Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia cyklu komórkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH322 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia cyklu komórkowego
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bzowska
Prowadzący grup: Monika Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z biochemicznymi podstawami eukariotycznego cyklu komórkowego, mechanizmami jego regulacji oraz z zaburzeniami cyklu obserwowanymi w komórkach nowotworowych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• potrafi wymienić wszystkie fazy cyklu komórek eukariotycznych (BCH1K_W06)

• zna najważniejsze białka kontrolujące progresję cyklu komórkowego (BCH1K_W12)

• rozumie funkcjonowanie punktów kontrolnych regulujących progresję cyklu z jednej fazy do drugiej (BCH1K_W10, BCH1K_W11, BCH1K_W12)

• posiada wiedzę o roli białek supresorowych i onkogenów w procesie proliferacji i w procesie nowotworzenia komórek (BCH1K_W11)

• rozumie, jak dochodzi do zaburzeń proliferacji w komórkach nowotworowych (BCH1K_W11, BCH1K_W12)

• potrafi wyjaśnić biochemiczny mechanizm działania typowych chemioterapeutyków (BCH1K_W10)


UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• umie posługiwać się prawidłową terminologią biochemiczną oraz podejmować dyskusje na tematy związane z cyklem komórkowym, jego regulacją i praktycznym wykorzystaniem wiedzy o cyklu w kontekście nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych (BCH1K_U14)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

• rozumie potrzebę podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej (BCH1K_K01)Wymagania wstępne:

Moduł kształcenia, przeznaczony przede wszystkim dla studentów pierwszego stopnia kierunku „Biochemia”. W zajęciach mogą brać również udział studenci innych kierunków.

Forma i warunki zaliczenia:

Końcowa ocena z przedmiotu to ocena z pisemnego zaliczenia. W trakcie zaliczenia sprawdzana jest wiedza zdobyta na wykładach i podczas samodzielnej nauki z zalecanej literatury. Student rozwiązuje proste zadania i schematy, uzupełnia tabelki sprawdzające wiedzę o białkach wpływających na progresję cyklu, punktach kontrolnych, działaniu leków przeciwnowotworowych itp.

Warunkiem zaliczenia jest zdobycie 50% możliwych punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie krótkich pytań otwartych, schematów i rysunków do uzupełnienia, kilka pytań testowych.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład –15h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zaliczenia – 15 h

w sumie: 30 h = 1 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Biochemia

Skrócony opis:

Tematem wykładów są biochemiczne mechanizmy kontrolujące progresję cyklu komórkowego. Omawiane są poszczególne fazy eukariotycznego cyklu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem punktów kontrolnych cyklu i białek zaangażowanych w jego regulację (cykliny, cyklinozależne kinazy, inhibitory cyklinozależnych kinaz, czynniki transkrypcyjne takie jak c-myc oraz p53). Poruszane są również zagadnienia dotyczące progresji cyklu komórek nowotworowych i wykorzystanie leków modulujących aktywność białek regulatorowych cyklu komórkowego w terapiach przeciwnowotworowych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Faza G0 i G1 cyklu komórkowego: które komórki w organizmie znajdują się w fazie G0, czy komórki nowotworowe mogą znajdować się w fazie G0. Jakie czynniki muszą działać na komórkę, aby nastąpiła progresja cyklu z G1 do S? Jaką rolę w komórce pełni białko retinoblastoma? Jaką funkcję w progresji cyklu pełnią CDK i cykliny? Jakie są biochemiczne mechanizmy regulujące funkcjonowanie punktu restrykcyjnego?

2. Jaką funkcję w progresji cyklu pełnią białka supresji nowotworowej i onkoproteiny? Jaką rolę pełni białko p53? Jakie są biochemiczne mechanizmy zatrzymujące progresję cyklu z fazy G1 do S?

3. Jak przebiega faza S cyklu? Na czym polega licencjonowanie replikacji DNA? Jak regulowana jest synteza histonów? Jak komórka radzi sobie w przypadku zaburzeń w procesie replikacji?

4. Progresja cyklu przez fazę G2. Duplikacja i dojrzewanie centrosomu. Punkt kontrolny DNA fazy G2. Znaczenie białek CDC25 w progresji cyklu komórkowego.

5. Mitoza. Punkt kontrolny wrzeciona podziałowego. Katastrofa mitotyczna. Znaczenie procesu ubikwitynalacji białek dla prawidłowego przebiegu i zakończenia mitozy.

6. Zaburzenia cyklu komórkowego obserwowane w komórkach nowotworowych. Terapie przeciwnowotworowe oparte o leki regulujące aktywność białek kluczowych dla prawidłowego przebiegu cyklu komórkowego.

7. Oporność na chemio- i radioterapię zależna od cyklu komórkowego. Metody synchronizacji cyklu komórkowego.

Literatura:

Wybrane, aktualne publikacje naukowe podawane są przez prowadzącego w trakcie wykładu (dane dostępne na slajdach do wykładu udostępnianych przez prowadzącego na platformie PEGAZ).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.