Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-993-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Beata Klimek, Ryszard Laskowski, Aleksandra Mazurkiewicz, Józef Mitka, Piotr Nowicki, Monika Ostap-Chęć, Rita Rakowska, Łukasz Sobczyk, Grzegorz Sowa, Alina Stachurska-Swakoń, Hajnalka Szentgyörgyi, Renata Świergosz-Kowalewska
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ekologia_Biologia.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia dot. zjawisk i procesów ekologicznych (produkcja, dekompozycja, obieg pierwiastków, sukcesja, interakcje międzygatunkowe, nisza ekologiczna, biocenoza, strategie adaptacyjne itd.) na poziomie biosfery, ekosystemu i populacji oraz ma świadomość skutków oddziaływania człowieka na biosferę

W zakresie umiejętności: Student potrafi wyszukiwać i krytycznie selekcjonować dane i informacje z zakresu współczesnej ekologii oraz interpretować wyniki niektórych badań podstawowych Umie dokonać przybliżonych, ilościowych oszacowań i ekstrapolacji wielkości i natężenia zjawisk ekologicznych (np. procesów produkcji i dekompozycji, obiegów pierwiastków, demografii).

W zakresie kompetencji społecznych: W ocenie praktycznych problemów związanych z szeroko pojętą ekologią student kieruje się argumentami naukowymi, potrafi odróżnić sferę obiektywnej rzeczywistości przyrodniczej od sfery wartości; na przykład potrafi dostrzec i docenić zależność między bogactwem gatunkowym i procesami oraz interakcjami ekologicznymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, a także ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko organizmów żywych.


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: test wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: 1. obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), 2. zaliczenie pisemnych raportów z ćwiczeń, 3. zdanie pisemnego testu końcowego należy uzyskać co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza: Egzamin pisemny w formie testu; warunkiem zaliczenia jest wykazanie znajomości ponad połowy omawianych na wykładach procesów ekologicznych oraz skutków oddziaływania człowieka na biosferę.

Umiejętności: opracowanie pisemnych raportów z ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe.

Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student poprawnie opracuje raporty z wszystkich przeprowadzonych ćwiczeń oraz uzyska zaliczenie z testu końcowego.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (prezentacja multimedialna), Ćwiczenia i zajęcia terenowe, podczas których studenci w małych zespołach pod kierunkiem prowadzącego analizują wybrane elementy środowiska oraz cechy organizmów żywych i ich populacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.


UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 wykłady wyłącznie w nauczaniu zdalnym!

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń (wg zaleceń prowadzących) - 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 13 godz.

Pisemne opracowanie raportów z ćwiczeń - 26 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

Suma 150 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady: Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Zasady metodologii i pragmatyki nauk przyrodniczych w odniesieniu do ekologii. Warunki życia na Ziemi. Produkcja pierwotna i dekompozycja. Cykl węgla. Globalne cykle biogeochemiczne. Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i lądowych: sieć troficzna, przepływ energii, obieg pierwiastków. Globalna różnorodność gatunkowa w czasie i przestrzeni. Interakcje między organizmami (konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm), nisza ekologiczna. Biocenoza, sukcesja ekologiczna. Struktura i dynamika populacji. Strategie życiowe, bioenergetyka ekologiczna. Aktualne kierunki rozwoju ekologii.

Ćwiczenia obejmują następującą tematykę:

zagadnienia z zakresu bioklimatologii, dynamiki populacji, dynamiki zbiorowisk, bioindykacji, bioenergetyki, funkcjonowania ekosystemów oraz demonstrację wybranych metod badań ekologicznych. Ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Instytutu Botaniki oraz Instytutu Nauk o Środowisku.

Zajęcia terenowe odbywają się w sobotę października w tygodniu rozpoczęcia ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (wybrane rozdziały)

2. Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. (red.), 1987 „Ćwiczenia z Ekologii”, Kraków-Białystok. (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

1. Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. (Wybrane rozdziały)

2. Mackenzie A., Ball A.S, Virdee S.R. 2000. Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Teksty udostępniane w trakcie kursu, zamieszczone na stronie kursu na platformie Pegaz.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia, II rok; obowiązkowy

W roku 2020/21 wykłady będą się odbywać w trybie zdalnym, ćwiczenia laboratoryjne w trybie hybrydowym.

Ważne: ćwiczenia terenowe odbędą się w terenie w sobotę 10 października 2020: grupy 6 do 10 w godzinach od 9:00 do 12:30, natomiast grupy 1 do 5 w godzinach od 13:00 do 16:30. W przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia odbędą się 17 października w tych samych godzinach.

Pierwszy wykład: 6.10.2020, godz. 10.00

Pierwsze ćwiczenia odbędą się stacjonarnie w dniach 6-9.10.2020 wg przydziału do grup.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.