Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-964 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia stosowana
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Cienkosz-Stepańczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z przeprowadzeniem analiz obrazowania 3D i wykorzystaniem uzyskanych wyników wizualizacji trójwymiarowej do rekonstrukcji morfologii twarzy.

Przedstawione zostaną podstawowe techniki molekularne stosowane w paleobiologii i antropologii stosowanej, w szczególności analiza DNA z materiałów kopalnych (szczątków ludzkich, zwierzęcych i roślinnych) oraz sposoby interpretacji otrzymanych rezultatów i ich wykorzystanie np. w tzw. „fenotypowaniu genetycznym”. Moduł umożliwi studentom poznanie restrykcyjnych zasad pracy z kopalnym DNA (aDNA) oraz dyskusję na temat użyteczności badań aDNA w antropologii, archeologii, paleozoologii i paleobotanice.

Celem modułu będzie również zastosowanie analiz paleoserologicznych w ustalaniu układu grupowego AB0 z subfosylnego materiału osteologicznego.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Zna metodykę obrazowania 3D przy użyciu skanera ręcznego Artec 3D oraz obróbki obrazu przy wykorzystaniu programu Artec Studio Professional.


Zna metody rekonstrukcji morfologii twarzy na bazie skanowanych czaszek.


Zna podstawy metodologiczne fenotypowania genetycznego.


Potrafi wymienić podstawowe zasady pracy terenowej i laboratoryjnej z materiałami przeznaczonymi do badań molekularnych oraz scharakteryzować możliwości i ograniczenia badań aDNA


Potrafi scharakteryzować kopalny DNA, opisać metody molekularne stosowane do analizy poszczególnych markerów genetycznych oraz zinterpretować wyniki badań


Zana metodykę oznaczaniu układu grupowego AB0 na podstawie próbek kostnych pochodzących z subfosylnych materiałów osteologicznych.


W zakresie umiejętności:

Posługuje się skanerem ręcznym Artec 3D oraz dokonać obróbki obrazu przy wykorzystaniu programu Artec Studio Professional.


Drukuje skan 3D przy użyciu drukarki filamentowej.


Stosuje programy komputerowe służące rekonstrukcjom morfologicznym twarzy na podstawie zdjęć i skanów 3D.


Określa barwę włosów, barwę oczu i karnację na podstawie badań genetycznych.


Oznacza układ grupowy AB0 w materiale kostnym metodą aglutynacji i elucji.


Przedstawia możliwości zastosowania rekonstrukcji morfologicznej twarzy w aspekcie wielowymiarowych badań antropologicznych.


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo na wszystkich zajęciach. Forma zaliczenia przedmiotu to test jednokrotnego wyboru. Student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Ćwiczenia oceniane są na bieżąco na podstawie przygotowania do zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w postaci kolokwium zaliczeniowego ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostaną sprawdzone za pomocą egzaminu pisemnego. Kryterium zaliczenia jest udzielnie poprawnej odpowiedzi na połowę pytań dotyczących podstawowych zasad pracy terenowej i laboratoryjnej z materiałami przeznaczonymi do badań molekularnych w tym wybrane metody molekularne stosowane do analizy poszczególnych markerów genetycznych oraz podstawy fenotypowania genetycznego.; podstaw metodycznych związanych z określaniem układu grupowego AB0 w próbkach kostnych pochodzących z subfosylnych materiałów osteologicznych.


Efekty kształcenia w zakresie umiejętności sprawdzane będą podczas ćwiczeń. Oceniana będzie umiejętność wykonania skanu 3D, dokonania obróbki obrazu oraz wydruk filamentowy zeskanowanego materiału osteologicznego. Zaliczenie będzie obejmowało zastosowanie programu komputerowego służącego do rekonstrukcji morfologicznej twarzy na podstawie zdjęć i skanów 3D. Warunkiem zaliczenia będzie również określenie wybranych cech fenotypowych na podstawie wskazanych bibliotek genetycznych zawierających sekwencje alleli charakteryzujących zmienność fenotypową człowieka np. barwę włosów, barwę oczu.

Warunkiem zaliczenia będzie także samodzielne oznaczenie układu grupowego AB0 w materiale kostnym metodą aglutynacji i elucji.


Metody dydaktyczne:

 prezentacje multimedialne

 ćwiczenia laboratoryjne

 praca przy komputerze


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 6 godz.

Udział w ćwiczeniach – 9 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Suma: 30 godz. = 1 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład

 Zastosowanie obrazowania 3D w badaniach antropologicznych, metody i wyniki skanowania trójwymiarowego (przygotowanie teoretyczne od obsługi programów komputerowych służących do obrazowania 3D)

 Zastosowanie drukowania skanów 3D w badaniach biomedycznych.

 Metody nowoczesnego obrazowania, przetwarzania i rekonstruowania materiału kostnego, rekonstrukcja twarzy w badaniach antropologicznych.

 Charakterystyka kopalnego DNA (aDNA), jego źródła oraz wpływ czynników środowiska na stopień jego zachowania

 Zasady pracy z materiałami kopalnymi przeznaczonymi do badań aDNA, konstrukcja laboratorium przeznaczonego do badań aDNA oraz możliwości i ograniczenia pracy z kopalnym DNA

 Techniki molekularne stosowane w badaniach aDNA oraz sposoby interpretacji uzyskanych wyników

 Przykłady zastosowań badań kopalnego DNA w paleobiologii oraz przegląd najnowszych światowych osiągnięć w dziedzinie badań aDNA

 Układ grupowy AB0, jako źródło wiedzy o zmienności genetycznej współczesnych i historycznych populacji ludzkich

 Wykorzystanie badań serologicznych w analizach grobów zbiorowych

 Zastosowanie badań paleoserologicznych w określaniu grup krwi na materiale osteologicznym

Ćwiczenia

 Zastosowanie skanera 3D Artec oraz oprogramowania Artec Studio Professional w utrwalaniu obrazów trójwymiarowych

 Drukowanie skanów 3D na drukarce filamentowej.

 Zastosowanie programów do rekonstrukcji morfologicznej twarzyi na podstawie skanów 2D i 3D

 Zastosowanie badań starego DNA w określaniu genetycznie zdeterminowanych cech genotypowych uwarunkowań fizjologicznych w tym tolerancji laktozy.

 Laboratoryjne określenie układu grupowego AB0 u człowieka na podstawie metody elucji i aglutynacji.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Shapiro B., Hofreiter M.: Ancient DNA. Methods and Protocols, Humana Press, London, 2012

2. Stoneking M., Krause J. (2011): Learning about human population history from ancient and modern genomes, Genetics, vol. 12

3. Kirsanow K., Burger J. (2012): Ancient human DNA, Annals of Anatomy, 194: 121-132

Uwagi:

fakultatywny, obowiązkowy w ramach ścieżki Antropologia Biologiczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.