Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bakteryjne choroby infekcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BCH330 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Bakteryjne choroby infekcyjne
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty w blokach dla 3 roku BCH - 2020/21 - sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kozieł
Prowadzący grup: Maja Kosecka-Strojek, Joanna Kozieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uzyskanie przez studenta wiedzy z mikrobiologii w zakresie obejmującym podstawy mechanizmów wirulencji patogenów oraz etiologii i przebiegu chorób infekcyjnych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu potrafi:


1. Opisać i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii i wirulencji drobnoustrojów [BCH1K_W06, BCH1K_W08, BCH1K_W10]


2. Przedstawić molekularne podłoże omawianych chorób infekcyjnych [BCH1K_W10, BCH1K_W12]


3. Wymienić, opisać, wskazać wady i zalety zwierzęcych modeli infekcyjnych [BCH1K_W04, BCH1K_W14, BCH1K_W15]


4. Opisać zasady indukcji i monitorowania przebiegu infekcji u zwierząt laboratoryjnych [BCH1K_W12, BCH1K_W14, BCH1K_W15]


UMIEJĘTNOŚCI

Student pop zaliczeniu kursu posiada umiejętności:

1. Odszukania w bazie danych i zrozumienia zamieszczonych tam informacji o wybranych modelach infekcyjnych [BCH1K_U03, BCH1K_U05]


2. Przedstawienia dokumentacji przebiegu infekcji u zwierząt laboratoryjnych [BCH1K_U13]


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

1. Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej [BCH1K_K01, BCH1K_K06] 2. rozumie zasady etyczne dotyczące prowadzenia prac z wykorzystaniem zwierząt [BCH1K_K05]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu „Biochemia ogólna” oraz „Mikrobiologia ogólna”

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie: forma pisemna dotycząca materiału prezentowanego podczas wykładów (w formie testu wielokrotnego wyboru) oraz konwersatoriów (przygotowanie krótkiego eseju).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne obejmujące krótkie pytania otwarte i pytania testowe. Przygotowanie krótkiego opisu projektu przedstawiającego propozycję analizy wybranego modelu infekcyjnego.

Kryteria: stopień opanowania poruszanych zagadnień i umiejętności wskazania ich powiązań będących podstawą wiedzy z mikrobiologii w zakresie obejmującym epidemiologię oraz mikrobiologię kliniczną. Zaliczenie: zaliczenie pisemne – poprawne ponad 60% odpowiedzi oraz pozytywne zaliczenie opisu projektu.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe – metody aktywizujące – pokaz doświadczalny


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

konwersatoria – 15 h


praca własna studenta 30 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zagadnienia: epidemiologia, etiologia i patogeneza chorób infekcyjnych według podziału na infekcje przenoszone między ludźmi przez kontakt bezpośredni, choroby weneryczne, choroby przez zwierzęta, stawonogi, glebę oraz wodę i żywność. Dodatkowo omówione zostaną modele stosowane do badanie patogenezy chorób infekcyjnych. Wybrane modele zostaną zaprezentowane.

Pełny opis:

Na kursie omawiane są choroby infekcyjne człowieka. Omawiane są szczegółowo ich czynniki etiologiczne i przebieg kliniczny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hans G. Schlegel „Mikrobiologia ogólna”

2. Abigail A. Salyers, Dixie D. Whitt "Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko”

Literatura uzupełniająca:

1. Madigan, Martinko and Parker “Brock Biology of Microorganisms”

2. Wiesław Jędrychowski “Podstawy epidemiologii” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

3. Wayne Russell, Heiko Herwald, Concepts In Bacterial Virulence, Karger 2005

4. Gabriel Virella, Mikrobiologia I choroby zakaźne, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław 2000

5. Arne Egesten, Axel Schmidt, Heiko Herwald, Trends In Innate Immunity, Karger 2008

6. Brenda A. Wilson, Abigail A. Salyers, Dixie D. Whitt, Malcolm E. Winkler, Bacterial Pathogenesis A Molecular Approach, ASM Press 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.