Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makrofagi, neutrofile, komórki dendrytyczne - biologia komórki fagocytującej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH323 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Makrofagi, neutrofile, komórki dendrytyczne - biologia komórki fagocytującej
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bzowska
Prowadzący grup: Małgorzata Bzowska, Krzysztof Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej biologii komórek fagocytujących oraz ich funkcji w układzie odpornościowym oraz utrzymywaniu homeostazy organizmu.

Wykształcanie umiejętności wyszukiwania, analizy i syntezy informacji oraz krytycznego opracowania i dyskusji publikacji naukowych.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• ma podstawową wiedzę w zakresie immunologii, biologii oraz biochemii komórki [BT1K_W08, BT1K_W17, BCH1K_W12, BCH1K_W13, BCH2K_W01, BCH2K_W04, BCH2K_W05] czyli

o zna typy komórek fagocytujących układu odpornościowego człowieka,

o zna najważniejsze receptory profesjonalnych komórek fagocytujących umożliwiające rozpoznanie i fagocytozę bakterii oraz komórek własnych organizmu,

o zna i rozumie koncepcję synaptycznego rozpoznania wzorów

molekularnych PAMP, ACAMP i DAMP,

o zna najważniejsze szlaki przekazu sygnału uruchamiane w wyniku rozpoznania i/lub fagocytozy bakterii oraz komórek własnych organizmu,

o umie scharakteryzować znaczenie komórek fagocytujacych w odpowiedzi immunologicznej oraz utrzymaniu homeostazy.

• ma wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach funkcji komórek fagocytujących [BT1K_W21, BT2K_W07, BCH2K_W12],

• ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów i odkryć na temat komórek fagocytujących [BT2K_W04, BCH2K_W10].

UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• umie korzystać z narzędzi internetowych w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu immunologii, biologii i biochemii komórki [BT1K_U06; BCH1K_U03, BCH2K_U02],

• rozumie literaturę naukową w języku angielskim dotyczącą tematyki kursu [BT1K_U05, BT2K_U02, BCH2K_U02],

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę [BT1K_U14, BCH1K_U18],

• wykazuje umiejętność krytycznego opracowania oryginalnej pracy naukowej dotyczącej tematyki kursu w formie 20-30 min prezentacji w języku polskim oraz umiejętność przedyskutowania tej pracy z grupą studentów i prowadzącym [BT1K_U07, BT1K_U13, BT2K_U08, BT2K_U10, BCH1K_U15, BCH2K_U11],

• potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu zrozumienia zagadnień dotyczących tematyki kursu [BCH1K_U19, BCH2K_U12].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu kursu:

• zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego poszerzania [BT2K_K01, BCH1K_K01, BCH2K_K01],

• rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnych w środkach masowego przekazu, odnoszących się do tematyki kursu oraz

akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy [BT2K_K02, BCH1K_K06, BCH2K_K02].


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu Immunologia (WBt-BT120), Immunologia dla Biochemii (WBt-BCH375), Immunologia – kurs dla kierunku biofizyka (WBt-BT246) lub innego równoważnego.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywne uczestnictwo w wykładach i seminariach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz zaliczenie testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda oceny ciągłej:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na seminariach oraz prezentacji

wybranej oryginalnej publikacji naukowej. Dodatkowymi

kryteriami oceny są: terminowość oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu prezentacji, określonych przez

prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta prezentacji w trakcie seminariów,

- dyskusja oceniająca po każdej prezentacji. Maksymalna liczba punktów z oceny ciągłej wynosi 40.

Metoda podsumowująca:

Test wielokrotnego wyboru złożony z 30 zadań zamkniętych zawierających jedną poprawną odpowiedź i trzy dystraktory.

Każde zadanie ma wartość 2 punktów.

Oceny wyliczane są względem najlepszego wyniku przyjętego

jako 100%.


Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, objaśnienia lub wyjaśnienia, seminarium oparte na prezentacjach studenckich,

• metody problemowe aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, samodzielne opracowanie wybranego tematu.Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 15 h

• seminaria – 30 h

Praca własna studenta:

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach – 25h

• przygotowanie do seminarium – 20h

W sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Znaczenie fagocytozy w odporności wrodzonej i nabytej oraz utrzymywaniu homeostazy organizmu.

Profesjonalne komórki fagocytujące: makrofagi, monocyty, neutrofile, komórki dendrytyczne.

Mechanizmy internalizacji fagocytowanego obiektu.

Receptory umożliwiające rozpoznanie i/lub fagocytozę drobnoustrojów oraz własnych komórek martwych. Wzory molekularne związane z patogenami (PAMPs), komórkami apoptotycznymi (ACAMPs) i uszkodzeniem komórki niezainfekowanej (DAMPs).

Koncepcja synaptycznego rozpoznania wzorów molekularnych.

Odbiór informacji, jej propagacja oraz konsekwencje w zależności od etapu i przebiegu procesu fagocytozy oraz cech biochemicznych i fizycznych fagocytowanego obiektu.

Rozpoznanie patogenów wewnątrzkomórkowych, cytoplazmatyczne rozpoznanie wzorów molekularnych – inflamasomy.

Dywersja w układzie odpornościowym - modyfikacja rozpoznania wzoru i/lub procesu fagocytozy przez patogeny.

Konsekwencje rozpoznania wzorów molekularnych – aktywacja i/lub śmierć komórki.

Mechanizmy i konsekwencje sterylnego zapalenia.

Literatura:

Dodatkowe informacje, literatura oraz aktualna edycja materiałów ilustracyjnych (PDF) dostępne są na stronie kursu (USOS).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.