.CNIN Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: SKN Chorób Naczyń i Interwencji Naczyniowych
Jednostka: Studenckie Koła Naukowe
Grupy: STN - Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Strona przedmiotu: http://www.stn.cm-uj.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Iwaszczuk, Piotr Musiałek, Mariusz Trystuła
Prowadzący grup: Paweł Iwaszczuk, Piotr Musiałek
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/skn.angiochirurgii
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student potrafi:


W zakresie wiedzy:

Wymienić najczęstsze choroby naczyń. Opisać najczęściej wykonywane zabiegi naczyniowe. Podać rozwinięcie skrótów powszechnie stosowanych w angiologii i chirurgii naczyń. Wymienić wskazania do leczenia zabiegowego.


W zakresie umiejętności:

Różnicować choroby naczyń w oparciu o wywiad, badanie fizykalne i badania dodatkowe. Porównać wady i zalety metod diagnostycznych i terapeutycznych w angiologii. Stworzyć plan badania naukowego. Opracować bazę danych. Przygotować projekt naukowy, abstrakt, prezentację. Zastosować podstawowe metody statystyczne w analizie danych i krytycznie ocenić otrzymane wyniki.


W zakresie kompetencji społecznych:

Aktywnie i skutecznie pracuje w małej grupie. Prezentuje publicznie efekty swojej pracy. Przestrzega zawodowej etykiety i demonstruje etyczną postawę w prowadzeniu badań naukowych oraz w kontakcie z pacjentem.

Wymagania wstępne:

Na kierunku lekarskim ukończenie kursu Anatomia i krótkie zgłoszenie motywacyjne przesłane na adres mailowy koła, uwzględniające chęć aktywności naukowej, klinicznej lub w obydwu obszarach.

Uczestnictwo w zajęciach studentów z pozostałych kierunków UJ (np. farmacja, psychologia, dietetyka) rozpatrywane indywidualnie przez opiekunów.

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywny udział w co przynajmniej jednej z domen działalności koła (naukowej lub praktycznej) oraz aktywność organizacyjna i nienaganna postawa.


W aspekcie klinicznym:

- aktywne uczestnictwo w pracy oddziału, zabiegach, konsultacjach (minimum 60h w ciągu roku, udokumentowane w harmonogramie pracy koła)

- organizacja warsztatów klinicznych na konferencję studencką lub inne wydarzenie


W aspekcie naukowym:

- przygotowanie pracy naukowej na konferencję studencką, branżową lub publikacji (w zespole)

- indywidualna prezentacja ustna na kongresie i/lub spotkaniu koła

- pomoc w organizacji sesji naukowej na konferencji studenckiej lub podobnego wydarzenia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ciągła ocena opiekuna.

Metody dydaktyczne:

System mentorski

Metody podające: prezentacja multimedialna

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Metody problemowe i metody aktywizujące: metoda przypadków, samodzielne przeszukiwanie naukowych baz danych w poszukiwaniu rozwiązania

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

RAMOWY PROGRAM NADOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK W ZAKRESIE CHORÓB NACZYŃ I INTERWENCJI NACZYNIOWYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ - CM


Warunkiem skierowania na praktykę jest przynależność studenta do Studenckiego Koła Naukowego Chorób Naczyń i Interwencji Naczyniowych przy Klinice Chorób Serca i Naczyń KSS im. JP II w danym roku akademickim. Dziekanat Wydziału Lekarskiego kieruje studentów na odbywanie praktyk po przedłożeniu listy zainteresowanych osób przez Przewodniczącego SKN Chorób Naczyń i Interwencji Naczyniowych.

Zaliczenie praktyk nie jest wymagane do ukończenia studiów ani do zaliczenia działalności w SKN, jednak dobrowolne zgłoszenie się na praktyki i ich nieodbycie w wymaganym wymiarze skutkować będzie niezaliczeniem pracy w SKN w danym roku akademickim.

Kierownikiem praktyk zawodowych jest dr n.med. Mariusz Trystuła – Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych KSS im. JP II.

Kierownik praktyk ustala szczegółowy program praktyki w oparciu o przygotowanie merytoryczne i dotychczasowe doświadczenie studenta, sprawuje opiekę nad wykonywaniem procedur medycznych przez studenta (osobiście lub wyznaczając opiekuna o odpowiednich kwalifikacjach) oraz zalicza praktykę poprzez wydanie poświadczenia odbycia praktyki zgodnie z niniejszym programem ramowym.

Wszyscy studenci przed dopuszczeniem do pracy na terenie KSS im. JP II przechodzą szkolenie z zakresu BHP i bezpieczeństwa informacji.


1. Cel praktyk:

Celem cyklu praktyk jest zaznajomienie studenta z problematyką chorób naczyń oraz specyfiką zabiegów wewnątrznaczyniowych i klasycznych w leczeniu tych chorób, poszerzenie wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu opieki okołooperacyjnej i przeciwdziałania powikłaniom, a także nabycie elementarnego doświadczenia w interpretacji objawów i wyników badań dodatkowych w rozpoznaniu różnicowym i kwalifikacji do leczenia zabiegowego.


2. Miejsce praktyk:

Praktyka odbywa się w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych i Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz sprzężonych pracowniach diagnostyczno-terapeutycznych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.


