Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępy w biologii komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB.SDSP.B-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępy w biologii komórki
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak, Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Grzegorz Góralski, Dorota Hoja-Łukowicz, Andrzej Joachimiak, Elżbieta Kołaczkowska, Robert Konieczny, Bartosz Płachno, Ewa Pocheć, Marzena Popielarska-Konieczna, Małgorzata Przybyło, Elżbieta Pyza, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Halina Ślesak, Wacław Tworzydło, Grzegorz Tylko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych

ma wiedzę w zakresie budowy, właściwości i funkcji mikrocząstek biologicznych

opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach na poziomie komórki


2. UMIEJĘTNOŚCI

W kategorii UMIEJĘTNOŚCI student:

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim;

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

W kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE student:

1 widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Instytut Botaniki

1. WIEDZA

Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe kierunki badań komórek roślinnych somatycznych i zaangażowanych w procesy rozmnażania seksualnego i aseksualnego; potrafi zdefiniować etapy i cele analizy komórek roślinnych, wykazuje znajomość najważniejszych metod badawczych; potrafi wyjaśnić znaczenie danych na temat ich budowy i funkcjonowania w badaniach biosystematycznych i badaniach nad filogenezą i ontogenezą; potrafi wskazać najnowsze kierunki badań w tych dziedzinach i ich teoretyczne oraz praktyczne znaczenie.


2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi korzystać z polsko- i anglojęzycznej literatury naukowej, interpretować wyniki badań oraz wykorzystywać różne sposoby ich prezentowania; wykazuje umiejętność planowania badań i wyboru odpowiednich metod.


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie konieczność uzupełniania wiedzy, śledzenia dokonań innych badaczy oraz docenia znaczenie wymiany i współpracy naukowej w prowadzeniu badań i kształtowaniu własnego rozwoju naukowego.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu obowiązkowego Biologia komórki

Forma i warunki zaliczenia:

Instytut Zoologii

Egzamin pisemny – 4 pytania otwarte.

Metody dydaktyczne:

Instytut Zoologii

Prezentacje multimedialne


Bilans punktów ECTS:

30 godz. wykładu

70 godz. samodzielnej pracy studenta

Pełny opis:

Instytut Zoologii

Najnowsze osiągnięcia w biologii komórki

Plastyczność komórek nerwowych

Polaryzacja komórki i lokalizacja mRNA

Biologia komórek endokrynnych

Komórka nerwowa, jej szczególne funkcje i ich plastyczność

Znaczenie glikozylazacji komórki

Filogenetyczne aspekty komorek rozrodczych

Biologia komórek immunokompetentnych

Kontrola cyklu komórkowego

Rozwoj, przerzutowanie terapia czerniaka

Neuroprotekcja: fakty i mity. Potencjalnie dostępne czynniki przedłużające/ratujące życie komórek.

Instytut Botaniki

Badania molekularne i ultrastrukturalne komórek zaangażowanych w procesy rozmnażania roślin kwiatowych – aktualny stan wiedzy; Budowa chromosomów i chromatyny – aktualny stan wiedzy; chromosomy i chromatyna w filogenezie i ontogenezie roślin; komórki roślinne in vivo i in vitro; rola ściany komórkowej i macierzy zewnątrzkomórkowej w funkcjonowaniu i różnicowaniu komórek roślinnych; przykłady zastosowania różnych metod eksperymentalnych w rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych;

Literatura:

Instytut Zoologii

Bieżące artykuły naukowe polecone przez wykładowców z czasopism: Postępy biologii komórki, Kosmos, Science, Nature,Trends in Cell Biology, Trends in Neuroscience

Instytut Botaniki

Wykaz aktualnej literatury przekazywany jest przez każdego prowadzącego na początku wykładu.

Uwagi:

zajęcia prowadzone w całośći on-line

Plan wykładów dla doktorantów „Postępy w biologii komórki”, 2020/2021, semester II, czwartek godz. 12:00

1. 25.02.2021 Zajęcia organizacyjne

2. 4.03.2021„Neutrofile w zdrowiu i chorobie - od homeostazy do patohematologii"- dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

3. 11.03.2021 „Biologia komórek endokrynnych” – prof. dr hab. Maria Słomczyńska

4. 18.03.2021 „Polaryzacja komórki i lokalizacja mRNA” – dr hab. Wacław Tworzydło

5. 25.03.2021 „Regulacja autofagii w warunkach stresu” – dr hab. Grzegorz Tylko

6. 8.04.2021 „Glikozylacja białek w układzie odpornościowym” - dr hab. Ewa Pocheć

7. 15.04.2021 Biologia komórek immunokompetentnych – prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

8. 22.04.2021 Wybrane zagadnienia biologii komórki nowotworowej – dr hab. Małgorzata Przybyło

9. 29.04.2021 Rozwój, przerzutowanie, terapia czerniaka – dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz

10. 6.05.2021 Komórki macierzyste – dr hab. Anna Maria Osyczka

11. 13.05.2021 Komórka nerwowa i jej szczególne funkcje – prof. dr hab. Grzegorz Hess

12. 20.05. 2021 Okołodobowa plastyczność neuronalna – prof. dr hab. Elżbieta Pyza

13. 27.05.2021 termin dla gościa Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

14. 10.06.2021 Neuroprotekcja: fakty i mity. Potencjalnie dostępne czynniki przedłużające/ratujące życie komórek – prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz

15. 17.06.2021 egzamin pisemny (z części zoologicznej) – 2 pytania otwarte wybrane z pytań przygotowanych przez wykładowców

Wykład (1.5 godz.) może być w całości przygotowany przez osobę prowadzącą, albo można zaangażować doktorantów do przygotowania w ramach wykładu 1-2 krótkich prezentacji związany z tematem wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.