3. Czas trwania:

Praktyka przewidziana jest w wymiarze 60 godzin w ciągu akademickiego, w czasie wolnym studenta od obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wg szczegółowego harmonogramu tworzonego przez studentów i zatwierdzanego przez Kierownika praktyk i Opiekuna SKN.


4. Program praktyki:


DLA STUDENTÓW I ROKU:

- zapoznanie z funkcjonowaniem oddziału i dokumentacją medyczną

- poznanie i praktyczne wykorzystanie zasad aseptyki i antyseptyki

- zaznajomienie z instrumentarium chirurgicznym

- zaopatrywanie ran chirurgicznych (asystowanie w zmianie opatrunków, usuwaniu szwów)

- doskonalenie umiejętności pielęgniarskiej opieki nad chorym w oddziale naczyniowym


DLA STUDENTÓW II ROKU:

- zaznajomienie z funkcjonowaniem poradni naczyniowej i asystowanie w wykonywanych tam procedurach medycznych

- wykorzystanie wiadomości z zakresu anatomii, patofizjologii i patomorfologii w rozumieniu podłoża chorób naczyń, ich współwystępowania, a także przewidywaniu powikłań i rokowaniu

- nauka nieinwazyjnych metod diagnostycznych zgodnie z specyfiką (badanie fizykalne, USG)

- nauka szycia chirurgicznego

- asystowanie w klasycznych zabiegach naczyniowych

- doskonalenie lub uzupełnienie umiejętności z poprzednich praktyk


DLA STUDENTÓW III ROKU:

- doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego z uwzględnieniem specyfiki oddziału

- udział w konsultacjach naczyniowych w izbie przyjęć, różnicowanie stanów zagrożenia życia

- udział w wizytach lekarskich

- doskonalenie lub uzupełnienie umiejętności z poprzednich praktyk


DLA STUDENTÓW IV ROKU:

- zaznajomienie ze specyfiką krążenia mózgowego i wieńcowego oraz powiązaną nozologią

- udział w ostrych dyżurach zawałowych, różnicowanie przyczyn bólu w klatce piersiowej

- zapoznanie z instrumentarium zabiegów wewnątrznaczyniowych

- krytyczna ocena wyników badań pracownianych

- asystowanie w klasycznych zabiegach naczyniowych i zabiegach wewnątrznaczyniowych

- doskonalenie lub uzupełnienie umiejętności z poprzednich praktyk


DLA STUDENTÓW V ROKU:

- określanie wskazań do leczenia zabiegowego oraz przesłanek do zaniechania uporczywej terapii, postępowania resuscytacyjnego i stwierdzania zgonu pacjenta

- problematyka świadomej zgody pacjenta na leczenie i postępowania w stanach nagłych

- dyżury pod telefonem

- nauka należytego prowadzenia historii choroby pacjenta

- zasady farmakoterapii chorób naczyń w praktyce

- doskonalenie lub uzupełnienie umiejętności z poprzednich praktyk


DLA STUDENTÓW VI ROKU:

- projektowanie diagnostyki i planu postępowania z pacjentem z chorobami naczyń

- doskonalenie lub uzupełnienie umiejętności z poprzednich praktyk

Skrócony opis:

Planowana działalność SKN obejmuje:

- realizację projektów naukowych z zakresu chorób naczyń, chirurgii naczyń, interwencji endowaskularnych oraz opieki okołozabiegowej i ambulatoryjnej

- pozyskiwanie statutowych i zewnętrznych źródeł finansowania na prowadzenie badań

- działalność dydaktyczną poprzez samodoskonalenie członków koła i udział chętnych osób w pracy klinicznej (np. asystowanie w zabiegach, dyżury pod telefonem, nauka praktycznych umiejętności w poradni naczyniowej)

- organizację warsztatów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji naukowych

- koło otwarte jest na współpracę z innymi SKN, a także międzyuczelnianą i międzynarodową

Pełny opis:

Studenci w ramach pracy SKN mogą wybrać ścieżkę kliniczną lub naukową, albo realizować się w obydwu kategoriach. Przydział do poszczególnych zadań nastąpi zgodnie z preferencjami studentów, po ich wcześniejszym wstępnym omówieniu.

Aktualnie prowadzone przez opiekunów koła projekty badawcze obejmują głównie medycynę translacyjną: stres i jego wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn. Praca naukowa możliwa jest poprzez dołączenie do już toczącego się projektu badawczego, lub rozpoczęcie nowego.

Opiekunowie koła oferują wsparcie merytoryczne dla studentów, pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów naukowych, jak również w doskonaleniu umiejętności klinicznych.

Uwagi:

Jednostka organizacyjna:

Klinika Chorób Serca i Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Kierownik: prof. dr hab. n med. Piotr Podolec

Ścisła współpraca:

Oddział Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Kierownik: dr n.med. Mariusz Trystuła

Opiekunowie koła:

prof. UJ dr hab. n.med. Piotr Musiałek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii

dr n.med. Mariusz Trystuła - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

lek. Paweł Iwaszczuk - doktorant WL UJ-CM, w trakcie specjalizacji z kardiologii, licencjat neurobiologii

E-mail: skn.angiochirurgii@gmail.com

Przewodniczący Koła w roku akademickim 2016/2017:

Jakub Chmiel, e-mail: kubaanch@gmail.com, tel. 793 683 723

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.